Poland - Konstancin-Jeziorna: Security services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-174041:2019-174041
Date
2019-04-12
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-174041
Releases
2019-04-12 (ocds-pyfy63:2019-174041:2019-174041)
2019-04-30 (ocds-pyfy63:2019-174041:2019-202644)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Konstancin-Jeziorna: Security services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (84)
- Quality: Gotowość do wystawienia posterunku stałej lub doraźnej ochrony fizycznej bądź wzmocnienia istniejącej ochrony fizycznej (16)
Award period
2019-05-07 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

a) Wykonawca posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III Stopnia potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „Poufne” włącznie, ważne co najmniej do 31.12.2022 r.b) Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 3 ustawy z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142).c) Wykonawca posiada pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych w tym przetwarzania we własnym systemie teleinformatycznych posiadającym ważną akredytację bezpieczeństwa do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”.Wykaz dokumentów na potwierdzenie powyższych warunków:1. Kopia aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych oraz ważne Świadectwo Akredytacji wydane przez ABW/SKW lub Oświadczenie Kierownika Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia o ochronie informacji niejawnych potwierdzające udzielenie ważnej akredytacji dla systemu TI do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, o którym mowa w pkt VI 2.1 lit. a) Części I SIWZ.2. Kopia aktualnej koncesji wydana przez właściwego ministra ds. wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 3 Ustawy z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2142), o którym mowa w pkt VI 2.1 lit. b Części I SIWZ.3. Kopia Świadectwa Akredytacji wystawiona przez ABW lub SKW albo Oświadczenie Kierownika Jednostki Organizacyjnej o udzieleniu akredytacji (dla systemu do klauzuli Zastrzeżone), o którym mowa w pkt VI 2.1 lit. c) Części I SIWZ.

Economic/financial eligibility:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnego warunku.

Technical/professional eligibility:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 3 usługi z zakresu ochrony osób i mienia, świadczone w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie lub podległych Ministrowi Obrony Narodowej (w rozumieniu ustawy z dn. 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia), o wartości co najmniej 70 000,00 PLN miesięcznie (netto), realizowanych przez min. 12 miesięcy, każda.2. Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:a) co najmniej 105 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz posiadających co najmniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”;b) co najmniej 10 pracownikami wpisanymi na listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzonych przez właściwych komendantów wojewódzkich Policji. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez te same osoby.

Technical/professional minimum level:

1. Wykaz wykonanych usług (jak w Rozdziale VI pkt 2.2) lit. a) Części I SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania, opisu usługi, nazwy klienta oraz miesięcznej wartości usługi netto, zgodnie ze Wzorem nr 5 wskazanym w Części III SIWZ.2. Dowody, na potwierdzenie należytego wykonania usług, o których mowa w pkt 5, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (np. oświadczenie Wykonawcy); w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków.3. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt VI 2.2 lit. b) Części I SIWZ. (zawartym we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z Wzorem nr 1 Części III SIWZ).
Main procurement category
services
Procurement method
limited
Procurement method details
Restricted procedure
Tender period
2019-04-12 - 2019-05-07

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-174041:obj:1
Classification
CPV / 79710000
Description
Zakres zamówienia obejmuje:1) Prowadzenie stałej ochrony fizycznej przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodniaW zakresie ochrony osób i mienia w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na obszarze całego kraju;2) Prowadzenie doraźnej ochrony fizycznej przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia w zakresie ochrony osób i mienia, polegającej na transmisji i monitorowaniu sygnałów alarmowych oraz interwencji uzbrojonego patrolu, a także prewencyjnym patrolowaniu co najmniej jeden raz na dobę w obiektach elektroenergetycznych, zlokalizowanych na obszarze całego kraju;3) Prewencyjne patrolowanie obiektów elektroenergetycznych, zlokalizowanych na obszarze całego kraju, wskazanych przez Zamawiającego, w ramach dodatkowego patrolu realizowanego przez uzbrojony patrol interwencyjny, w składzie co najmniej dwuosobowym;4) Interwencje uzbrojonego patrolu w składzie co najmniej dwuosobowym, wezwanego do interwencji za pomocą przycisku napadowego przez obsługę obiektów, zlokalizowanych na obszarze całego kraju;5) Monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru oraz pracy stałych urządzeń gaśniczych, a także sprawowania przez strażaka dyżurnego nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w siedzibie Zamawiającego, w Konstancinie-Jeziornie przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia;6) Powiadamianie właściwych służb tj. Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej/Gminnej oraz wskazanych służb elektroenergetycznych, w przypadku zdarzenia wymagającego interwencji tych służb;7) Oznakowania chronionego obiektu stosownymi tablicami informacyjnymi;8) Instalację urządzeń do transmisji sygnałów alarmowych w obiektach objętych doraźną ochroną fizyczną oraz zapewnienie bezprzerwowej transmisji tych sygnałów do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego;9) Zorganizowanie oraz prowadzenie doraźnej lub stałej ochrony fizycznej, bądź wzmocnienie istniejącej ochrony wskazanego przez Zamawiającego obszaru, obiektu bądź urządzenia w razie zaistnienia sytuacji powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu lub majątku Zamawiającego, a także po wprowadzeniu stanów alarmowych związanych z zagrożeniem terrorystycznym, sabotażowym i klęską żywiołową, w sytuacji zagrożeń spowodowanych awarią urządzeń Zamawiającego a także na każde inne żądanie Zamawiającego;10) Świadczenie usług recepcji w siedzibie Zamawiającego w m. Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165, w dni robocze przez 3 pracowników recepcji, w tym 2 pracowników w wymiarze 8 godzin dziennie i 1 pracownika w wymiarze 10 godzin dziennie;11) Uwaga: Kompletny opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany do Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania, tj. składania ofert. Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są do złożenia oświadczeń wskazanych we wzorze nr 8 i wzorze nr 9 Części III SIWZ oraz do wskazania co najmniej dwóch różnych adresów e-mail (osób, które złożyły ww. oświadczenia), na które będzie przesyłana korespondencja związana z utajnioną częścią opisu przedmiotu zamówienia. Oświadczenia mają zostać złożone co najmniej przez: osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji) i osoby uprawnione do kontaktu na etapie składania ofert. Dopiero po uzyskaniu ww. oświadczeń kompletny opis przedmiotu zamówienia i pełną treść wzoru umowy (Cześć II i IV SIWZ) będzie przesłana do Wykonawcy.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Street address
ul. Warszawska 165
Locality
Konstancin-Jeziorna
Postal code
05-520
Country
PL
Contact name
Paweł Barwik
E-mail
pawel.barwik@pse.pl
Phone
+48 506832012
Fax
+48 222422169
Website
Link

Organization data Organization in JSON