Romania - Bucharest: Construction project management services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-325487:2019-325487
Date
2019-07-11
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Romania - Bucharest: Construction project management services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (40)
- Quality: Factorul F3 – Propunerea tehnica. (28)
- Quality: Factorul 2 – Experienta responsabililor propusi pentru indeplinirea contractului. (32)
Award period
2019-08-19 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantii, tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:— Iulian-Robert Tudorache – Presedintele Consiliului de Administratie al SNN S.A.,— Cristian Gentea – Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Dumitru Remus Vulpescu – Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Mihai Daniel Anitei – Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Cristian Dima – Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Elena Popescu – Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Cosmin Ghita – Director General/Membru in Consiliul de Administratie al SNN S.A.,— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor Director Financiar,— Roxana Stamate – Inlocuitor subsidiar Director Financiar,— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),— George Codrut Tudor – Inlocuitor Director DJAC,— Vlad Chiripus – Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),— Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef DALD,— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii (DA),— Dana Banea – Inlocuitor Sef DA,— Razvan Dumitru Sandu– Inlocuitor Sef DA/Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),— Stella Ciulcov – Inlocuitor Sef SASL/Economist specialist SASL,— Romeo Urjan – Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),— Adrian Jelev – Inlocuitor Director DTR,— Emil Macovei – Inlocuitor Director DTR,— Alexandru Constantin Havris – Director Dezvoltare Investitii (DI),— Mircea Preda – Inlocuitor Director DI,— Dan Bigu – Director CNE Cernavoda,— Adrian Mihai – Director Directie de Productie CNE Cernavoda,— Sorin Valerian Ghelbereu – Director Tehnic CNE Cernavoda,— Adrian Cojanu – Inginer Sef Dezvoltare Investitii CNE Cernavoda,— Andra Aida Pop – Sef Serviciu Coordonare Proiecte de Investitii CNE Cernavoda,— Nicolae Trantea – Sef Serviciu Management Proiecte Complexe CNE Cernavoda,— Dan Angelescu – Inginer Operare CNE Principal Serviciu Management Proiecte Complexe,— Irina Florenta Marin – Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management CNE Cernavoda,— Mariana Laslau – Grup Evaluare Costuri SCM-BSA CNE Cernavoda.Modalitate de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune DUAE sectiunea „Motive de excludere”, cu informatiile aferente situatiei lor si vor depune impreuna cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a.Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa DUAE sectiunea „Motive de excludere”, cu informatiile aferente situatiei lor.La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE sectiunea „Motive de excludere”, (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:— Pentru persoane juridice/fizice romane:2.a.) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitel [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Economic/financial eligibility:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Operatorii economici trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) de minim 8 000 000 EUR. Notă. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decat euro va fi cursul de schimb mediu anual euro/alta moneda comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.Indicator financiar. Sustinerea financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Economic/financial minimum level:

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) sectiunea „Criterii de Selectie”, capitolul B, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se vor prezenta documentele justificative care sa confirme cele asumate in DUAE; astfel de documente pot fi bilanturi contabile, formular F 20 „Contul de profit si pierderi”, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) de minim 8 000 000 EUR.Ofertantul va completa DUAE si va depune angajamentul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile conform sustinerii acordate.

Technical/professional eligibility:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Operatorii economici vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 30 de ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractelor, descrierea activitatilor prestate, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca în ultimii 30 de ani au fost efectuate si duse la bun sfarsit servicii similare in valoare cumulata de minim 15 000 000 EUR, la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege executie, punere in functiune, inginerie, consultanta si/sau management de proiect in cadrul unor proiecte similare, respectiv proiecte de realizare a unei instalatii de detritiere sau proiecte de realizare sau de retehnologizare centrale nucleare de tip CANDU (CANada Deuterium Uranium).Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces, in orice moment, la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Proportia de subcontractare, Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Technical/professional minimum level:

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE sectiunea „Criterii de Selectie”, capitolul C, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE, fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va preciza informatiile urmatoare: numarul si data contractului/elor invocat/e drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Odata cu DUAE se vor prezenta pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind experienta similara detinuta. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.Ofertantul va completa DUAE si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3.4 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile conform sustinerii acordate.— In situatia mentionata la punctul (i) de mai sus ofertantii vor completa DUAE sectiunea „Motive de excludere”. In situatia mentionata la punctul (ii) de mai sus ofertantii vor completa DUAE sectiunea „Motive de excludere” si sectiunea „Criterii de selectie”, punctul A, B sau C, dupa cum este aplicabil. In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa sectiunea „Motive de excludere” din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa sectiunea „Criterii de selectie”, capitolele A, B sau C, dupa cum este aplicabil). Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa sectiunea „Motive de excludere” din DUAE). Odata cu DUAE, operatorii economici vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2019-07-11 - 2019-08-19
Value
14 563 572.00 EUR
Minimum value
14 563 572.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-325487:obj:1
Classification
CPV / 71541000
Additional classifications
CPV / 71340000
CPV / 73000000
CPV / 79418000
Description
Conform Documentatiei Descriptive CR # 29643 Rev. 1.Achizitia are ca obiect activitatile principale descrise in fisierul anexat „Instructiuni catre ofertanti” – paragraful „Completare cap. II.2.4)”.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Street address
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Locality
Bucureşti
Postal code
010494
Country
RO
Contact name
Răzvan Dumitru Sandu – Departament Achiziții
E-mail
rsandu@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
Phone
+40 212038294
Fax
+40 212031315
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON