Poland - Warsaw: Water pumps

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-063659:2019-063659
Date
2019-02-08
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-063659
Releases
2019-02-08 (ocds-pyfy63:2019-063659:2019-063659)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Water pumps
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-03-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1.1 W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:1.1.1 Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z pkt 1.2 SIWZ.1.1.2 Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z pkt 1.6 SIWZ.1.2 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2, 4 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.1.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 pkt 1 – 2 i 8 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.1.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 1.3.1.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP (wg pkt. 17.5.1.1. SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (wg pkt. 17.5.1.2. SIWZ), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (wg pkt. 17.5.1.3. SIWZ).4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (wg pkt. 17.5.1.4. SIWZ).5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.8. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Economic/financial eligibility:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Economic/financial minimum level:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Technical/professional eligibility:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu jeżeli wykaże że:a) posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji 2 zadań dotyczących remontu pomp zasilających o mocy silnika nie mniejszej niż 1MW w okresie ostatnich 5 lat w zakresie obejmującym prace: wymiana elementów układu przepływowego pompy, wyważanie zespołu wirującego, wymiana łożysk, wymiana uszczelnień mechanicznych, centrowanie zespołu pompowego.

Technical/professional minimum level:

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków Wykonawca przedstawi:a) Wykaz doświadczenia w realizacji 2 zadań dotyczących remontu pomp zasilających o mocy silnika nie mniejszej niż 1MW w zakresie obejmującym prace: wymiana elementów układu przepływowego pompy, wyważanie zespołu wirującego, wymiana łożysk, wymiana uszczelnień mechanicznych, centrowanie zespołu pompowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-02-08 - 2019-03-14

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063659:obj:1
Classification
CPV / 42122130
Description
Wykonanie remontu kapitalnego kapitalizowanego pomp wody zasilającej w PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże w Gdańsku poprzez remont: Pompy 2PZ1 EC Gdańsk, Pompy 4PZ2 EC Gdańsk, Pompy 2PZ1 EC Gdynia, Pompy 1PZ1 EC Gdynia (Opcja) oraz armatury w obrębie pomp wraz z wymianą zaworów minimalnego przepływu w celu doprowadzenia ich do stanu pełnej sprawności eksploatacyjnej i technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową pomp. Wykonanie opomiarowania pompy w pomiar drgań bezwzględnych łożysk w celu kontroli i nadzoru stanu eksploatacyjnego agregatu pompowego (Opcja)

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Piotr Robaczewski
E-mail
Piotr.Robaczewski@gkpge.pl
Phone
+48 583474443
Website
Link

Organization data Organization in JSON