Poland - Gdynia: Energy and related services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-270331:2019-270331
Date
2019-06-10
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-270331
Releases
2019-06-10 (ocds-pyfy63:2019-270331:2019-270331)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Gdynia: Energy and related services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-07-12 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.2. Wykonawcy winni wykazać brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1,4,5,6 i 8 ustawy Pzp poprzez złożenie:1) Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego Instrukcja wypełnienia znajduje się pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf;2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Cd. w części VI.3) Informacje dodatkowe.

Economic/financial eligibility:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł, 00/100),2) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł, 00/100),W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 1) i 2) mogą być spełnione łącznie.

Economic/financial minimum level:

Ad. 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 c ustawy - Rozdział V pkt 2.1.1. SIWZ, czyli warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga złożenia informacjiBanku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;Ad. 2) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 2.1.2 SIWZ, czyli warunku dotyczącego sumy ubezpieczenia - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 500 000,00 PLN;Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonych w Rozdziale VI pkt 4.3, 4.4 wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt 4.3 i 4.4. zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złote (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.

Technical/professional eligibility:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych w cyklu ciągłym w okresie kolejnych, co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych brutto)

Technical/professional minimum level:

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 2.2.1 SIWZ, czyli warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, Zamawiający wymaga złożenia sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-06-10 - 2019-07-12

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-270331:obj:1
Classification
CPV / 71314000
Description
Utrzymanie sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście- Rumia (92,437 tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm)

Parties

Roles
buyer
Organization name
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Street address
ul. Morska 350A
Locality
Gdynia
Postal code
81-002
Country
PL
Contact name
Natalia Panuś
E-mail
przetargi@skm.pkp.pl
Phone
+48 587212820
Fax
+48 587212966
Website
www.skm.pkp.pl

Organization data Organization in JSON