Poland - Warsaw: Mechanical engineering services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-077721:2019-077721
Date
2019-02-18
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-077721
Releases
2019-02-18 (ocds-pyfy63:2019-077721:2019-077721)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Mechanical engineering services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 PZP w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579ze zm.) poprzez zawarcie Aneksu nr 10 do Umowy nr BZ13100024 z dnia 29.1.2010 r. na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach i instalacjach majątku produkcyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku w branży urządzenia pozablokowe zwiększającego kwotę szacunkowego wynagrodzenia umownego o 1 365 000,00 PLN netto. Aneks przewiduje również wprowadzenie limitu czasowego dla obowiązującej obecnie na czas nieokreślony umowy, która z chwilą wyłonienia nowego Wykonawcy, zostanie zakończona i zastąpiona przez kontrakt zawarty w trybie przetargu nieograniczonego.Z uwagi na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane było natychmiastowe zapewnienie kontynuacji umowy nr BZ13100024 z dnia z dnia 29.1.2010 r. Również ze względu, iż nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia niezbędnym było zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 134ust. 6 pkt 1 Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.Pilna konieczność udzielenia zamówienia wynika z konieczności doraźnego zabezpieczenia możliwości wykonywania konserwacji oraz remontów i usuwania usterek w obszarze branży pozablokowej, do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na ten zakres prac (planowany termin zawarcia umowy to wrzesień 2019 r.). Prace objęte umową są to prace, które służą utrzymaniu w sprawności urządzeń pozablokowych, a co za tym idzie umożliwiają bezpieczną pracę bloków energetycznych. Usługi te, z uwagi na uwarunkowania techniczne, BHP, prawne i organizacyjne, muszą być zapewniane stale. W przypadku braku zapewnienia stałego świadczenia tych usług może nastąpić wyłączenie urządzeń bloku energetycznego, co skutkować będzie wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej do sieci.
Tender period
2019-02-18 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-077721:obj:1
Classification
CPV / 71333000
Additional classifications
CPV / 50510000
CPV / 50531000
CPV / 45351000
CPV / 42417310
Description
Udzielenie zamówienia polega na zawarciu Aneksu nr 10 do umowy nr BZ13100024 z dnia 29.1.2010 r. na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach i instalacjach majątku produkcyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku w branży urządzenia pozablokowe, zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym "KARO" S.C. Stanisław i Jarosław Skarbek, zwiększającego kwotę środków przewidzianych do wydatkowania w ramach umowy w celu doraźnego zabezpieczenia możliwości wykonywania konserwacji oraz remontów i usuwania usterek w obszarze branży pozablokowej, do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na zakres prac objętych umową, jak również wprowadzenie limitu czasowego dla obowiązującej obecnie na czas nieokreślony umowy, która z chwilą wyłonienia nowego Wykonawcy, zostanie zakończona i zastąpiona przez kontrakt zawarty w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres prac objętych umową to przeglądy, konserwacje oraz remonty i usuwanie usterek na urządzeniach w branży pozablokowej. Kluczowe do realizacji prace, które służą utrzymaniu w sprawności: przenośników do transportu paliw i odprowadzania ubocznych produktów spalania, pyłoprzewodów, instalacji CO, pary technologicznej, wody p.poż, wody technologicznej oraz kanalizacji: przemysłowej i deszczowej, a co za tym idzie umożliwiają bezawaryjną pracę bloków energetycznych.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-077721:award:0
Title
Aneks nr 10 do UMOWY nr BZ13100024 z dnia 29.1.2010 r. na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na urządzeniach i instalacjach majątku produkcyjnego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku
Date
2019-02-06
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Michał Chudzik
E-mail
michal.chudzik@gkpge.pl
Phone
+48 327391116
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "KARO" S.C. Stanisław i Jarosław Skarbek
Street address
ul. Podmiejska 91A
Locality
Rybnik
Postal code
44207
Country
PL

Organization data Organization in JSON