Poland - Warsaw: Mail delivery services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:2019-425238
Date
2019-09-10
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-425238
Releases
2019-09-10 (ocds-pyfy63:2019-425238:2019-425238)
2019-12-10 (ocds-pyfy63:2019-425238:2019-585164)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Mail delivery services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price

Award criteria for item 4:
- Price

Award criteria for item 5:
- Price

Award criteria for item 6:
- Price

Award criteria for item 7:
- Price

Award criteria for item 8:
- Price

Award criteria for item 9:
- Price

Award criteria for item 10:
- Price

Award criteria for item 11:
- Price

Award criteria for item 12:
- Price

Award criteria for item 13:
- Price
Award period
2019-10-11 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu – zamawiający nie precyzuje warunków w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie wykonawca składa przy użyciu platformy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwanego dalej „JEDZ”), w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ w części IV – Kryteria kwalifikacji, w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie w sekcji alfa (α).2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, w zakresie:1) braku podstaw wykluczenia:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) a)-c), art. 24 ust. 1 pkt 14) w zw. z ust. 1 pkt 13) a)-c) i art. 24 ust. 1 pkt 21) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3 do SIWZ),d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3 do SIWZ).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-09-10 - 2019-10-11

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:1
Classification
CPV / 64121100
Description
Zakres zadania obejmuje świadczenie następujących usług:– usługa B – świadczenie usługi B dotyczy 6 174 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich,– usługa F – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 176 obsług punktów w usłudze F,– usługa G – wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kursów w usłudze G, która wynosi: ilość kursów – 602, o łącznej długości nie większej niż 13 810 kilometrów, przez nie więcej niż 710 godzin.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:2
Classification
CPV / 64121100
Description
Zakres zadania obejmuje świadczenie następujących usług:– usługa B – świadczenie usługi B dotyczy 4 586 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich,– usługa D – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 5 040 obsług punktów w usłudze D,– usługa F – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 176 obsług punktów w usłudze F,– usługa G – wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kursów w usłudze G która wynosi: ilość kursów – 176, o łącznej długości nie większej niż 1 058 kilometrów, przez nie więcej niż 147 godzin.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:3
Classification
CPV / 64121100
Description
Zakres zadania obejmuje świadczenie następujących usług:– usługa D – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 3 830 obsług punktów w usłudze D,– usługa E – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 2 218 liczby obsług punktów w usłudze E,– usługa F – wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 3 982 obsług punktów w usłudze F,– usługa G – wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kursów w usłudze G która wynosi: ilość kursów – 532, o łącznej długości nie większej niż 8 820 kilometrów, przez nie więcej niż 1 058 godzin.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:4
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 66 444 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy), w tym 454 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich będących przesyłką niestandardową i 65.990 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich niebędących przesyłką niestandardową.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:5
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 130 502 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy), w tym 655 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich będących przesyłką niestandardową i 129 847 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich niebędących przesyłką niestandardową.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:6
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 119 784 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy), w tym 437 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich będących przesyłką niestandardową i 119 347 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich niebędących przesyłką niestandardową.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:7
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 36 372 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy), w tym 353 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich będących przesyłką niestandardową i 36 019 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich niebędących przesyłką niestandardową.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:8
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 42 067 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:9
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 83 328 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:10
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 62 882 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:11
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 70 308 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:12
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 34 490 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425238:obj:13
Classification
CPV / 64121100
Description
Świadczenie usługi B dotyczy 47 880 sztuk paczek pocztowych i przesyłek kurierskich (§ 2 ust. 3 wzoru umowy).

Parties

Roles
buyer
Organization name
Poczta Polska S.A.
Street address
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Locality
Warszawa
Postal code
00-940
Country
PL
Contact name
Halina Komasara
E-mail
zakupy.katowice@poczta-polska.pl
Phone
+48 322532366
Website
www.poczta-polska.pl

Organization data Organization in JSON