Poland - Warsaw: Maintenance and repair of ticket-validation machinery

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-120674:2019-120674
Date
2019-03-14
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-120674
Releases
2019-03-14 (ocds-pyfy63:2019-120674:2019-120674)
2019-04-05 (ocds-pyfy63:2019-120674:2019-161075)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Maintenance and repair of ticket-validation machinery
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Usługi mogą być świadczone wyłącznie przez jedyny podmiot, posiadający wyłączne prawa autorskie do oprogramowania oraz elementów elektronicznych wykorzystywanych w urządzeniach będących przedmiotem usługi serwisu. Fakt ten znalazł potwierdzenie w wyniku przeprowadzonego postępowania o dzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: FZP-351-7/18, gdzie jedynym Wykonawcą składającym ofertę oraz zadającym pytania do OPZ był wykonawca: Systemy Pobierania Opłat Sp. z o.o., wskazujący jako swojego podwykonawcę Macro-System Sp. z o.o., wnoszącego w/w prawa majątkowe autorskie będące warunkiem koniecznym możliwości świadczenia usługi, będącej przedmiotem postępowania. Macro-System Sp. z o.o. jest z kolei następcą prawnym podmiotu Macro-System Mieszko Ciepliński, świadczącego przedmiotowe usługi w latach ubiegłych. Rozwiązanie alternatywne/zastępcze polegające na wymianie oprogramowania oraz elementów elektronicznych na produkt innego Wykonawcy, okazało się w myśl wskazanego przepisu, niezasadne ze względu na koszty, które taki potencjalny Wykonawca alternatywny musiałby ponieść, aby móc świadczyć przedmiotową usługę serwisu – musiałby bowiem stworzyć dedykowany produkt wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Aby uniknąć zarzutu celowego zawężania parametrów zamówienia oraz zwiększenia konkurencyjności i umożliwić otrzymanie zamówienia innym podmiotom niż dotychczasowy, Zamawiający dokonał jego podziałuNa części 1 i 2, co niestety nie wpłynęło na ujawnienie dodatkowych Wykonawców mogących świadczyć przedmiotowe zamówienie.Zgodnie z art. 50 lit c) pkt ii) oraz iii) Dyrektywa 2014/25/UE oraz art. 134 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 67 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).Zamówienie w trybie z wolnej ręki (art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1) to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą oraz wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy lub wzór umowy. Wszczęcie postępowania następuje z chwilą przekazania zaproszenia do negocjacji danemu wykonawcy, nie zaś poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu.
Tender period
2019-03-14 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-120674:obj:1
Classification
CPV / 50317000
Description
Część nr I - Świadczenie usług utrzymania Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP) zainstalowanego na pojazdach, Zamawiającego. Obecnie to 28 szt. pojazdów.Jest to całokształt czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu w szczególności konserwację systemu w określonych cyklach oraz usuwanie nieprawidłowości w działaniach systemu i urządzeń (kasowników) wchodzących w jego skład (naprawy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-120674:obj:2
Classification
CPV / 50317000
Description
Część nr II - Świadczenie usług utrzymania Systemu Informacji Pasażerskiej „SIP” oraz urządzeń wchodzących w jego skład, zainstalowanego na pojazdach Zamawiającego. Obecnie to 28 szt. pojazdów.Jest to całokształt czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu w szczególności konserwację systemu w szczególności konserwację systemu w określonych cyklach oraz usuwanie nieprawidłowości w działaniach systemu i urządzeń wchodzących w jego skład (naprawy).

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-120674:award:0
Title
Świadczenie usług utrzymania Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP), zainstalowanego na 28 pojazdach, stanowiących własność Zamawiającego.
Date
2019-03-08
Status
active

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-120674:award:1
Title
Utrzymanie SIP w ciągu 22 miesięcy
Date
2019-03-08
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Street address
Al. Jerozolimskie 125/127
Locality
Warszawa
Postal code
02-017
Country
PL
Contact name
Izabella Starzyńska
E-mail
i.starzynska@skm.warszawa.pl
Phone
+48 226997217
Fax
+48 226997236
Website
www.skm.warszawa.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Systemy Pobierania Opłat Sp. z o.o.
Street address
ul. Farbiarska 71a
Locality
Warszawa
Postal code
02-878
Country
PL

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Systemy Pobierania Opłat Sp. z o.o.
Street address
Farbiarska 71A
Locality
Warszawa
Postal code
02-878
Country
PL

Organization data Organization in JSON