Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of rolling stock

Release

ID
ocds-pyfy63:2018-536062:2018-536062
Date
2018-12-05
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2018-536062
Releases
2018-12-05 (ocds-pyfy63:2018-536062:2018-536062)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of rolling stock
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (80)
- Quality: maksymalna łączna liczba dni usuwania wady tego samego zespołu/podzespołu/elementu na danej lokomotywie (20)
Award period
2019-01-09 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.2) Ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3)Ogłoszenia).2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23 ustawy Pzp,2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,3) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w Rozdziale VIII SIWZ.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu,b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich (każdego z nich).4) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.6. Szczegółowe zasady składania oferty, jak również wszelkich innych oświadczeń i dokumentów w postępowaniu, zawarte zostały przez Zamawiającego w SIWZ.

Economic/financial eligibility:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:1 110 000,00 PLN.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.4. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.5. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej Sekcji poniżej.

Economic/financial minimum level:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja B pkt 5 – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganym w warunku poziomie.2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp -w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej powyżej Zamawiający żąda: dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczonym od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust.2 Wykonawcy składają łącznie.4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia.7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Technical/professional eligibility:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 5 pojazdów kolejowych.3.Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się pojazd zgodny z definicją zawartą w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2017 r. poz. 2117 ze zm.).4.Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie nie niższym niż P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r., poz. 226 ze zm.).5. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z dnia 23.4.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).7. Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w warunku, określonym w ust. 2, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał naprawy/ dostawy, w licznie nie mniejszej niż określona powyżej.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej Sekcji poniżej.

Technical/professional minimum level:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b- w postaci wykazu napraw/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.2.Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy naprawy/dostawy wymienione w Części IV Sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego naprawy/dostawy były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b JEDZ naprawy/dostawy wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.4.Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.5.Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia.7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2018-12-05 - 2019-01-09

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2018-536062:obj:1
Classification
CPV / 50222000
Description
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 lokomotyw manewrowych SM42.2. Zamawiający wymaga aby łączna liczba dni usuwania wady tego samego zespołu/podzespołu/elementu na danej lokomotywie wyniosła maksymalnie 36 dni roboczych.

Parties

Roles
buyer
Organization name
„PKP Intercity” S.A.
Street address
Al. Jerozolimskie 142A
Locality
Warszawa
Postal code
02-305
Country
PL
Contact name
„PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail
Magdalena.Suchocka@intercity.pl
Website
Link

Organization data Organization in JSON