Romania - Iași: Cleaning and sanitation services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-063658:2019-063658
Date
2019-02-08
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-063658
Releases
2019-02-08 (ocds-pyfy63:2019-063658:2019-063658)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Iași: Cleaning and sanitation services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (90)
- Quality: Numarul de personal zilnic asigurat de prestator (10)
Award period
2019-03-21 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Cerinta nr. 1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractant nu trebuie sa se regaseasca în situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 actualizata.Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi:1) Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii;2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/actul constitutiv;3) Dupa caz, documente care sa demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;4) Alte documente edificatoare, dupa caz.Cerinta nr. 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 71 si 73 din Legea 99/2016) actualizata.Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.Declaratia se va prezenta (in SEAP) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi).Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:— Lavinia Dobrescu — director economic,— Cristian Stoica — director general,— Cristinel Valentin Talef — director Exploatare,— Maricel Gherca — director Program Infrastructura,— Bajenaru Gabriel — sef birou Juridic.Membri in comisia de evaluare: Aiftimie Constantin, Paun Ariadna, Enache Ionut Alexandru, Branza Ioan, Viziteu Stefan Dan, Suciu Dan, Simionescu Cristi Constantin, Tanasa Vasile, Lupu Constantin, Petrovici Gina.Cerinta nr. 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Technical/professional eligibility:

Cerinta nr. 1. Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.

Technical/professional minimum level:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Demonstrarea principalelor servicii (similare cu cele care fac obiectul prezentului contract) prestate in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, se face prin indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintei vor fi certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (experienta similara), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-02-08 - 2019-03-21
Value
3 252 756.13 RON
Minimum value
3 252 756.13 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063658:obj:1
Classification
CPV / 90900000
Description
Servicii de curatenie si igienizare in mijloacele de transport, de curatare si spalare/degresare a pardoselilor si a pieselor metalice (boghiuri), conform caietului de sarcini.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
Street address
Str. Silvestru nr. 5
Locality
Iași
Postal code
700012
Country
RO
Contact name
Cristian Stoica
E-mail
achizitii@sctpiasi.ro
Phone
+40 372148600
Fax
+40 232213913
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON