Poland - Warsaw: Research and experimental development services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-120673:2019-120673
Date
2019-03-14
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-120673
Releases
2019-03-14 (ocds-pyfy63:2019-120673:2019-120673)
2019-05-21 (ocds-pyfy63:2019-120673:2019-236190)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Research and experimental development services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Wykonawca - Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie („IEn”, „Instytut”, „Wykonawca”) jest uznanym na arenie międzynarodowej dostawcą know-how i technologii w zakresie wysokotemperaturowych ogniw paliwowych. IEn dysponuje szeroką wiedzą ekspercką w zakresie realizowanej pracy. Instytut to cieszący się uznaniem ośrodek badawczy, który od lat angażuje swój kapitał intelektualny, środki finansowe oraz środowisko pracowników naukowych w projekty badawczo-rozwojowe - których celem jest m. in. opracowanie technologii produkcji stosów SOFC (ang. – Solid Oxide Fuel Cells – Stałotlenkowe Ogniwa Paliwowe), oraz układów mikrokogeneracyjnych z SOFC do zastosowań w energetyce rozproszonej, a także opracowanie technologii produkcji stosów ogniw paliwowych - który posiada prawa własności intelektualnej, w tym wynalazki, know-how, jak również wyposażenie techniczne, budynki, które mają służyć projektowi badawczo-rozwojowemu.Proponowana technologia dot. stosu SOFC, czyli głównego, innowacyjnego elementu układuOpiera się na patentach o nr EP 2 338 195 B1 oraz P.404264, które przysługują Instytutowi i na które IEn w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzieli Zamawiającemu, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełnej, niewyłącznej licencji, na korzystanie.Instytut jest dysponentem ww. patentów, które zostały zwalidowane w wielu krajach, dotyczących pełnoskalowego stosu ogniw SOFC. Brak jest innego dostawcy technologii, wiedzy, oraz dysponenta technologii SOFC, który mógłby realizować prace związane z rozwojem komercyjnych układów z ogniwami paliwowymi typu SOFC.Komercjalizacja technologii ogniw SOFC nie jest możliwa bez wykorzystania wskazanych powyżej, dostępnych tylko w Instytucie Energetyki, rozwiązań, w tym wynalazków chronionych przytoczonymi powyżej patentami krajowymi i zagranicznymi. Tak więc usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, tj. Instytut, któremu przysługują prawa wyłączne, tj. patenty na technologię pełnoskalowego stosu ogniw SOFC. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, które mogłoby w należyty sposób zaspokoić potrzeby Zamawiającego. Jednocześnie, Zamawiający nie zawęził celowo parametrów zamówienia, aby uzyskać brak konkurencji w postępowaniu.Z uwagi na powyższe, zamówienia należy udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy PZP, który stanowi, że tryb zamówienia z wolnej ręki może być stosowany w sytuacji, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.Wobec powyższego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., miała uzasadnioną podstawę do wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PZP.
Tender period
2019-03-14 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-120673:obj:1
Classification
CPV / 73100000
Description
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi na wykonanie prac badawczo – rozwojowych dot. opracowania technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (mCHP-SOFC) oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) zasilanych gazem ziemnym. Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-120673:award:0
Date
2019-03-12
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Locality
Warszawa
Country
PL
Contact name
Barbara Grabowska-Stachura
E-mail
barbara.grabowska-stachura@gkpge.pl
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Street address
ul. Mory 8
Locality
Warszawa
Postal code
01-330
Country
PL

Organization data Organization in JSON