Romania - București: Underground car park construction work

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-223672:2019-223672
Date
2019-05-14
Language
RO

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-223672
Releases
2019-05-14 (ocds-pyfy63:2019-223672:2019-223672)
2019-06-20 (ocds-pyfy63:2019-223672:2019-288476)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - București: Underground car park construction work
Award criteria details
Other
Award period
2019-06-24 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Candidaţii (candidatul unic/candidatul asociat), subcontractantul, tertul sustinator (dupa caz) trebuie sa dem. ca nu se incadreaza in prev. art. nr. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.Motive de excludere a ofertantului:1) Motive legate de condam. penale (art. 79 din Legea nr. 100/2016) – A.C. va exclude din proc. orice candidat (pers. fizica/pers. juridica) despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hot. def. a unei instante jud., pt.: constituirea unui grup infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE., acte de terorism, spalarea banilor, traficul si exploatarea pers. vulnerabile, frauda. Excluderea din proc. de atrib. a unui op. ec., se aplica si in cazul in care pers. condamnata printr-o hot. def. este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec. sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia. Mod. de indeplinire: Se va completa Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în niciuna din situațiile prevăzute la art. 79, 80 și 81 din Legea nr. 100/2016 (F6) de catre op. ec. (candidat unic, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) participanti la procedura de atribuire cu infor. aferente situatiei lor;2) Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asig. sociale (art. 80 din Legea nr. 100/2016) – A.C. va exclude din proc. de atrib. orice op. ec. despre care are cunostinta ca: si-a incalcat oblig. privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hot. jud. sau dec. admn. a avand caracter definitiv si obligatoriu in conf. cu legea statului in care respectivul op. ec. este infiintat; A.C. exclude din proc. de atrib. un op. ec. in cazul in care poate dem. prin orice mijloace adecvate ca respectivul op.ec. si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contrib. la bugetul general consolidat. Op. ec. nu va fi exclus din proc. de atrib. daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste oblig. prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in cond. legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acum sau a amenzilor.Op. ec. nu va fi exclus din proc. de atrib. daca cuantumul impozitelor, taxelor si contrib. la bugetul general consolidat datorate si restante, este mai mic de 10 000 RON.De asem., prin excepție, în cazuri excepționale, concedentul are dreptul de a nu exclude din proc. de atrib. un op. ec. care se află în una din sit. prev. de art. 80 alin. (1) și (2) sau ale art. 79 din Legea 100/2016, pt. motive imperative de interes gen., precum sănătatea pub. sau prot. mediului. Se va completa Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în niciuna din sit. prev. la art. 79, 80 și 81 din Legea 100/2016 (F6) de catre op. ec. (candidat unic, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) cu informatiile aferente situatiei lor;3) Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri prof. (art. 81 din Legea 100/2016) – A.C. va exclude din proc. de atrib. a contr. de concesiune op. ec. care se afla in oricare dintre sit.: se afla in proc. insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii; a comis o abat. prof. grava care ii pune in discutie integritatea, iar A.C. poate dem. acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante jud. sau a unei autoritati administrative; A.C. are sufic. indicii rezonabile/inf. concrete pentru a considera ca op. ec. a incheiat cu alti op. ec. acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in leg. cu proc. in cauza; se afla intr-o sit. de conflict de i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Economic/financial eligibility:

1) Media cifrei de afaceri generale (anuale) pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate. Candidatul (operatorul economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generale pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018) de cel putin 63 141 021 RON. Se va completa Declarație pe proprie răspundere privind modul de îndeplinire al criteriilor de calificare şi de selecţie (Formular 8) de catre ofertantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte declaratiile pe proprie raspundere, conditia fiind considerata indeplinita prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii si prezentata in Formularul de candidatura (Formularul nr. 1). Pentru calculul echivalentei din alte monede se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru anul respectiv (anul 2018: 1 EUR = 4,6535 RON, anul 2017: 1 EUR = 4,5681 RON, anul 2016: 1 EUR = 4,4908 RON). Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Economic/financial minimum level:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratiilor, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare. Aceste documente justificative pot fi: bilanturi contabile vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru operatorii economici nerezidenti (straini): in masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci aceasta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante. Indeplinirea criteriului privind capacitatatea economico-financiare prin terti In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile prevederilor art. 76–81 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea candidaturii:— angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),— se vor completa Formularul nr. 2 si Formularul nr. 2A din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire și se vor transmite in etapa I in dosarul de candidatura,— tertul/tertii ce asigura sustinerea capacitatii financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 79–81 din Legea nr.100/2016. Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea declaratiilor pe proprie raspundere (Formularul nr. 6, Formularul nr. 7, Formularul nr. 8) cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea acestora in prima etapa a procedurii de dialog competitiv constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor prezentate, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului/tertilor sustinator(i), acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune prin dialog competitiv. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba romana sau in limba originala insotite de o traducere autorizata in limba romana.

Technical/professional eligibility:

1) Experienta similara proiectare. Candidatul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a proiectat (faza de proiectare PTh + DE) in ultimii 5 ani a cel putin o constructie de cel puțin 1 000 m22) Experienta similara constructie. Candidatul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a executat si finalizat in ultimii 5 ani cel putin un contract de lucrari de constructie de cel putin 1 000 m23) Experienta similara exploatare/operare. Candidatul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a asigurat in ultimii 3 ani exploatarea/operarea a cel putin un parcaj sau o autostradă sau un pod sau o clădire de birouri sau un spital sau o arena sportiva sau un spațiu cultural sau de agrement, operare care a presupus colectarea tarifelor de la utilizatori. Nota: Candidatul poate prezenta contracte/documente suport pentru activitati integrate de proiectare, executie si operare investitie pentru a demonstra modalitatea de indeplinire a cerintei privind experienta similara. Nota: Numarul de ani solicitati se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor. Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a candidaturilor prevazut in anuntul de concesionare publicat initial;4) Informatii despre asociere. In cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta formularul model „Model acord de asociere preliminar”. Daca oferta este declarata castigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere va fi prezentat Autoritatii Contractante in original, inainte de data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru indeplinirea contractului;5) Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Concesionarul ori membri ai Asocierii (proiectantul, antreprenorul si operatorul) au dreptul de a subcontracta parti ale activitatilor de proiectare, constructie, operare si intretinere. Concesionarul va fi integral responsabil(a) pentru actele, actiunile si omisiunile proiectantului, antreprenorului si operatorului, precum si ale oricarui alt subcontractant al acestora, in conformitate cu clauzele Contractului de concesiune. Se va depune Acordul de subcontractare. Forma acordului de subcontractare este lăsată la latitudinea părţilor.Indeplinirea capacitatii tehnico-profesionale prin terti In vederea indeplinirii cerintelor, candidatul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile prevederilor art. 76–81 din Legea nr. 100/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea candidaturii:— angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora),— se vor completa Formularul nr. 3 si Formularul 3A din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire și se vor transmite in etapa I in dosarul de candidatura, in original sau in copie cu mențiunea „conform cu originalul”,— tertul/tertii ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.79-81din Legea nr.100/2016. Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea declaratiilor pe proprie raspundere (Formularul nr. 6, Formularul nr. 7, Formularul nr. 8) cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea acestora in prima etapa a procedurii de dialog competitiv constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor prezentate, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului/tertilor sustinator(i), acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune prin dialog competitiv.

Technical/professional minimum level:

Pentru demonstrarea acestei cerinte, candidatii vor completa formularul de candidatura (Formularul nr. 1) de către liderul asocierii si declarație pe proprie răspundere privind modul de îndeplinire al criteriilor de calificare şi de selecţie (Formularul nr. 8) de catre fiecare membru al asocierii si tertii sustinatori, daca e cazul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare copii dupa contracte, recomandari etc., vor contine obligatoriu date referitoare la: identitatea partilor — beneficiarul contractului si furnizorul, descrierea serviciilor de proiectare realizate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor de proiectare prestate). Documentele justificative care probează îndeplinirea experientei similare vor fi depuse la solicitarea Autoritatii Contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba romana sau in limba originala insotite de o traducere autorizata in limba romana.Pentru demonstrarea acestei cerinte, candidatii vor completa formularul de candidatura (Formularul nr. 1) de către liderul asocierii si declarație pe proprie răspundere privind modul de îndeplinire al criteriilor de calificare şi de selecţie (Formularul nr. 8) de catre fiecare membru al asocierii si tertii sustinatori, daca e cazul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (copii dupa contracte, recomandari etc., care vor contine obligatoriu date referitoare la: identitatea partilor — beneficiarul contractului si furnizorul, descrierea serviciilor de proiectare realizate/a produselor livrate/a lucrarilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea lucrarilor executate) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba romana sau in limba originala insotite de o traducere autorizata in limba romana.Pentru demonstrarea acestei cerinte, candidatii vor completa formularul de candidatura (Formularul nr. 1) de către liderul asocierii si declarație pe proprie răspundere privind modul de îndeplinire al criteriilor de calificare şi de selecţie (Formularul nr. 8) de catre fiecare membru al asocierii si tertii sustinatori, daca e cazul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (copii dupa contracte, recomandari etc., care vor contine obligatoriu date referitoare la: identitatea partilor — beneficiarul contractului si furnizorul, descrierea serviciilor de proiectare realizate/a produselor livrate/a lucrarilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor de operare prestate) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba romana sau in limba originala insotite de o traducere autorizata in limba romana.Se va completa Formularul nr. 4 (Model acord de asociere preliminar) — din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Se va completa imputernicire pentru liderul de asociere, dupa caz — Formularul nr. 5 (Imputernicire) – din sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Documentele se transmit in original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”.Candidatii sau ofertantii au obligatia de a preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, impreuna cu subcontractantii propusi si datele de identificare ale acestora, la depunerea ofertei in Etapa III. De asemenea, se vor prezenta acordurile de subcontractare in original sau in copie cu mențiunea „conform cu originalul”, insotite de declaratiile pe proprie raspundere ale subcontractorului (Formularul nr. 6, Formularul nr. 7, Formularul nr. 8). Documentele justificative care probeaza cele asumate de subcontractor in declaratii pe proprie raspundere vor fi depuse de catre fiecare ofertant (pentru subcontractor), la cererea Autoritatii Contractante, oricand, inclusiv in Etapa III a procedurii de dialog competitiv, dar cel mai tarziu odata cu depunerea ofertelor, in original sau in copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Notă: Subcontractorii trebuie să îndeplinească aceleași reguli de evitare a conflictului de interese conform art. 43 din Legea nr. 100/2016, să îndeplinească cerințele de mediu, social și al relațiilor de muncă conform art. 94 din Legea nr. 100/2016, să nu se regăsească în niciuna din situațiile de excludere enumerate la art. 79–81 din Legea nr. 100/2016, conform art. 96 din Legea nr. 100/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare (copii dupa contracte, recomandari etc., care vor contine obligatoriu date referitoare la: identitatea partilor — beneficiarul contractului si furnizorul, descrierea serviciilor de proiectare realizate/a produselor livrate/a lucrarilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor de proiectare prestate) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, după verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba romana sau in limba originala insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Main procurement category
works
Procurement method details
Concession award procedure
Tender period
2019-05-14 - 2019-06-24
Value
582 280 268.00 RON
Minimum value
582 280 268.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-223672:obj:1
Classification
CPV / 45223310
Additional classifications
CPV / 71322000
CPV / 98351000
Description
Contract de concesiune de lucrari parcaj subteran Piata Dorobanti.Tipul procedurii este Dialog competitiv conform art. 55–art. 61 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii completata cu art. 63–art. 71 din HG nr. 867/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 100/2016.Informațiile suplimentare se regăsesc în cadrul documentatiei de atribuire.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Municipiul București
Street address
Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Locality
București
Postal code
050013
Country
RO
Contact name
Eugen Davidoiu
E-mail
directiaproceduri@pmb.ro, corina.dumitrescu@pmb.ro
Phone
+40 213055530
Fax
+40 213055587
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON