Romania - Iași: Feasibility study

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-492864:2018-492864
Date
2018-11-08
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-492864
Releases
2018-11-08 (ocds-pyfy63:2018-492864:2018-492864)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Iași: Feasibility study
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (70)
- Quality: Componenta tehnica (30)

Award criteria for item 2:
- Price (70)
- Quality: Componenta tehnica (30)

Award criteria for item 3:
- Price (70)
- Quality: Componenta tehnica (30)
Award period
2018-12-13 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1.Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completare si prezentare initial a DUAE de catre ofertanti (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea documentelor care sustin cele precizate in DUAE. Aceste documente sunt:• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;• alte documente edificatoare, dupa caz.2. Ofertanti nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.Pentru aceasta, toti ofertanti vor completa si depune "DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – Formular 3".Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 76 alin (1) din Legea nr.99/2016 sunt:— Ferenc Csulak - Director General— Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct— Petre Radu - Director General AdjunctPersoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Mariana Fisca, Codruta Schwartz, Bogdan Cîrstea, Ana-Maria Gurghian, Diana Belean, Angela Vasile, Alin Urcan, Sorin Sovre, Mirela Savin, Sergiu Gavriloaie, Florin Bura, Paula Lucoiu, Luminita Amaritei, Niculina Darie, Marius Ciobanu, Dumitrescu Luminita.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.A. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justific... detalii pe www.e-licitatie.ro

Economic/financial eligibility:

Informatii privind cifra de afaceri. Operatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015; 2016; 2017) trebuie sa fie de minim (lei, fara TVA): Lot 1 jud. Bacau + jud. Neamt - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT: 177.093,41 RON Lot 2 jud. Iasi + jud. Vaslui - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT – faza SF: 719.194,85 RON Lot 3 jud. Suceava + jud. Botosani - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT: 221.754,74 RON. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.

Economic/financial minimum level:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara", conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, tuturor operatorilor economici participanti in procedura si a caror oferta a fost declarata admisibila in urma aplicarii criteriului de atribuire, avand in vedere ca se doreste incheierea de acorduri cadru un numar de maxim 10 operatori economici, pe fiecare lot. Documentele care pot fi depuse pentru sustinerea cifrei de afaceri – conf art. 190 alin (1) din Legea 99/2016: a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic; c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

Technical/professional eligibility:

Experienta similara: Prin experienta similara se intelege experienta similara de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul acordului cadru/contractului. Ofertantul va face dovada ca a prestat servicii pentru elaborarea de studii de fezabilitate, pentru proiectare a sistemelor de energie electrica. Ofertantul trebuie sa furnizeze o lista a principalelor servicii similare prestate in valoare cumulata de minim (lei, fara TVA): Lot 1 jud. Bacau + jud. Neamt - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT: 39.354,09 RON. Lot 2 jud. Iasi + jud. Vaslui - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT: 159.821,08 RON. Lot 3 jud. Suceava + jud. Botosani - Studii de fezabilitate - Extinderi retele electrice JT + MT: 49.278,83 RON, la nivelul unui sau mai multor contracte, pana la data limita de depunere a ofertelor – conform art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii similare efectuate în mod corespunzator înseamna proiecte depuse de ofertanti si receptionate de beneficiarul serviciilor, în conformitate cu obligatiile asumate de ofertant prin contract. Nu vor fi luate in considerare prestari de servicii de elaborare studii de fezabilitate, cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de referinta - respectiv ultimii 3 (trei) ani - va fi calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei, fara a lua în considerare existenta si numarul de extinderi ale termenului limita pentru depunerea ofertei. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Nota: Pentru calculul valorii contractelor în alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: In cazul in care ofertantul/ asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. 1. Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (conf art. 68 din Legea 99/2016); 2. Entitatea contractantă va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevăzute la art. 177, 178 si 180 în legătură cu subcontractantii propusi (conf art. 183, alin (1) din Legea 99/2016); 3. În cazul în care este identificată o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozitiilor art. 184 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă va solicita ofertantului/ candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situatie (conf art. 183, alin (2) din Legea 99/2016);. 4. Entitatea contractantă nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică si profesională a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens (conf art. 185, alin (4) din Legea 99/2016). 5. În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf art. 199 din Legea 99/2016: In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, si capacitatea economica si financiara, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 72,73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in prev.art.178 din Legea 99/2016.

Technical/professional minimum level:

Informatii privind experienta similara se vor completa si in DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”, conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, unde se vor preciza informatii referitoare la: numarul si data contractului invocate ca experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, tuturor operatorilor economici participanti in procedura si a caror oferta a fost declarata admisibila in urma aplicarii criteriului de atribuire, avand in vedere ca se doreste incheierea de acorduri cadru un numar de maxim 10 operatori economici, pe fiecare lot. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare in cuantumul cerut. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; recomandari, procese verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, alte documente. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177 din Legea 99/2016 art. 178 din Legea nr. 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, tuturor operatorilor economici participanti in procedura si a caror oferta a fost declarata admisibila in urma aplicarii criteriului de atribuire, avand in vedere ca se doreste incheierea de acorduri cadru un numar de maxim 10 operatori economici, pe fiecare lot.Se va completa DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza informatiile completate si asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, tuturor operatorilor economici participanti in procedura si a caror oferta a fost declarata admisibila in urma aplicarii criteriului de atribuire, avand in vedere ca se doreste incheierea de acorduri cadru un numar de maxim 10 operatori economici, pe fiecare lot.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure

Participants: 10
Tender period
2018-11-08 - 2018-12-13
Value
3 726 810.00 RON
Minimum value
3 726 810.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492864:obj:1
Classification
CPV / 79314000
Description
Achizitia serviciilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a anexelor acestora.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492864:obj:2
Classification
CPV / 79314000
Description
Achizitia serviciilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a anexelor acestora

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492864:obj:3
Classification
CPV / 79314000
Description
Achizitia serviciilor pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a anexelor acestora.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Delgaz Grid S.A.
Street address
Str. Pandurilor nr. 42
Locality
Iași
Postal code
540554
Country
RO
Contact name
Ana-Maria Gurghian
E-mail
mariana.fisca@eon-romania.ro
Phone
+40 372623916
Fax
+40 365403693
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON