Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of electrical building installations

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-425252:2019-425252
Date
2019-09-10
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-425252
Releases
2019-09-10 (ocds-pyfy63:2019-425252:2019-425252)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of electrical building installations
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price

Award criteria for item 4:
- Price
Award period
2019-10-10 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Не се изисква

Economic/financial eligibility:

Не се изисква

Economic/financial minimum level:

Не се изисква

Technical/professional eligibility:

1.Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка.* Под дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата поръчка, следва да се разбира:— 38 000 броя подмяна (демонтаж и/или монтаж) и/или проверка (съгласно изискванията на член 43 от Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол) на средства за търговско измерване на електрическа енергия, или— 14 000 броя прекъсване и възстановяване на ел.захранване на потребители поради просрочени задължения, или— 4 000 броя монтажни и/или демонтажни работи, свързани с подмяна и/или реконструкция на електромерни табла, и/или изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, и/или присъединяване на нови потребители на ел. енергия.Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1а на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочване на дейностите, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични и/или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на обема (броя), стойностите, датите и получателите.За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.2.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Информацията по този критерий за подбор се попълва в Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочва се номерът на съответната обособена позиция, лицата, притежаващи изискващата се квалификационна група по безопасност при работа, квалификационната група, срока на валидност на документа, с който е придобита квалификационната група по безопасност при работа и издателят му.За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както следва:В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя списък на персонала, в който са посочени лицата, притежаващи квалификационна група по безопасност при работа, квалификационната група по безопасност при работа, както и документи, които доказват съответната професионална компетентност на лицата, а именно: копия на валидни удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1 000 V. В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя списък на персонала, към който се представят съответните еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която той е установен.В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за доказване на декларираното в ЕЕДОП обстоятелство участникът представя списък на персонала придружен с документи, които доказват съответната професионална компетентност на лицата, а именно: копия на валидни удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност при работа съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1 000 V.

Technical/professional minimum level:

1.За посочения период участникът следва да е изпълнил поне 1 дейност с предмет и обем, идентична и/или сходна с тези на поръчката.Минималният обем от изпълнени услуги за 1 обособена позиция следва да е формиран само от един вид услуги, посочени по-горе. Не се допуска смесване на услугите за формиране на минималния обем за една обособена позиция.В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, и ако за две или повече от тях посочи един и същи вид идентична или сходна дейност, минималният обем на изпълнените дейности с идентичен или сходен предмет и обем, трябва да е равен или по-голям от общия изискуем минимален обем за тези обособени позиции, за които се участва – т.е., ако участникът участва за повече от една обособена позиция, той трябва да докаже, че е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, с общ минимален обем, формиран като сума (сбор) от посочените по-горе общи минимални обеми (бройки).2.Всеки участник следва да разполага с лица, притежаващи IV (четвърта) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1 000 V (ПБЗРЕН 1000 V), както следва:За обособена позиция 1, обособена позиция 2 и обособена позиция 3:Всеки участник следва да разполага минимум с 8 (осем) лица, всяко от които притежава IV (четвърта) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН 1000 V;За обособена позиция 4Всеки участник следва да разполага минимум с 9 (девет) лица, всяко от които притежава IV (четвърта) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ или ПБЗРЕН 1000 V;В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да може да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. броят на лицата с изискващата се квалификационна група по безопасност, с които трябва да разполага, се получава като сбор (сума) от съответния необходим минимален брой за всяка една обособена позиция, за които участникът е заявил, че желае да участва.Не се допуска едни и същи лица да се използват за покриване на минималното изискване на възложителя в повече от една обособена позиция. В случай че участникът не се съобрази с това изискване, то лицата, които се повтарят, ще бъдат признати само за обособената позиция с най-малък номер, за която участва участникът.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure

Participants: 5
Tender period
2019-09-10 - 2019-10-10

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425252:obj:1
Classification
CPV / 50711000
Description
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРS 19-092.В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители.Общата сума на конкретните договори, които се предвижда да бъдат сключени след подписване на рамково споразумение за настоящата обособена позиция и след провеждане на съответните процедури по ЗОП е около 1 000 000 BGN без ДДС за целия период на действие на рамковото споразумение.Предметът на поръчката е свързан с извършване на подмяна на средства за търговско измерване (СТИ) по смисъла на § 1 т. 58 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката - електромери за директно измерване на ел. енергия на ниво ниско напрежение (НН) и часовникови превключватели и подмяна на електромерите с изтекъл срок на периодична проверка, съгласно изискванията на Закона за измерванията.Подмяната на електромери и часовникови превключватели включва демонтаж на съществуващи електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели и монтаж на електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.Ориентировъчният брой средства за търговско измерване (СТИ) на електрическа енергия, предвидени за подмяна за целия срок на рамковото споразумение за обособената позиция е, както следва:Еднофазни електромери (1ф) до 80 000 бр.,Трифазни електромери (3ф) до 15 000 бр.,Часовникови превключватели до 1 000 бр.В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества работи и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените по ЗОП обществени поръчки, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425252:obj:2
Classification
CPV / 50711000
Description
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРS 19 – 092.В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители.Общата сума на конкретните договори, които се предвижда да бъдат сключени след подписване на рамково споразумение за настоящата обособена позиция и след провеждане на съответните процедури по ЗОП е около 1 000 000 BGN без ДДС за целия период на действие на рамковото споразумение.Предметът на поръчката е свързан с извършване на подмяна на средства за търговско измерване (СТИ) по смисъла на § 1 т. 58 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката - електромери за директно измерване на ел. енергия на ниво ниско напрежение (НН) и часовникови превключватели и подмяна на електромерите с изтекъл срок на периодична проверка, съгласно изискванията на Закона за измерванията.Подмяната на електромери и часовникови превключватели включва демонтаж на съществуващи електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели и монтаж на електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.Ориентировъчният брой средства за търговско измерване (СТИ) на електрическа енергия, предвидени за подмяна за целия срок на рамковото споразумение за обособената позиция е, както следва:Еднофазни електромери (1ф) до 80 000 бр.,Трифазни електромери (3ф) до 15 000 бр.,Часовникови превключватели до 1 000 бр.В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества работи и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените по ЗОП обществени поръчки, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425252:obj:3
Classification
CPV / 50711000
Description
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРS 19 – 092.В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители.Общата сума на конкретните договори, които се предвижда да бъдат сключени след подписване на рамково споразумение за настоящата обособена позиция и след провеждане на съответните процедури по ЗОП е около 1 000 000 BGN без ДДС за целия период на действие на рамковото споразумение.Предметът на поръчката е свързан с извършване на подмяна на средства за търговско измерване (СТИ) по смисъла на § 1 т. 58 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката - електромери за директно измерване на ел. енергия на ниво ниско напрежение (НН) и часовникови превключватели и подмяна на електромерите с изтекъл срок на периодична проверка, съгласно изискванията на Закона за измерванията.Подмяната на електромери и часовникови превключватели включва демонтаж на съществуващи електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели и монтаж на електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.Ориентировъчният брой средства за търговско измерване (СТИ) на електрическа енергия, предвидени за подмяна за целия срок на рамковото споразумение за обособената позиция е, както следва:Еднофазни електромери (1ф) до 80 000 бр.,Трифазни електромери (3ф) до 15 000 бр.,Часовникови превключватели до 1 200 бр.В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества работи и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените по ЗОП обществени поръчки, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425252:obj:4
Classification
CPV / 50711000
Description
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № РРS 19 – 092.В резултат на тази процедура възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 (четири) години с 5 (петима) потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, за всяка обособена позиция отделно при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, то възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от петима потенциални изпълнители.Общата сума на конкретните договори, които се предвижда да бъдат сключени след подписване на рамково споразумение за настоящата обособена позиция и след провеждане на съответните процедури по ЗОП е около 1 000 000 BGN без ДДС за целия период на действие на рамковото споразумение.Предметът на поръчката е свързан с извършване на подмяна на средства за търговско измерване (СТИ) по смисъла на § 1 т. 58 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката - електромери за директно измерване на ел. енергия на ниво ниско напрежение (НН) и часовникови превключватели и подмяна на електромерите с изтекъл срок на периодична проверка, съгласно изискванията на Закона за измерванията.Подмяната на електромери и часовникови превключватели включва демонтаж на съществуващи електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели и монтаж на електромери – еднофазни (1ф) и трифазни (3ф), и часовникови превключватели собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.Ориентировъчният брой средства за търговско измерване (СТИ) на електрическа енергия, предвидени за подмяна за целия срок на рамковото споразумение за обособената позиция е, както следва:Еднофазни електромери (1ф) до 112 000 бр.,Трифазни електромери (3ф) до 28 000 бр.,Часовникови превключватели до 2 000 бр.В настоящото рамково споразумение е предвидено възлагането и изпълнението на конкретни видове и количества работи и съответните им единични цени да се определят в договорите, които ще бъдат сключени след подписване на рамковото споразумение и след провеждане на предвидените по ЗОП обществени поръчки, при условията от настоящото рамково споразумение и в зависимост от нуждите на възложителя.

Parties

Roles
buyer
Organization name
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Street address
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Locality
Sofiya
Postal code
1784
Country
BG
Contact name
Radosveta Toncheva
E-mail
radosveta.toncheva@cez.bg
Phone
+359 28958967
Fax
+359 28272171/ +359 28270332
Website
Link

Organization data Organization in JSON