Romania - Bucharest: Air transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-492863:2018-492863
Date
2018-11-08
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-492863
Releases
2018-11-08 (ocds-pyfy63:2018-492863:2018-492863)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Bucharest: Air transport services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (95)
- Quality: Prin „experienta personalului” se intelege numarul de ani de experienta dovedita in activitatea de agent de ticketing acreditat IATA (Asociatia Internationala de [...], detalii pe www.e-licitatie.ro (5)
Award period
2018-12-10 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:— Cosmin Ghita – Director General,— Viorel Lary Toni – Director General Adjunct,— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor Director Financiar,— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),— George Codrut Tudor – Inlocuitor Director DJAC,— Vlad Chiripus – Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),— Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef DALD,— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii (DA),— Dana Banea – Inlocuitor Sef DA,— Razvan Dumitru Sandu – Inlocuitor Sef DA/Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari (BASL),— Stella Ciulcov – Inlocuitor Sef BASL/Economist specialist BASL,— Elena Ionescu – Inginer specialist BASL,— Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare si Relatii Internationale,— Lavinia Rizea – Inlocuitor Sef DCRI/Specialist Relatii Publice principal,— Sonia Stefanescu – Referent de specialitate DCRI.Mod de indeplinire:Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.1.1.a);2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.Mod de indeplinire:Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor.La solicitarea entitatii contractante, ofertantii clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:2.1. Pentru persoane juridice/fizice romane:(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016,(d) Alte documente edificatoare, dupa caz;2.2. Pentru persoane juridice/fizice straine:Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.Note:1) Certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora;2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul [...], detalii pe www.e-licitatie.ro

Economic/financial eligibility:

1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 250 000 RON;2) Sustinerea financiara: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Economic/financial minimum level:

Toți operatorii economici participanți la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, după caz) vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) — Partea IV — secțiune α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantii clasati pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile isi vor demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile — formular F 20 — contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 250 000 RON.Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON (RON) va fi cursul de schimb mediu anual RON (RON)/valută comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnro.ro, pentru fiecare an în parte.Ofertantul va completa DUAE — partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.1.2 din sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantii declarati castigatori, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din Partea IV.

Technical/professional eligibility:

Cerinta 3. Sustinerea tehnica: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Cerinta 2: Informații privind subcontractanții: Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertanții vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai dacă subcontractantii respectivi sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei,(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.Cerința 1: Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia sunt entități/autorități contractante sau clienți privați, din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârșit servicii de transport aerian de persoane, în valoare cumulata de minim 125 000 RON fara TVA.

Technical/professional minimum level:

Ofertantul va completa DUAE — partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3) din sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea IV.In situatia mentionata la pct. (i) de mai sus, ofertanții vor completa DUAE — Partea II, litera D; in situatia mentionata la pct. (ii) de mai sus, ofertanții vor completa DUAE — Partea II, litera C; in toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odată cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul pentru demonstrarea cerințelor de calificare trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informații din care sa rezulte ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Părțile I, II si III din DUAE), precum si informații care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul (se va completa — Partea IV — secțiune α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare). Subcontractanții vor demonstra îndeplinirea cerințelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si deținerea anumitor autorizații specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplinește fiecare. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul nu se bazează, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va conține numai informațiile referitoare la neîncadrarea în situațiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Părțile I, II si III din DUAE). La solicitarea entității contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) — Partea IV — secțiune α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantii clasati pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, pentru contractele din listă, documente justificative cum ar fi: certificate constatatoare, procese-verbale de recepție, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care să rezulte activitatile prestate, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa.Notă: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON (RON) va fi cursul de schimb mediu anual RON (RON)/valută comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure

Participants: 5
Tender period
2018-11-08 - 2018-12-10
Value
4 650 000.00 RON
Minimum value
4 650 000.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492863:obj:1
Classification
CPV / 60400000
Description
Serviciile de transport aerian vor consta in principal in efectuarea de rezervari si emiterea de bilete de avion, cu respectarea urmatoarelor conditii:— Se vor utiliza curse directe regulate, cu sau fara escala, pe cele mai rapide rute,— In cazul in care pentru anumite destinatii nu exista curse directe, se vor alege cursele indirecte cele mai eficiente, cu nu mai mult de 3 zboruri in total efectuate cu aceeasi companie aeriana sau companii diferite,— Prestatorul de servicii va aloca pentru relatia contractuala cu SNN un numar de minim 2 persoane atestate IATA si cu o vechime de minim 2 ani in activitatea de ticketing,— Prestatorul de servicii va pune la dispozitia Achizitorului un serviciu de tip „call center”, de asistenta pentru pasageri, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, printr-un departament de asistenta dedicat al operatorului economic,— La solicitarea Achizitorului, prestatorul de servicii va intreprinde toate masurile necesare schimbarii, fara costuri suplimentare, a datei de calatorie sau a numelui persoanei anuntate initial. In cazul anularii calatoriei din diferite motive (inclusiv neobtinerea vizei, daca va fi cazul), prestatorul va lua toate masurile in vederea minimizarii costurilor pentru a servi in cel mai bun mod posibil interesele Achizitorului,— Prestatorul nu va percepe Achizitorului tariful de servicii pentru rezervarile de bilete care nu se finalizeaza cu un contract subsecvent,— La solicitarea expresa a Achizitorului, operatorii economici vor include în ofertele înaintate cu ocazia reofertării informaţii cu privire la legăturile aeriene şi terestre (dacă este cazul) din ţara de destinaţie (cale ferată/auto), informaţii necesare pentru ca delegaţii autorităţii contractante să ajungă la destinaţia finală a deplasării la data solicitată.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Street address
Str. Polonă nr. 65
Locality
Bucureşti
Postal code
010494
Country
RO
Contact name
Elena Ionescu — Departament Achiziții
E-mail
eionescu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Phone
+40 212038282
Fax
+40 212031315
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON