Hungary - Pécs: Sludge treatment services

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-425254:2019-425254
Date
2019-09-10
Language
HU
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-425254
Releases
2019-09-10 (ocds-pyfy63:2019-425254:2019-425254)
2020-01-13 (ocds-pyfy63:2019-425254:2020-015089)

Releases in JSON

Tender

Title
Hungary - Pécs: Sludge treatment services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2019-10-16 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.-7.§ szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.

Technical/professional eligibility:

M1. ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfaszakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandódokumentumok:M1. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesített a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr.22. § (1)-(2) és (5) bekezdései, valamint a Kr. 21/A. §-a szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (a kapcsolattartó telefonos és / vagy e-mailes elérhetőségével), a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.AK az alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Technical/professional minimum level:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 21. §(3)bek. a) pontja alapján, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) legfeljebb 6 szerződésből összesen legalább 27 000 tonna 19 06 06 azonosító szám alá besorolt iszap hasznosítására vonatkozó referenciával.Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-09-10 - 2019-10-16

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-425254:obj:1
Classification
CPV / 90513800
Additional classifications
CPV / 90513700
Description
Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban) meghatározottak szerint az üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepen a biogáz-üzem anaerob ko-fermentációs technológiai kezelést követően visszamaradó anyag hasznosítása.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fermentációs maradék (továbbiakban: iszap), hasznosításra történő átvételi mennyiségek időbeni alakulása változó, amely alapján a maradék átvétele időben nem egyenletes folyamat, hanem a beérkezett szennyvíz és fogadott hulladék mennyiségének, az adott szennyvízelvezető rendszer terhelésének és a tisztítótelep, valamint a biogáz üzem aktuális üzemvitelének a függvénye. Nyertes ajánlattevő feladata 13 200 tonna +30 % opció mennyiségű és 19 06 06 azonosító szám alá besorolt iszap (~ 22,9 % szárazanyag tartalmú) hasznosítása évente. Az iszap hasznosítási helyszínére történő elszállítását a Nyertes ajánlattevőnek kell megszervezni a kijelölt telepen történő átvétellel, felrakodással, elszállítással együtt. Nyertes ajánlattevő gépeinek, eszközeinek, hasznosítási kapacitásának alkalmasnak kell lennie a maximális igény kielégítésére.Iszap mennyisége tonna/év 2018 évben (tájékoztató adat): 14 538,06 tonna, állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyagNapi maximális iszap mennyisége tonnában (tájékoztató adat; szezonban és szezonon kívül): 110 tonnaIszap víztelenítés során a Tettye Forrásház Zrt. által alkalmazott tárolótér befogadó képessége, ahonnan az iszap átadása történik: 180 tonnaA szennyvíztisztító telepen keletkező kirothasztott iszap, jelentős részben települési szennyvíztisztításból származó szennyvíziszap, így kommunális jellegű.A Nyertes ajánlattevőnek a tevékenység végzéshez érvényes szállítási, és kezelési engedéllyel kell rendelkeznie, illetve rendelkeznie kell a tevékenységének végzéséhez szükséges olyan hatósági engedéllyel, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az iszap, hasznosítási folyamat végzésére jogosult.Amennyiben a Nyertes ajánlattevő alvállalkozó(ka)t vesz igénybe a munka elvégzésére, az alvállalkozó(k)nak csak az általuk végzett részfeladathoz szükséges hatósági engedélyekkel kell rendelkezniük.A teljesítés során végig a hivatalos nyelv a magyar, nyertes ajánlattevő, csak anyanyelvi szinten magyarul beszélő személyeket vehet igénybe vagy biztosítania kell tolmács rendelkezésre állását a teljesítés során.A munkákat bármely napszakban, az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban lehet végezni, a szennyvíztelepi műszakváltások figyelembevételével.Hasznosítás alatt az iszapok környezetkímélő, a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség és vagy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal engedélye alapján történő kezelést, hasznosítást, elhelyezést érti Ajánlatkérő. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szennyvíziszap ártalmatlanításához és a rakodásához, szállításához, fogadásához szükséges valamennyi előírt hatósági engedéllyel, tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel a teljesítés alatt folyamatosan.Ajánlatkérő fenntartja a jogot az átvételi helyszín megváltoztatására a telephely üzemeltetésére vonatkozó szerződéses kötelezettsége megszűnése vagy telephely átépítés, átadási pont változása esetén. Az átvételi helyszín megváltozásának időpontját a szolgáltatás nyújtás biztonsága érdekében az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére írásban, 30 nappal korábban bejelenti.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Street address
Nyugati ipari út 8.
Locality
Pécs
Postal code
7634
Country
HU
Contact name
Vincze Balázs
E-mail
vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Phone
+36 72421700
Fax
+36 72421701
Website
Link

Organization data Organization in JSON