Poland - Warsaw: Repair and maintenance services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-077716:2019-077716
Date
2019-02-18
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-077716
Releases
2019-02-18 (ocds-pyfy63:2019-077716:2019-077716)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method
limited
Procurement method details
Restricted procedure
Tender period
2019-02-18 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-077716:obj:1
Classification
CPV / 50000000
Additional classifications
CPV / 50510000
CPV / 77310000
CPV / 50532300
Description
A) W skład części liniowej SGT wchodzą następujące obiekty:1) gazociąg DN1400 o długości 684,8 km i MOP 8,4 MPa biegnący od granicy polsko – białoruskiej do granicy polsko – niemieckiej; gazociąg na swojej trasie przekracza drogi kołowe, kolejowe i cieki wodne, w tym siedem większych rzek, ok. 100 mniejszych cieków i ok. 300 rowów. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągu stanowi ochrona bierna i czynna.2) 41 zespołów technologicznych wyposażonych w armaturę zaporową sterowaną miejscowo i zdalnie oraz armaturę upustową i regulacyjną sterowaną elektrycznie lub ręcznie:3) 8 Stacji Ochrony Katodowej (SOK) oraz 1 Stacja Anod Galwanicznych (SAG).B) W ramach wykonywania obsług eksploatacyjnych cz. liniowej SGT Wykonawca będzie zobowiązany do:1) Wykonywania obsług profilaktyczno – remontowych, w tym napraw wynikających z prac określonych w punkcie C);2) Dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia czynności obsługowych;3) Utrzymywania w stanie pełnej gotowości technicznej i organizacyjnej służb niezbędnych do działań w sytuacji wystąpienia awarii oraz uruchamianie działań dla usunięcia awarii;4) Zapewnienia pełnej gotowości technicznej i organizacyjnej przez 24 godziny na dobę przez cały rok służb niezbędnych do usuwania awarii oraz skutków awarii;5) Podejmowania się prac pozostałych i dodatkowych określonych w punktach D), E) i F);6) Współpracy z Operatorem Systemu Gazociągów Tranzytowych i służbami dyspozytorskimi EuRoPol GAZ s.a.7) Operowania armaturą podczas: wykonywania obsług profilaktyczno-remontowych, działań awaryjnych; operacji nagazowania, naazotowania i rozgazowywania.8) Prowadzenia dokumentacji obsług.9) Wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów cz. liniowej SGT objętych obsługami profilaktyczno-remontowymi wraz ze sporządzaniem protokołów z kontroli, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane.C) Zakres czynności obsług profilaktyczno-remontowych:C.1) Kontrole obejmujące:1) kontrolę trasy gazociągu z powietrza;2) kontrolę wizualną elementów systemu;3) kontrolę szczelności gazociągu na przekroczeniach kolejowych i drogowych;4) kontrolę instalacji elektrycznej i elementów systemu sterowania.C.2) Badania i sprawdzenia działania, obejmujące:1) sprawdzenie działania armatury;2) sprawdzenie działania SOK i SAG;3) pomiary dla oceny ochrony katodowej oraz oddziaływań prądów błądzących i przemiennych;4) badania wielkości przykrycia gazociągu i stanu zabezpieczania dna i skarp na przekroczeniach cieków wodnych;5) pomiary posadowienia gazociągu i zwierciadła wód gruntowych w zainstalowanych punktach pomiarowych;6) badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;7) sprawdzenia przetworników ciśnienia i temperatury.C.3) Przeglądy polegające na sprawdzaniu stanu technicznego obiektów. Podczas przeglądów wykonywane są wymiany i naprawy uszkodzonych elementów. Przeglądami objęte są następujące obiekty:1) Armatura wraz z napędami;2) Stacje SOK i SAG;3) elementy systemu sterowania napędami armatury;4) urządzenia elektroenergetyczne.C.4) Konserwacje, w tym uzupełnianie powłok malarskich i oznakowań. Konserwacje obejmują urządzenia mechaniczne, elektroenergetyczne, AKPiS, ochrony katodowej, słupki znacznikowe i pomiarowe, place, drogi dojazdowe i przecinki leśne.D) Prace pozostałe1) nadzory nad pracami remontowymi realizowanymi przez innych wykonawców;2) zlecenia stron trzecich na pełnienie nadzoru nad pracami realizowanymi w strefie gazociągu.Nadzory wymienione w punkcie D) będą wynagradzane na zasadach określonych we Wzorze umowy.E) Gotowość do wykonania zamówień dodatkowych składanych na usuwanie skutków awarii:Realizacja zamówień dotyczących usuwania skutków awarii odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów, a wynagrodzenie za ich realizację będzie kalkulowane w oparciu o czynniki cenotwórcze, które będą określone we Wzorze umowy.F) Wykonywanie bieżących napraw w ramach obsług profilaktyczno – remontowych oraz limitu k

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-077716:award:0
Title
Wykonanie obsługi eksploatacyjnej części liniowej Systemu Gazociągów Tranzytowych
Date
2019-01-31
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna
Street address
ul. Topiel 12
Locality
Warszawa
Postal code
00-342
Country
PL
Contact name
Joanna Charaziak
E-mail
zamowienia@europolgaz.com.pl
Phone
+48 225867444
Fax
+48 225867498
Website
www.europolgaz.com.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A.
Street address
Mszczonowska 4
Locality
Warszawa
Postal code
02-337
Country
PL

Organization data Organization in JSON