Slovakia - Bratislava: Hire of helicopters with crew

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-425240:2019-425240
Date
2019-09-10
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-425240
Releases
2019-09-10 (ocds-pyfy63:2019-425240:2019-425240)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Hire of helicopters with crew
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-10-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona. V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal záujemca zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky - letecké práce.Ostatné informácie k osobnému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS portál VO. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu záujemcovia musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.

Economic/financial eligibility:

Finančné a ekonomické postavenie záujemca preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona. Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS portál VO.

Technical/professional eligibility:

Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť preukáže záujemca v súlade s:— § 34 ods. 1 písm. d) zákona,— § 34 ods. 1 písm. g) zákona,— § 34 ods. 1 písm. j) zákona.Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS portál VO.
Main procurement category
services
Procurement method
limited
Procurement method details
Restricted procedure
Tender period
2019-09-10 - 2019-10-14
Value
3 700 000.00 EUR
Minimum value
3 700 000.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425240:obj:1
Classification
CPV / 60424120
Additional classifications
CPV / 71334000
CPV / 71632000
Description
Predmetom tejto zákazky sú:— Realizácia rozsahu leteckých prác vrtuľníkom poskytovateľa v zmysle Prílohy č. 2 predmetnej Zmluvy,— Realizácia komplexnej leteckej prehliadky vedení a ochranného pásma vedení vvn a zvn v majetku spoločnosti SEPS, ktorá pozostáva najmä z leteckého laserového skenovania, vizuálnej prehliadky a termografického meranie vedení,— Vyhodnotenie a odovzdanie výsledkov z komplexných leteckých prehliadok vedení a ochranného pásma vedení vvn a zvn v majetku spoločnosti SEPS, a to najmä:a) odovzdanie spracovaného mračna bodov z leteckého laserového skenovania,b) odovzdanie technickej správy z leteckého laserového skenovania pre každé vedenie samostatne,c) odovzdanie zoznamu identifikovaných závad z výpočtu priestorových vzdialeností klasifikovaných tried,d) odovzdanie zoznamu identifikovaných závad - relevantné geometrické posuny, odklony a natočenia stožiarov,e) vypracovanie protokolov o závadach pre každé vedenie samostatne v elektronickej forme v informačnom systéme objednávateľa,f) odovzdanie ortofotomozaiky,g) odovzdanie relevantných záznamov, a to to najmä RGB-snímky, video záznam, dáta z merania teploty, termografické záznamy.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v Zmluve o poskytnutí služby, vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Street address
Mlynské nivy 59/A
Locality
Bratislava-mestská časť Ružinov
Postal code
824 84
Country
SK
Contact name
Ing.Katarína Ftáčniková
E-mail
katarina.ftacnikova@sepsas.sk
Phone
+421 250692357
Website
Link

Organization data Organization in JSON