Poland - Kędzierzyn-Koźle: Installation services of guidance and control systems

Release

ID
ocds-pyfy63:2019-570270:2019-570270
Date
2019-12-02
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Poland - Kędzierzyn-Koźle: Installation services of guidance and control systems
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (40)
Award period
2020-01-03 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.Ciąg dalszy pkt II.2.14 „Informacje dodatkowe”.2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”).1) We właściwych częściach JEDZ wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–7 Pzp; orazb) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w sekcji D części II JEDZ.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczące tych podmiotów.4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą JEDZ dotyczące podwykonawców.5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.6) Wzór JEDZ określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016, nr 3, s. 16).7) Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do Instrukcji dla wykonawców (część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego lub na stronie (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia).3. Do oferty wykonawca załącza zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawców – część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców – część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Economic/financial eligibility:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Technical/professional eligibility:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zamawiający wymaga, aby:1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:a) 1 wdrożenia systemu odpowiadającego swoim zakresem niniejszemu zamówieniu. Wdrożenie ma polegać na:– dostawie i wdrożeniu systemu GIS działającego w technologii www.,– dostarczenie mobilnego rozwiązania GIS działającego w trybie offline oraz online,– integracji z systemem ZSI (billing, finanse i księgowość),– wdrożenie oprogramowania do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej,– wykonanie modelu sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej zintegrowanego z systemem GIS,– wykonanie monitoringu sieci wodociągowej bądź/i kanalizacyjnej przynajmniej dla 15 stałych punktów monitoringu,– zamówienie o wartości przynajmniej 1 500 000,00 PLN netto.b) Wykonanie 2 wdrożeń w przedsiębiorstwach działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej systemu GIS wraz z mobilnym systemem GIS działającym w technologii offline oraz online oraz modułem obsługi pracy brygad działającym przynajmniej na 10 urządzeniach mobilnych (tabletach) każde o wartości przynajmniej 500 000 PLN netto.c) Wykonanie 2 modeli hydraulicznych sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej o długości przynajmniej 100 km bez uwzględnienia przyłączy.2) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:a) ekspert nr 1: kierownik projektu – 1 osoba posiadająca:— wykształcenie wyższe informatyczne,— 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, w tym przynajmniej 3, gdzie każdy obejmował wdrożenie systemu GIS, mobilnego systemu GIS, integracji z systemem billingowym w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gdzie wartość zamówienie każdego z nich wynosiła przynajmniej 500 000,00 PLN netto;b) ekspert nr 2: programista systemów GIS – 2 osoby posiadające:— wykształcenie wyższe informatyczne,— 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych, w tym przynajmniej 3, gdzie każdy obejmował wdrożenie systemu klasy GIS razem z mobilnym systemem GIS oraz integracją z systemem billingowym.c) ekspert nr 3: wdrożeniowiec / konsultant – 2 osoby posiadające:— wykształcenie wyższe informatyczne bądź techniczne z zakresu ochrony środowiska bądź pokrewne (inżynierii sanitarnej),— 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu (konsultacje z klientem, parametryzacja systemu, bieżący nadzór nad systemem) przynajmniej 3 systemów informatycznych klasy GIS,— 5-letnie doświadczenie w obsłudze serwisowej (konsultacje z klientem, konfiguracja systemu, itp.) przynajmniej 3 systemów informatycznych klasy GIS, przy czym każdy z tych systemów był w sposób ciągły serwisowany przynajmniej w okresie 24 miesięcy.d) ekspert nr 4: specjalista ds. modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 1 osoba posiadająca:— wykształcenie wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska, inżynierii komunalnej bądź inżynierii sanitarnej,— 3-letnie doświadczenie w opracowaniu przynajmniej 2 modeli hydraulicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości przynajmniej 100 km każdy, bez uwzględnienia przyłączy.

Technical/professional minimum level:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji dla wykonawców – część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do instrukcji dla wykonawców – część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2019-12-02 - 2020-01-03

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2019-570270:obj:1
Classification
CPV / 51900000
Description
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843).Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na wykonaniu „Inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi”.W ramach zadania nr 5 pn. „Inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi” planuje się realizację inteligentnego systemu zarządzania w ramach którego wykonane będą:— utworzenie modelu sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,— utworzenie systemu optymalnego sterowania ciśnieniem w sieci wodociągowej w oparciu o utworzony model hydrauliczny sieci wodociągowej,— utworzenie systemu informacji geograficznej (GIS),— integracja sytemu GIS z modelem hydraulicznym sieci kanalizacyjnych,— integracja systemu GIS z systemem optymalnego sterowania ciśnieniem w sieci wodociągowej.Wprowadzenie systemu informacji geograficznej spowoduje znaczne ułatwienie w zarządzaniu majątkiem zamawiającego oraz ułatwi jego obsługę w tym szczególnie przyspieszy lokalizację wykrytych awarii. Utworzenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej pozwoli przyspieszyć wykrywanie ewentualnych awarii. Zastosowanie systemu optymalnego sterowania ciśnieniem w sieci wodociągowej pozwoli na ograniczenie strat wody, a co za tym idzie ograniczyć koszty zamawiającego.Kompleksowe rozwiązanie zawierające system informacji geograficznej, model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej oraz model optymalnego sterowania siecią wodociągową pozwoli na ograniczenie kosztów własnych zamawiającego a także ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne (szybsze wykrywanie awarii powoduje zmniejszenie zużycia wody). Spodziewane jest również ograniczenie zużycia energii niezbędnej do utrzymania optymalnej wartości ciśnienia w sieci wodociągowej.W ramach realizacji kontraktu przewiduje się wykonanie modelu sieci kanalizacyjnej na podstawie istniejącego opomiarowania sieci kanalizacyjnej, wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie optymalnego sterowania ciśnieniem w sieci w oparciu o model sieci wodociągowej.W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy należeć będzie:1. Dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS wraz z modelem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.2. Dostawa bazy danych na potrzeby systemu.3. Instalacja oraz konfiguracja systemu.4. Stworzenie bazy danych poprzez migrację danych wektorowych zakupionych przez zamawiającego z ośrodka geodezji.5. Migrację danych rastrowych przekazanych przez zamawiającego.6. Wykonania integracji z systemem ZSI firmy Unisoft.7. Wykonanie integracji z systemem SCADA.8. Wykonanie integracji z systemem monitoringu floty samochodowej.9. Implementacja oraz konfiguracja mechanizmu kopii zapasowych.10. Przeprowadzenie szkoleń pracowników przedsiębiorstwa, obejmujące użytkowanie, utrzymanie i rozwój wdrożonego systemu GIS oraz modelowania matematycznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.11. Dostarczenie dokumentacji technicznej oraz instrukcji systemu w wersji elektronicznej.12. Dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji uprawniających zamawiającego do legalnego korzystania z systemu GIS oraz pozostałych komponentów (np. bazy danych).13. Dostawa sprzętu opisanego w OPZ.14. Zapewnienie opieki gwarancyjnej zgodnie z przedłożoną ofertą.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.
Street address
ul. Filtrowa 14
Locality
Kędzierzyn-Koźle
Postal code
47-200
Country
PL
Contact name
Jolanta Stach
E-mail
j.stach.ispa@mwik.com.pl
Phone
+48 774801300
Fax
+48 775449636
Website
Link

Organization data Organization in JSON