Poland - Warsaw: Repair and maintenance services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-383902:2019-383902
Date
2019-08-13
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-383902

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-09-16 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia UDT do wykonywania napraw lub modernizacji urządzeń ciśnieniowych podlegających odbiorowi UDT.1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć za pośrednictwem portalu zakupowego jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w oryginale, w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 21 SIWZ.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.plWykonawca w JEDZ w części IV sekcja α składa ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie uzupełnia pozostałych sekcji A-D.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia.3. Ponadto, w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie wymaganych uprawnień, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniższe dokumenty:Kopię uprawnień UDT do wykonywania napraw lub modernizacji urządzeń podlegających odbiorowi UDT.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Economic/financial eligibility:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Economic/financial minimum level:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć za pośrednictwem portalu zakupowego jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w oryginale, w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 21 SIWZ.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.plWykonawca w JEDZ w części IV sekcja α składa ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie uzupełnia pozostałych sekcji A-D.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.3. Ponadto, w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniższe dokumenty:Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z załączonych dokumentów nie wynika fakt uiszczenia (opłacenia) składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający fakt uiszczenia (opłacenia) wymagalnych składek polisy.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.5. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Technical/professional eligibility:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca:a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu i wymianie rurociągów kotłów parowych, o wydajności kotła min. 200 t/h.b) wykaże, że dysponuje zapleczem badawczym w celu wykonania zamówienia publicznego w postaci laboratorium badawczego posiadającego właściwą certyfikację i uznanie przez UDT w zakresie minimum następujących metod badawczych / pomiarowych, obejmujących co najmniej:a. Badania wizualne,b. Badania RT,c. Badania penetracyjne,d. Badania ultradźwiękowe.

Technical/professional minimum level:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć za pośrednictwem portalu zakupowego jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” w oryginale, w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 21 SIWZ.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: www.uzp.gov.plWykonawca w JEDZ w części IV sekcja α składa ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie uzupełnia pozostałych sekcji A-D.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, potwierdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. W sytuacji, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów.3. Ponadto, w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniższe dokumenty:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;b) świadectwo uznania laboratorium wydane przez UDT wraz z załącznikiem obejmującym zakres metod badawczych objętych uznaniem, o których mowa w pkt 15.6.3. lit. b) SIWZ.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.5. Dla wartości wskazanych przez wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-08-13 - 2019-09-16

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-383902:obj:1
Classification
CPV / 50000000
Description
Przedmiotem Zamówienia pn.: „Wymiana kolan rurociągów parowych z kotła K1 do turbiny zakwalifikowanych do wymiany badaniami diagnostycznymi i decyzją UDT”, jest wymiana kolan GRPP i GRPW kotła OP 380 nr 1, zakwalifikowanego do wymiany decyzją UDT, na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) wykonanie kolan,b) montaż i demontaż rusztowań oraz demontaż i montaż izolacji,c) prace mechaniczne, w tym w szczególności wymiana kolan wraz z pracami przygotowawczymi,d) badania kontrolne, sporządzenie poświadczeń, uzgodnienie technologii wymiany z UDT,e) montaż urządzeń pomiarowych (termopar).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGE Energia Ciepła S.A.
Street address
ul. Złota 59
Locality
Warszawa
Postal code
00-120
Country
PL
Contact name
Marta Putyra
E-mail
Marta.Putyra@gkpge.pl
Phone
+48 727690549
Website
Link

Organization data Organization in JSON