Poland - Wrocław: Cleaning services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-223643:2019-223643
Date
2019-05-14
Language
PL
Tags
award

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-223643
Releases
2019-05-14 (ocds-pyfy63:2019-223643:2019-223643)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Wrocław: Cleaning services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamawiający udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 PZP w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) poprzez zawarcie Porozumienia do umowy nr C17Z140022, zawartej 2.1.2015 roku z MC Anklar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., której przedmiotem jest „Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach, letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowanie i pielęgnacji terenów zielonych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.” wydłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 31.8.2019 r. Z uwagi na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane było natychmiastowe zapewnienie kontynuacji umowy nr C17Z140022 z dnia 2.1.2015 r. również ze względu, iż nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia niezbędnym było zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 PZP w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Pilna konieczność udzielenia zamówienia wynika z konieczności stałego prowadzenia usług porządkowych w zakresie utrzymania czystości w budynkach, letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowanie i pielęgnacji terenów zielonych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A w celu zapewnienie usług niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa zamawiającego do czasu zawarcia umowy z nowym wykonawcą na ten zakres prac, wybranym w postępowaniu przetargowym wg Pzp
Tender period
2019-05-14 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-223643:obj:1
Classification
CPV / 90910000
Description
Udzielenie zamówienia polega na zawarciu Porozumienia do Umowy nr C17Z140022 z dnia 2.1.2015 r. na Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach, letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zawartej z MC Anklar Spółka z o.o. Sp K. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 12, wydłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31.8.2019 r. w celu zabezpieczenia ciągłości utrzymania czystości w budynkach, letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych, do czasu skutecznego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego na ten zakres prac i wyłonienia nowego Wykonawcy w trybie Pzp

Award

ID
ocds-pyfy63:2019-223643:award:0
Title
Porozumienie do Umowy nr C17Z140022 z dnia 2.1.2015 r. na Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach, letn i zimow utrzymania terenów zewnętrznych, zimowego utrzymania terenów zewnetrzn.....
Date
2019-04-26
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Street address
ul. Łowiecka 24
Locality
Wrocław
Postal code
50-220
Country
PL
Contact name
Kazimiera Majewska
E-mail
kazimiera.majewska@gkpge.pl
Phone
+48 713238294
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
MC ANKLAR Sp. z o.o. Sp. K.
Street address
ul. Łęczycka 12
Locality
Wrocław
Postal code
53-632
Country
PL

Organization data Organization in JSON