Poland - Warsaw: Refuse collection services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-123303:2019-123303
Date
2019-03-15
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-123303
Releases
2019-03-15 (ocds-pyfy63:2019-123303:2019-123303)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Refuse collection services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Award period
2019-04-24 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), dalej zwanej ustawą Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.b) dla części I zamówienia - posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 01 07*, 19 01 13* oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o ww. kodach.c) dla części II zamówienia - posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 01 12 oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o ww. kodzie.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.4. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:a) decyzja lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części, na którą Wykonawca złożył ofertę;b) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach, odpowiednio w części, na którą Wykonawca złożył ofertę, ewentualnie podanie numeru rejestrowego potwierdzającego wpis;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia, Wykonawcy składają odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.

Economic/financial eligibility:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:a) dla części I zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);b) dla części II zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu.3. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:a) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną w pkt. 1 lit. a;b) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. b - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną w pkt. 1 lit. b.

Technical/professional eligibility:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:a) dla części I zamówienia - zrealizowali lub realizują: min. 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu (inne niż składowanie) co najmniej 3 000 Mg popiołów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin stanowiących odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01, w tym odpadów niebezpiecznych;b) dla części 2 zamówienia - zrealizowali lub realizują min. 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu (inne niż składowanie) co najmniej 10 000 Mg żużla lub popiołów paleniskowych stanowiących odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01.W przypadku wykazywania zamówień w trakcie realizacji, ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów również musi być nie mniejsza niż ilości wskazane powyżej.2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu.3. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-03-15 - 2019-04-24

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123303:obj:1
Classification
CPV / 90511000
Description
Odbiór i zagospodarowanie:1) odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych - kod 19 01 07*2) popiołów lotnych zawierających substancje niebezpieczne - kod 19 01 13*Przewidywane szacowane ilości odpadów do odbioru i dalszego zagospodarowania szacuje się na:— kod 19 01 07 * - ok. 7 000 Mg— kod 19 01 13* - ok. 3 500 Mg

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123303:obj:2
Classification
CPV / 90511000
Description
Odbiór i zagospodarowanie żużli i popiołów innych niż wymienione w 19 01 11 - kod 19 01 12Przewidywane szacowane ilości odpadów do odbioru i dalszego zagospodarowania szacuje się na: kod 19 01 12 - ok. 31 000 Mg

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Małgorzata Dec-Doroba,
E-mail
Malgorzata.Dec-Doroba@gkpge.pl
Phone
+48 178756719
Website
www.pgeenergiaciepla.pl

Organization data Organization in JSON