Poland - Gdynia: Security services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-144641:2020-144641
Date
2020-03-25
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Poland - Gdynia: Security services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2020-04-28 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:1) posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm. t.j.) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;2) posiada pozwolenie na broń na okaziciela, tj. świadectwo broni wydane przez właściwy organ na podstawie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2019 r., poz. 284 t.j.) na broń palną w tym broń bojową;3) posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej o klauzuli „poufne” trzeciego stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zgodne z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742 t.j.);4) posiada własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 948) oraz w rozdziale 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019. poz. 742 t.j.).2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale X według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Economic/financial eligibility:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:1) wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100);3) wykaże, że osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy 1,20 na koniec każdego z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest, jako iloraz: aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, gdzie aktywa obrotowe oznaczają pozycję B aktywów bilansu, a zobowiązania krótkoterminowe oznaczają pozycję B III pasywów bilansu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 t.j.), tj. bez rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale X według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Technical/professional eligibility:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi ciągłe w zakresie świadczenia usług ochrony obszarów, obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, których czas realizacji (w odniesieniu do każdej z usług) wyniósł lub wynosi do dnia złożenia oferty nie mniej niż 1 rok;2) dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:a) odpowiednim sprzętem, tj.:— broń palna bojowa o kalibrach 6 mm – 12 mm – 12 szt,— pistolety maszynowe o kalibrze 6 mm – 12 mm – 2 szt,— kajdanki – 19 szt,— pałka służbowa – 19 szt,— przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej Taser – 19 szt,— chemiczny środek obezwładniający w postaci ręcznego miotacza substancji obezwładniających – 19 szt,— kamizelka taktyczna – 17 szt,— kamizelka kuloodporna – 14 szt,— kask zabezpieczający – 14 szt,— latarka taktyczna – 17 szt,— indywidualny pakiet medyczny – 17 szt,— środki łączności bezprzewodowej (radiotelefony oraz telefony komórkowe) – 19 szt,— samochód Sufo – terenowy/SUV oznakowany i wyposażony w: ostrzegawcze sygnały świetlne, 2 x maska przeciwgazowa MP‑6, plecak medyczny taktyczny, 2 x gaśnica GP 6 kg x ABC – 4 szt,— maska przeciwgazowa MP6 – 8 szt,— plecak medyczny taktyczny – 4 szt,— gaśnica GP 6 kg x ABC – 8 szt.Pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na terenie RP, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC. W przypadku broni palnej w tym bojowej i środków przymusu bezpośredniego w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej konieczne jest spełnienie przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wymogu zapewnienia sprzętu sprawnego pod względem technicznym, którego data produkcji jest nie wcześniejsza niż 2014 r.,b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:— min. 24 osoby w tym 4 osoby na stanowisku dowódcy zmiany – pracownicy Sufo w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia w związku z przynależnością Zamawiającego do obszarów zdefiniowanych w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. b ww. ustawy. Ww.osoby winny posiadać aktualne dokumenty wymagane do pełnienia funkcji Sufo, tj. aktualny wpis i legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz aktualną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. Dowódca zmiany powinien posiadać uprawnienia do wydawania broni,— min.12 osób – pracowników posterunków i wartowników – pracownicy posiadający aktualny wpis i legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,— min. 10 osób – pracownicy nieskazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne – do obsługi biur przepustek,— min. 4 osoby – pracownicy posiadający znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym w mowie i nieskazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne – do obsługi portierni.Ww. osoby powinny:— posiadać min. 2-letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia,— być przeszkolone z zakresu BHP, ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,— posiadać aktualne badania lekarskie,— posiadać umiejętności obsługi systemów bezpieczeństwa.Osoby wyznaczone na stanowiska pracowników Sufo oraz pracowników posterunków i wartowników posiadające aktualny wpis i legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony powinny nadto posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania powierzonych zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,c) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, spełniającym wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale X według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-03-25 - 2020-04-28

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-144641:obj:1
Classification
CPV / 79710000
Additional classifications
CPV / 79711000
CPV / 79713000
CPV / 79715000
CPV / 79716000
Description
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) ochronę obszarów, obiektów portowych, budynków, urządzeń i innych składników majątkowych Zamawiającego podlegających ochronie obowiązkowej zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm. t.j.);2) ochronę obiektów, budynków i mienia Zamawiającego nie podlegających ustawowej obowiązkowej ochronie;3) ochronę obiektów portowych zgodnie z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code) oraz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. z 2019 r., poz. 692 t.j.);4) obsługę stacji monitorowania alarmów (SSWIN) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV);5) przetwarzanie danych osobowych w systemie „przepustka”. Dane te są przetwarzane w biurach przepustek Zamawiającego. Zabezpieczenie danych osobowych odbywa się w sposób określony w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);6) prowadzenie systemu przepustek osobowych, samochodowych i materiałowych uprawniających do wejścia i wjazdu na chronione obszary Zamawiającego zgodnie z „instrukcją w sprawie trybu wydawania przepustek dotyczących ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego na obszarze strzeżonym oraz w obiektach pozostających w administracji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.” także poprzez nadzór oraz poddawanie weryfikacji przepustek na bramach wjazdowych i punktach kontrolnych Zamawiającego w ramach systemu Vemco;7) weryfikację posiadania przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych zgód uprawniających do wykonywania lotów nad terenami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zgodnie z „procedurą uzyskania zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”, w sposób określony przez Zamawiającego;8) zapewnianie asysty grup interwencyjnych podczas przejazdów pojazdów ponadgabarytowych oraz w innych sytuacjach sytuacji tego wymagających, określonych przez Zamawiającego w czasie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy;9) zapewnianie, w sytuacjach tego wymagających, dodatkowych posterunków doraźnych w formie określonej przez Zamawiającego podczas wizyt statków pasażerskich w porcie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale IV SIWZ.Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości Zamówienia podstawowego, w zakresie ochrony w szczególności w sytuacji:1) wprowadzenia II lub III poziomu ochrony w rozumieniu Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego (ISPS);2) cumowania przy nabrzeżach nieplanowanych jednostek pływających;3) wyższych stanów gotowości obronnej państwa, co wiąże się ze zmianą przydziału mobilizacyjnego pracowników przeznaczonych do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia z uwagi na określenie Zamawiającego w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1871).

Parties

Roles
buyer
Organization name
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Street address
ul. Rotterdamska 9
Locality
Gdynia
Postal code
81-337
Country
PL
Contact name
Karol Janowski
E-mail
k.janowski@port.gdynia.pl
Phone
+48 586274518
Fax
+48 586274765
Website
Link

Organization data Organization in JSON