Poland - Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-013085:2019-013085
Date
2019-01-10
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-013085
Releases
2019-01-10 (ocds-pyfy63:2019-013085:2019-013085)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Miscellaneous repair and maintenance services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) poprzez zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy nr BZ13100002 z dnia 29.1.2014 r. na „Świadczenie usług prac gospodarczych i drobnych prac konserwacyjnych w budynkach nieprodukcyjnych PGE Energia Ciepła S.A.”. Oddział w Rybniku zwiększającego kwotę szacunkowego wynagrodzenia umownego o 413 000,00 PLN netto. Aneks przewiduje również wydłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31.8.2019 r.Z uwagi na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane było natychmiastowe zapewnienie kontynuacji umowy nr BZ13100002 z dnia 29.1.2014 r. jak również ze względu, iż nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia niezbędnym było zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.Pilna konieczność udzielenia zamówienia wynika z konieczności doraźnego zabezpieczenia możliwości wykonywania prac gospodarczych i drobnych prac konserwacyjnych w budynkach nieprodukcyjnych do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na ten zakres prac (planowany termin zawarcia umowy to 1.9.2019 r.). Prace objęte umową są to prace, które służą utrzymaniu w sprawności budynków nieprodukcyjnych, a co za tym idzie umożliwiają bezpieczną funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Usługi te, z uwagi na uwarunkowania techniczne, BHP, prawne i organizacyjne, muszą być zapewniane stale. W przypadku braku zapewnienia stałego świadczenia tych usług może dojść do zagrożeń uniemożliwiających bezpiecznie funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Tender period
2019-01-10 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-013085:obj:1
Classification
CPV / 50800000
Description
Udzielenie zamówienia polega na zawarciu Aneksu nr 4 do UMOWY nr BZ13100002 z dnia 29.1.2014 roku na świadczenie usług prac gospodarczych i drobnych prac konserwacyjnych w budynkach nieprodukcyjnych PGE Energia Ciepła S.A.. Oddział w Rybniku zawartej z ERmont Eugeniusz Tkocz z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, NIP 6422244414, REGON 243440127, zwiększającego kwotę środków przewidzianych do wydatkowania w ramach umowy w celu doraźnego zabezpieczenia możliwości wykonywania usług prac gospodarczych i drobnych prac konserwacyjnych w budynkach nieprodukcyjnych, jak również wydłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31.8.2019 r. do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowych postępowań przetargowych na ten zakres prac i wyłonienia nowych Wykonawców w trybie Pzp.Zakres prac objętych umową to prace gospodarcze i drobne prace konserwacyjne w budynkach nieprodukcyjnych. Prace gospodarcze i konserwacyjne służą do utrzymaniu w sprawności budynków i instalacji w budynkach, a co za tym idzie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-013085:award:0
Title
Świadczenie usług prac gospodarczych i drobnych prac konserwacyjnych w budynkach nieprodukcyjnych PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku
Date
2018-12-31
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Wilhelm Weiner
E-mail
wilhelm.weiner@gkpge.pl
Phone
+48 327391250
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
ERmont Eugeniusz Tkocz z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, NIP 6422244414, REGON 243440127
Street address
ul. Podmiejska
Locality
Rybnik
Postal code
44-207
Country
PL

Organization data Organization in JSON