Poland - Tarnów: Engineering design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-174038:2019-174038
Date
2019-04-12
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-174038
Releases
2019-04-12 (ocds-pyfy63:2019-174038:2019-174038)
2019-05-27 (ocds-pyfy63:2019-174038:2019-245717)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Tarnów: Engineering design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-04-26 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający nie określa tego warunku.

Economic/financial eligibility:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:— posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:— polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Technical/professional eligibility:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę sieci gazowej (dopuszcza się wykazanie się usługami na wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej z rur PE) o długości min. 3 000 mb oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;b) dysponuje osobami do realizacji niniejszego zamówienia:— co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne, posiadającą doświadczenie zawodowe, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na pełnieniu funkcji projektanta o specjalności instalacyjnej, przy opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę rurociągu.W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie się dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 2016.10.20).W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:— Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.— Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją dotyczącą doświadczenia i podstawie dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Technical/professional minimum level:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-04-12 - 2019-04-26

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-174038:obj:1
Classification
CPV / 71320000
Additional classifications
CPV / 71248000
Description
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego budowy gazociągów ś/c PE100 RC SDR 17 dn160/90 / SDR 11 dn63PE do miejscowości: Tuchomie (Bytów – Tuchomie), powiat bytowski, województwo pomorskie, w podziale na etapy:— Etap I— gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn125, L=ok. 1 000,00 m; (do odbiorcy firmy Metals Works Stanisław Małek),— Etap II— gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn125, L=ok. 13 590,00 m; (do odbiorcy firmy Metals Works Stanisław Małek do ul. Buczka, dz. dr. 662, na wysokości dz. 655, m. Tuchomie),— gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn90, L=ok. 670,00 m,— gazociąg ś/c PE100 RC SDR 17 dn63, L=ok. 3 030,00 m.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Street address
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Locality
Tarnów
Postal code
33-100
Country
PL
Contact name
Katarzyna Radecka
E-mail
katarzyna.radecka@psgaz.pl
Phone
+48 943484713
Fax
+48 943460460
Website
Link

Organization data Organization in JSON