Romania - Bucharest: Electrical-system repair services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-123323:2019-123323
Date
2019-03-15
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-123323
Releases
2019-03-15 (ocds-pyfy63:2019-123323:2019-123323)
2019-05-10 (ocds-pyfy63:2019-123323:2019-217244)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Bucharest: Electrical-system repair services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price
Award period
2019-05-03 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1) Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:— Leon Barbulescu — director general,— Viorel Fabian — director vagoane,— Elena Miu — director financiar-contabil,— Carmen Popescu — director achizitii,— Catalin Manea — sef Serviciu Intretinere si Reparatii Vagoane,— Nina Botezatu — sef Serviciu Achizitii Material Rulant,— Oana Gheorghita — expert Achizitii Publice — Serviciul Achizitii Material Rulant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016,cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.(a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certifica [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Economic/financial eligibility:

Informatii generale privind cifra medie de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017).

Economic/financial minimum level:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei privind cifra de afaceri prin prezentarea, la solicitarea EC, de regula a documentelor solicitate. Documentele justificative pot fi: Formularul 20 – Contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-03-15 - 2019-05-03

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123323:obj:1
Classification
CPV / 50116100
Description
Cantitatea de achizitionat pentru acordul-cadru si cel mai mare contract subsecvent sunt conform Anexei C la documentatia de atribuire datorita caracterelor limitate.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123323:obj:2
Classification
CPV / 50116100
Description
Cantitatea de achizitionat pentru acordul cadru si cel mai mare contract subsecvent sunt conform Anexei C la documentatia de atribuire datorita caracterelor limitate.

Parties

Roles
buyer
Organization name
S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Street address
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Locality
Bucureşti
Postal code
010873
Country
RO
Contact name
Nina Botezatu
E-mail
oana.gheorghita@cfrcalatori.ro
Phone
+40 725503815
Fax
+40 213151110
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON