Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of electrical building installations

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-570268:2019-570268
Date
2019-12-02
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2019-570268
Releases
2019-12-02 (ocds-pyfy63:2019-570268:2019-570268)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of electrical building installations
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2020-01-07 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Не

Economic/financial eligibility:

Не се изисква.

Economic/financial minimum level:

Не

Technical/professional eligibility:

1) Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката, съгласно минималното изискване и дефиницията по-долу.Доказване на съответствието:Информацията по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел В, точка 1б от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочване на дейностите, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на датите и получателите, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представят: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Без претенции за изчерпателност, възможни доказателства могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени услуги от получателя на съответната услуга; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение без възражения от страна на възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответният документ еднозначно и безспорно да установява вида на услугата, нейния изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе. От представените доказателства следва еднозначно и безспорно да се установява видът на извършената услуга, обемът (количеството) изпълнени услуги, датите и получателите.Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.2) Декларация съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката.Доказване на съответствието:Информацията по този критерий за подбор се попълва в част IV, раздел В) „Технически и професионални способности“, точка 3 от ЕЕДОП и се представя по следния начин: посочване на марка, номер и брой места.За доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства се представя списък на автомобили с техните номера, дали са собствени или наети, броя места в автомобила и номера на талона.Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Technical/professional minimum level:

1) Минимално изискване:Минималното изискване на възложителя е през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника, последният да е отчел, прекъснал или подменил поне 200 000 средства за търговско измерванеДефиниция за сходен предмет и обем на изпълнените дейности с тези на поръчката:Под сходни с предмета на поръчката се разбират следните услуги: отчитане на средства за търговско измерване на електрическа енергия; подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия; прекъсване и/или възстановяване на електрическото захранване на клиенти2) Минимално изискване:Участникът следва да разполага с минимум следния брой технически средства (техника), както следва:— минимум 9 броя леки автомобили минимум 4+1 места.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-12-02 - 2020-01-07

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570268:obj:1
Classification
CPV / 50711000
Description
Частично осигуряване на процеса по снемане на данните от средствата за търговско измерване на електрическа енергия, констатиране и отбелязване на технически неизправности и въвеждането им в преносими терминали на територия на региони Благоевград и София-област. Оферира се и се оценява единична цена за отчитане на електромер. Броят на електромерите зависи от новоприсъединените или прекъснати електромери, както и броя на електромерите отчитани дистанционно към датата на зареждане на терминалите и от необходимостите на възложителя.

Parties

Roles
buyer
Organization name
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
Street address
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Benchmark biznes tsentar
Locality
Sofiya
Postal code
1784
Country
BG
Contact name
Svetlana Ilieva
E-mail
svetla.ilieva@cez.bg
Phone
+359 28958909
Fax
+359 28272171/ +359 28270332
Website
Link

Organization data Organization in JSON