Poland - Warsaw: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-492859:2018-492859
Date
2018-11-08
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-492859
Releases
2018-11-08 (ocds-pyfy63:2018-492859:2018-492859)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2018-12-18 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, stosownie do postanowień art. 133 ust. 4 Pzp.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).2.2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.2.3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.2.4. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub pkt 2. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.5. Zamawiający odstąpi od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawcy, na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp i upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

Economic/financial eligibility:

1. Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Economic/financial minimum level:

Zgodnie z zapisami SIWZ.1. Przystępując do realizacji Prac na Terenie, Wykonawca będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC z tytułu odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w przedmiocie Umowy) za wszelką szkodę:1.1 powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z wykonywaniem Umowy;1.2 powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw;1.3 wyrządzoną przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy;2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż 5 000 000 PLN, a udział własny nie większy niż 10 % wartości sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 000 PLN.

Technical/professional eligibility:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. Kompetencji lub uprawnień, w tym:1) Wykonawca powinien dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem związanym z realizacją co najmniej 2 zadań w zakresie wykonania wymiany rurociągów o średnicy co najmniej DN350, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

Technical/professional minimum level:

Zgodnie z zapisami SIWZ, a w szczególności:W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie:1) kompetencji lub uprawnień Wykonawca:a) wykaz wykonanych usług, o których mowa powyżej oraz w pkt 4.2.1 ppkt 1) Instrukcji dla Wykonawców, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2018-11-08 - 2018-12-18

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492859:obj:1
Classification
CPV / 44160000
Description
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja układu wody ruchowej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże EC Gdynia”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1.1. Wymianę rurociągów wody ruchowej DN600/DN500 w rejonie bloku nr 1,1.2. Wymianę rurociągów wody ruchowej DN350.

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Witold Bielach
E-mail
witold.bielach@gkpge.pl
Phone
+48 126209484
Website
Link

Organization data Organization in JSON