Czechia - Františkovy Lázně: Health and social work services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-325577:2019-325577
Date
2019-07-11
Language
CS

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-325577
Releases
2019-07-11 (ocds-pyfy63:2019-325577:2019-325577)
2019-07-16 (ocds-pyfy63:2019-325577:2019-334024)

Releases in JSON

Tender

Title
Czechia - Františkovy Lázně: Health and social work services
Award criteria details
Not applicable
Award period
2019-08-12 - ?
Main procurement category
services
Procurement method details
Concession award procedure
Tender period
2019-07-11 - 2019-08-12

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-325577:obj:1
Classification
CPV / 85000000
Description
V rámci plnění koncese bude koncesionář povinen provést komplexní rekonstrukci stávajícího hlavního objektu komplexu Luisiny lázně, který je památkově chráněn. Existuje možnost postavit další objekt v rámci areálu, a to novostavbu na místě stávajícího hrázděného objektu, který je v havarijním stavu. Předpokladem pro tento postup je předchozí vydání povolení k demolici části památkově chráněného objektu NPÚ Loket. Nevydání tohoto povolení NPÚ Loket k demolici již nevyhovujících částí areálu za účelem a umožnění výstavby částí nových může představovat rozvazovací podmínku anebo jiný právní institut realizace celého projektu.Nemovitosti vlastněné zadavatelem budou koncesionáři po koncesní dobu propachtovávány. Pokud budou nové objekty stavěny do vlastnictví koncesionáře, nebudou tyto podléhat pachtu, ale budou realizovány např. na základě uděleného práva stavby.Nové zařízení bude určeno pro služby zdravotní péče, zejména (nikoliv výhradně) pro účely léčebně rehabilitační péče poskytované formou následné lůžkové péče.Služby zařízení budou doplněny o minimálně 3 lůžka akutní péče (JIP) a minimálně 5 specializovanými ambulantními pracovišti, jež budou zvoleny z následujících kategorií: praktický lékař, pediatr, kardiolog, ortoped, gynekolog, urolog, dermatolog, stomatolog, oční specialista, diabetolog. Kapacita zařízení bude 140 – 200 lůžek.Koncesionář má povinnost po dobu provozu zařízení a poskytování služeb realizovat průběžné rekonstrukce a obnovu zařízení.Pokud budou mít jednotlivé části areálu odlišný vlastnický režim, v souvislosti s ukončení koncese dojde ke scelení vlastnictví všech nemovitostí v areálu s preferovaným řešením odkoupení nemovitostí vlastněných koncesionářem do vlastnictví zadavatele za zůstatkovou hodnotu stanovenou znalcem.Předpokládaná doba trvání koncese je 30 let. Zadavatel zároveň uvažuje o vyhrazení možnosti opce v podobě prodloužení doby trvání koncese až o 15 let.Podrobnější informace k této koncesi jsou dostupné na profilu zadavatele.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Město Františkovy Lázně
Locality
Františkovy Lázně
Postal code
351 01
Country
CZ
Contact name
Adéla Šimková
E-mail
simkova@rowanlegal.com
Phone
+420 224216212
Website
Link

Organization data Organization in JSON