Poland - Gdansk: Sludge treatment services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-123361:2019-123361
Date
2019-03-15
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-123361
Releases
2019-03-15 (ocds-pyfy63:2019-123361:2019-123361)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Gdansk: Sludge treatment services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Istniejąca w Gdańsku infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna tworzy – pod względem funkcjonalnym – jeden system obejmujący urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, a także budynki związane z wykonywaniem usługi dostawy i odbioru ścieków. Właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest GIWK. Spółka ta, jako właściciel, podejmuje decyzje dotyczące inwestycji i sposobu ich finansowania oraz zarządzała Gdańskim Projektem Wodno-Ściekowym. Projekt ten został zakończony a miał na celu rozbudowę systemu gospodarki ściekami, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód. Przeprowadzone przez GIWK prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód przyniosły efekt w postaci stworzenia nowych technologii służących do końcowej utylizacji całości produkowanych w oczyszczalni „Wschód” osadów ściekowych. Instalacją tą jest Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów [ITPO]. ITPO wykonana została w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. „Saur Neptun Gdańsk” S.A. jako przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest dzierżawcą i eksploatatorem urządzeń kanalizacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód, gdzie jest odwadniany osad ściekowy stanowiący odpad z procesu oczyszczania. Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zmianami), „Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania”. W celu uczynienia zadość tym wymaganiom GIWK - właściciel urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gdańsku, wybudowała specjalnie zaprojektowaną do unieszkodliwiania osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód, Instalację ITPO. Marszałek Województwa Pomorskiego Decyzją nr DROŚ-S.7222.9.2011 z dnia 8.2.2012 r., Decyzją nr DROŚ-S.7222.9.2012.NB z dn. 16.4.2012 r, Decyzją nr DROŚ-SO.7222.45.2015.BA z dnia 20.11.2015 r. oraz Decyzją nr DROŚ-SO.7222.69.2017.EŻ z dn. 6.11.2017 r. udzielił Spółce GIWK pozwolenia zintegrowanego dla instalacji unieszkodliwiania odpadów, na okres do dnia 31.12.2021 r. (kopie w załączeniu). W uzasadnieniu decyzji Marszałek Województwa stwierdził: „Analizując rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zastosowane w projektowanej instalacji uznano, że spełnia ona wymagania najlepszych dostępnych technik, a tym samym, że wnioskodawca wykazał, że zapewnia wypełnianie podstawowych zobowiązań określonych w obowiązujących przepisach, warunkujących możliwość uzyskania pozwolenia zintegrowanego”. Należy podkreślić, że Instalacja ITPO oraz urządzenia kanalizacyjne Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód są fizycznie połączone, w sposób umożliwiający bezpośrednie doprowadzanie osadów do ITPO z linii technologicznej eksploatowanej przez Zamawiającego. Mając powyższe na względzie, usługę unieszkodliwiania w instalacji ITPO osadów powstałych w Oczyszczalni Ścieków Gdańsk – Wschód z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może wykonać wyłącznie GIWK jako właściciel ITPO. Uzasadnia to udzielenie przez Zamawiającego zamówienia z wolnej ręki, stosownie do art. 67 ust. 1 punkt 1 lit. a Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) jedynemu wykonawcy, który może je wykonać to jest firmie: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Tender period
2019-03-15 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-123361:obj:1
Classification
CPV / 90513800
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i termicznym unieszkodliwianiu całkowitej ilości wytworzonych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w 2019 r. w instalacji ITPO usytuowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w planowanej ilości 48000 Mg masy mokrej.

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-123361:award:0
Date
2019-03-08
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
SAUR Neptun Gdańsk S.A.
Street address
ul. Wałowa 46
Locality
Gdańsk
Postal code
80-858
Country
PL
Contact name
Saur Neptun Gdańsk SA
E-mail
Dariusz.Michalak@sng.com.pl
Phone
+48 583252700-233
Fax
+48 583014513
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Street address
ul. Kartuska 201
Locality
Gdańsk
Postal code
80-122
Country
PL
E-mail
giwk@giwk.pl
Phone
+48 583266700
Fax
+48 583266701

Organization data Organization in JSON