Poland - Koszalin: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:2019-063660
Date
2019-02-08
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-063660
Releases
2019-02-08 (ocds-pyfy63:2019-063660:2019-063660)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Koszalin: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender
Award period
2019-02-22 - ?
Eligibility criteria
Economic/financial eligibility:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na każde Zadanie na które składa ofertę.

Technical/professional eligibility:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:•dla każdego z Zadań od nr 1 do 9 - po 2 usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami energet. o wartości każdej min. 50 000 PLN netto, z których co najmniej jedna usługa obejmuje prace - polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami energet. SN. •dla każdego z Zadań od nr 10 do 11 - po 2 usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami energet. o wartości każdej minimum 50 tyś.zł netto, z których co najmniej jedna usługa obejmuje prace polegające na wycince drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami energet.WN. Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia/Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu do obu części tymi samymi usługami.Wartości podane w dokumentach składanych na potwierdz. speł. warunku w walutach innych niż PLN Zamawiający przeliczy wg śred. kursu NBP na dzień opublik. ogłoszenia o zamówieniu. b)osób: Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicz. następujące osoby: dla każdego z Zadań od nr 1 do 9 - nie mniej niż dwie osoby przewidziane do kier. pracami [świadectwo kwalifik.„D” b.o.n.*) i nie mniej niż dwa zespoły po min.5 osób każdy (łącznie nie mniej niż 10 osób), tj.: •min.sześć osób posiad. uprawnienia do obsługi pił motorowych,•min. dwie osoby posiad. uprawnienia / kwalifikacje do wykonywania prac z wykorzystaniem technik alpinist. oraz obsługi pił motorowych, •min. dwie osoby posiad. uprawnienia do kier. ruchem na drodze wydane przez WORD, •min.10 osób posiadających uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń elektroen., (świad. kwalifik. „E” b.o.n.*) w celu wykonania prac zgodnie z zasadami Instr. Org. Bezp. Pracy Przy Urządz. Elektroen. obowiązującej w EOP SA. Dla każdego z Zadań od nr 10 do 11 - nie mniej niż dwie osoby przewidziane do kierowania pracami (świadectwo kwalifik. „D” b.o.n.*) i nie mniej niż dwa zespoły, po min.6 osób każdy (łącznie nie mniej niż 12 osób), tj.:•min. osiem osób posiad. uprawn. do obsługi pił motorowych, •min. dwie osoby posiad.uprawn./kwalifikacje do wykonywania prac z wykorzyst. technik alpinist. oraz obsługi pił motorowych, •min. dwie osoby posiad. uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez WORD, •min.12 osób posiad. uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń elektroenerget., (świad. kwalifik. „E” b.o.n*) w celu wykonania prac zgodnie z zasadami Instr. Org. Bezp. Pracy Przy Urządz. Elektroen. obowiązującej w EOP SA. Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia/Zadania nie może wykazać spełniania warunku w odniesieniu do obu części tymi samymi zasobami osobowymi (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego Zadania). *b.o.n. – bez ogran. napięcia. c) sprzętu: Wykonawca w celu realizacji zamówienia publicz. musi mieć dostępne następ. jednostki sprzętowe: dla każdego z Zadań od nr 1 do 9: •piły motorowe - min.4 szt., •środek transport. do wywozu drewna - min.1 szt.,•podnośnik koszowy - min.1 szt., •rozdrabniacz do gałęzi - min. 1 szt., •min. dwa drążki izolacyj. (posiad. aktualne badania) o napięciu znam. równym lub wyższym od napięcia znamion. linii elektroen. objętych przedmiotem zamówienia, •frez leśny. -dla Zadań od nr 10 do 11: •piły motorowe - min. 4 szt.,•środek transport. do wywozu drewna - min. 1 szt.,•podnośnik koszowy z wysięg. min. 18 m - min.1 szt., • rozdrabniacz do gałęzi - min.1 szt.,•min. dwa drążki izolacyj. (posiadające aktualne badania) o napięciu znamion. równym lub wyższym od napięcia znamion. linii elektroen.. objętych przedmiotem zamówienia, •frez leśny. Wykonawca składający ofertę na dwie części nie może wykazać speł. warunku w odniesieniu do obu części tymi samymi zasobami sprzętowymi.Szczegóły w SIWZ.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-02-08 - 2019-02-22

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:1
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 1 - Rejon Dystrybucji Białogard

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:2
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 2 - Rejon Dystrybucji Drawsko Pomorskie

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:3
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 3 - Rejon Dystrybucji Koszalin

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:4
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 4 - Rejon Dystrybucji Szczecinek

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:5
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 5 - Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:6
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 6 - Rejon Dystrybucji Słupsk

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:7
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 7 - Rejon Dystrybucji Człuchów

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:8
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 8 - Rejon Dystrybucji Lębork

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:9
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 9 - Rejon Dystrybucji Bytów

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:10
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 10 - Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi obszar Koszalin

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-063660:obj:11
Classification
CPV / 77000000
Description
Zadanie 11 - Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi obszar Słupsk

Parties

Roles
buyer
Organization name
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie
Street address
ul. Morska 10
Locality
Koszalin
Postal code
75-950
Country
PL
Contact name
Andrzej Łuniewski
E-mail
andrzej.luniewski@energa.pl
Phone
+48 943483331
Website
Link

Organization data Organization in JSON