Romania - Craiova: Supply services of personnel including temporary staff

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-425253:2019-425253
Date
2019-09-10
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-425253
Releases
2019-09-10 (ocds-pyfy63:2019-425253:2019-425253)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Craiova: Supply services of personnel including temporary staff
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (95)
- Quality: Termenul de punere la dispozitie a personalului (5)
Award period
2019-10-11 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Cerinta 1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:(a) cazierul judiciar al operatorului economic (si, daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora,(b) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii, atat pentru sediul social, cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit – se vor prezenta de catre operatorul economic (si, daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti),(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si, daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,(d) alte documente edificatoare, dupa caz,(e) pentru operatorul economic (si, daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”. Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”, insotita de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta 2. Neincadrarea operatorilor economici si, daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (formular conflict interese) – se va prezenta odata cu depunerea DUAE.Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:— Ion Eugen Butoarca – director executiv – membru al Directoratului – aproba documentele emise in cadrul procedurii – presedinte al comisiei de evaluare,— Zorel-Cristinel Tita – director Directie Administrativ Financiar – membru al Directoratului – aproba documentele emise in cadrul procedurii.Membru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Economic/financial eligibility:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2016, 2017, 2018), trebuie să fie de minim: 950 000 RON. Pentru echivalență se va ţine cont de cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE sa fie solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

Economic/financial minimum level:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate, respectiv o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate (2016, 2017, 2018), de minim: 950 000 RON. Pentru echivalență se va ţine cont de cursul mediu anual euro/RON/alta valuta comunicat de BNR.

Technical/professional eligibility:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare de 950 000 RON fara TVA. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE sa fie solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.Diplome de studii si calificari profesionale. Lista cu personalul specializat necesar pentru indeplinirea contractului: personal specializat pentru prestarea servicilor de recrutare si selectie forta de munca. Personalul trebuie sa fie acreditat ca inspector resurse umane.Proportia de subcontractare – completare DUAE la sectiunea respectiva.Numarul membrilor personalului de conducere – lista cu personalul specializat necesar pentru indeplinirea contractului: personal de management.

Technical/professional minimum level:

Se va prezenta DUAE completat cu informatiile referitoare la serviciile similare prestate indicand beneficiarii, datele de inceput si de finalizare a serviciilor prestate, valori, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: documente/contracte din care sa rezulte prestarea de servicii. Prin documentele prezentate pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu o valoare de 950 000 RON fara TVA. Ultimii 3 ani (pentru servicii), se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: CV-urile personalului.Completare DUAE si se va prezenta formularul/acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate de catre subcontractant/subcontractanti prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectatii inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: CV-urile personalului.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2019-09-10 - 2019-10-11
Value
5 911 764.00 RON
Minimum value
5 911 764.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425253:obj:1
Classification
CPV / 79620000
Description
— Cantitati minime: 1, valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 73 898 RON,— Cantitati maxime: 80, valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 5 911 764 RON,— Cantitati minime: 1, valoarea minima estimata a unui contract subsecvent este de 19 074 RON,— Cantitati maxime: 50, valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent este de 953 713 RON.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Distribuție Energie Oltenia S.A.
Street address
Calea Severinului nr. 97, parter, et. 2, 3, 4
Locality
Craiova
Postal code
200769
Country
RO
Contact name
Alina Paparoiu
E-mail
alina.paparoiu@cez.ro
Phone
+40 372523367
Fax
+40 372523810
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON