Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of aircraft engines

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-492867:2018-492867
Date
2018-11-08
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-492867
Releases
2018-11-08 (ocds-pyfy63:2018-492867:2018-492867)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of aircraft engines
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2018-12-10 - ?
Eligibility criteria
Economic/financial eligibility:

Не се изисква в конкретната процедура.

Economic/financial minimum level:

Не се изисква в конкретната процедура.

Technical/professional eligibility:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата.При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности чрез попълване на цялата изискуема информация (описание на услугите, стойности, дати и получатели) в съответното поле от част ІV, раздел В – „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга — удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка, или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата, и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга, или други документи, по преценка на участника, които възложителят приеме за подходящи.Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от Указания за подготовка на оферта.

Technical/professional minimum level:

1. Минимално изискване по т. 1 по-горе за допустимост на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП по отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП:Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) идентични или сходни услуги с тази на поръчката най-много за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „сходна услуга“ се разбира изпълнен ремонт за възстановяване работоспособността на газотурбинен двигател (ГТД) тип MARS.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2018-11-08 - 2018-12-10

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-492867:obj:1
Classification
CPV / 50211210
Description
Следгаранционна поддръжка на 6 газотурбокомпресорни агрегати(ГТКА), оборудвани с газотурбинни двигатели тип MARS 90, със система за автоматично управление на ГТКА, с центробежен компресор, с маслена система на ГТКА, с електрооборудване на ГТКА и с други агрегати и системи на ГТКА, с цел гарантиране на висока надеждност и непрекъсваемост в работата на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, включваща: Оказване на техническа помощ при локализиране на повреди и отстраняване на дефекти в компресорните станции (КС); осигуряване на технически специалист за извършване на дейности по локализиране на дефекта и техническа подкрепа за отстраняването му на място на площадката на КС на съответния ГТКА; доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация (при необходимост) на 467 вида резервни части, агрегати и консумативи съгласно Приложение 1 към ТС; гаранционен срок на ремонтираното и/или подменено изделие в КС; гаранционен срок на доставените резервни части и консумативи по Приложение № 1 към ТС.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Predstavlyavashtiyat Bulgartransgaz EAD — izpalnitelen direktor
Street address
bul. Pancho Vladigerov No. 66
Locality
Sofiya
Postal code
1336
Country
BG
Contact name
Vesela Ruseva
E-mail
vruseva@bulgartransgaz.bg
Phone
+359 29396415
Fax
+359 29250063
Website
Link

Organization data Organization in JSON