Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of boilers

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:2019-570267
Date
2019-12-02
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-570267
Releases
2019-12-02 (ocds-pyfy63:2019-570267:2019-570267)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of boilers
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price

Award criteria for item 4:
- Price

Award criteria for item 5:
- Price
Award period
2020-01-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,— Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 Ustawy z dnia 6.6.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 Ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176);b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Ustawy z dnia 6.6.1997 r. Kodeks karny;c) skarbowe— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy – art. 133 ust. 4 ustawy),— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

Technical/professional eligibility:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:— wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 2 (dwóch) prac remontowych mechanicznych na kotłach parowych o mocy minimum 100 MWt o wartości pojedynczego zamówienia minimum 250 000,00 PLN – dla części 1, 2, 3, 4 i 5 zamówienia. Warunek taki sam, niezależnie na ile części składana jest oferta.Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, usług o zakresie określonym powyżej złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji dla Wykonawców.Do każdej pozycji wykazu usług zostaną dołączone dowody dotyczące usług określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o których mowa w pkt a – inne dokumenty. Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-12-02 - 2020-01-14

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:obj:1
Classification
CPV / 50531100
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu mechanicznego kotła K-1 w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ905-1 stanowiącym załącznik nr 4 do instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:obj:2
Classification
CPV / 50531100
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu mechanicznego kotła K-2 w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ905-2 stanowiącym załącznik nr 5 do instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:obj:3
Classification
CPV / 50531100
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu mechanicznego kotła K-3 w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ905-3 stanowiącym załącznik nr 6 do instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:obj:4
Classification
CPV / 50531100
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu mechanicznego kotła K-4 w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ905-4 stanowiącym załącznik nr 7 do instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570267:obj:5
Classification
CPV / 50531100
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu mechanicznego kotła K-5 i urządzeń mazutowni w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ905-5 stanowiącym załącznik nr 8 do instrukcji dla Wykonawców.

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGNiG Termika SA
Street address
ul. Modlińska 15
Locality
Warszawa
Postal code
03-216
Country
PL
E-mail
magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Phone
+48 225878439
Website
www.termika.pgnig.pl

Organization data Organization in JSON