Hungary - Budapest: Customer services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-302468:2020-302468
Date
2020-06-29
Language
HU
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-302468
Releases
2020-06-29 (ocds-pyfy63:2020-302468:2020-302468)
2020-07-27 (ocds-pyfy63:2020-302468:2020-352788)

Releases in JSON

Tender

Title
Hungary - Budapest: Customer services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: A III.1.3 M.2) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma (min.0, max. 20 fő) (40)
Award period
2020-07-30 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. és a 63. § (1) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.Kizáró okok igazolása:A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

Technical/professional eligibility:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa pont kitöltése.Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:— teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),— szerződést kötő másik fél neve, címe,— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A ref.-át a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni. Egy szerződéssel több referencia követelmény is igazolható.M.2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Technical/professional minimum level:

M.1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:M.1.1) integrált vállalatirányítási vagy CRM rendszerben végzett - legalább 27 000 felhasználó kezelésével - komplex ügyfélkapcsolati tevékenységre (ügyfélszolgálat, számlázás, követelés és folyószámla kezelés) vonatkozó referenciával.ÉsM.1.2) telefonos értékesítési tevékenységre vonatkozó referenciával, melynek keretében az éves sikeres termék és/vagy szolgáltatás értékesítés, és/vagy nyilatkoztatott ügyfél szám elérte a 100 000 ügyfelet.ÉsM.1.3) legalább 20 000 ügyfél tekintetében legalább egy éves időtartamban folyamatosan végzett ügyfélszolgálati tevékenységre vonatkozó referenciával.ÉsM.1.4) legalább 20 000 ügyfél tekintetében számlázásra vonatkozó, legalább egy éves időtartamban végzett tevékenységre vonatkozó referenciával.ÉsM.1.5) legalább 20 000 ügyfél tekintetében legalább egy éves időtartamban végzett földgáz-és villamosenergia adatcsere (villamos energia- és földgáz ipari engedélyesek közötti adatforgalom lebonyolítása, üzleti és műszaki törzsadatok átadása, kereskedőváltás, felhasználóváltás, szerződésfelmondás, újbekapcsolás, kereskedői egyeztetés, befogadó nyilatkozat kiadás, reklamáció kezelés) tevékenységre vonatkozó referenciával.ValamintM.1.6) legalább 20 000 ügyfél tekintetében legalább egy éves időtartamban végzett versenypiaci földgáz-és villamosenergia értékesítési tevékenységre vonatkozó referenciával.M/2 Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább 4 fő szakemberrel, akik rendelkeznek:a) min. középfokú végzettséggelb) min. 2 éves áram és/vagy gáz szabadpiaci ügyfélkör kezelésében back office és/vagy értékesítési gyakorlattalc) SAP IS-U/SD és Libra rendszer felhasználói gyakorlattald) iparági adatcsere tevékenységekre vonatkozó gyakorlattal (villamos energia és a földgázipari engedélyesek közötti adatforgalom lebonyolításában, az üzleti és a műszaki törzsadatok átadásában, a kereskedőváltásban, a felhasználóváltásban, a szerződésfelmondásban, az újbekapcsolásban, a kereskedői egyeztetésekben, a befogadó nyilatkozatok kiadásában és a reklamációk-kezelésében szerzett gyakorlat.)e) MS Office használatában szerezett gyakorlattalf) CRM felhasználói gyakorlattal (SAP, Microsoft Dynamics)g) Iktató és ügykövető rendszerek használatában szerzett gyakorlattalh) TrIP és/vagy VCC rendszer használatában szerzett gyakorlattalA Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-06-29 - 2020-07-30

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-302468:obj:1
Classification
CPV / 79342300
Additional classifications
CPV / 72300000
CPV / 72313000
CPV / 79342000
CPV / 79342100
CPV / 79342310
CPV / 79342311
CPV / 79940000
Description
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében az alábbi szolgáltatásokat kívánja igénybe venni:Back office szolgáltatások, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában: integrált vállalatirányítási vagy CRM rendszerben végzett ügyfélkapcsolati tevékenység (ügyfélszolgálat, számlázás, követelés folyószámlakezelés), értékesítési tevékenység (e körben termék és / vagy szolgáltatás értékesítés, valamint ügyfélnyilatkoztatás), villamos energia- és földgázipari engedélyesek közötti adatforgalom lebonyolítása, üzleti és műszaki törzsadatok átadása, kereskedőváltás, felhasználóváltás, szerződésfelmondás, újbekapcsolás, kereskedői egyeztetés, befogadó nyilatkozat kiadás, reklamáció kezelés.Fenti tevékenységre vonatkozó mennyiségi adatok:Értékesítés portfólióMeglévő ügyfél volumen (GWh)— villamos energia: 8 891— földgáz: 12 227— összesen: 21 118Meglévő ügyfél szám (db)— villamos energia: 21 602— földgáz: 29 037— összesen: 50 639Meglévő ügyfél POD szám (db)— villamos energia: 124 626— földgáz: 46 629— összesen: 171 255Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a fenti ügyfél volumen (+30 %) tekintetében köteles a szolgáltatás nyújtására.Contact center szolgáltatások, ideértve a kereskedelmi telefonos akvizíciós és ügyfélmenedzseri szolgáltatást.Ajánlatkérő által elvárt Értékesítési Volumen-tartományok a következők:— villamos energia értékesítés egy 12 hónapos ciklusra: maximum 1 500 GWh— földgáz értékesítés egy 12 hónapos ciklusra: maximum 200 millió m3Nyilatkoztatási tevékenység.A szerződés 3 éves időtartama alatt 555 000 db (éves átlag 185 000 db) marketing nyilatkozat gyűjtése az Ajánlatkérő megbízásából a felhasználók telefonon keresztül történő megkeresésével.Livee szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység, ideértve az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet, Back office és Contact center szolgáltatásokat, műszaki ügyfélszolgálat ellátását, adatcsere és törzsadatkezelési tevékenységet, számlázási szolgáltatást, valamint folyószámla-, és követeléskezelési szolgáltatást. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi éves várható ügyfél számok tekintetében köteles a szolgáltatás nyújtására (+25 %): 2021. év: 19 433, 2022. év: 34 333, 2023. év: 39 333A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

Parties

Roles
buyer
Organization name
NKM Energia Zrt.
Street address
II. János Pál pápa tér 20.
Locality
Budapest
Postal code
1081
Country
HU
Contact name
Szendrői Szabolcs
E-mail
nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Phone
+36 207780795
Fax
+36 14771117
Website
Link

Organization data Organization in JSON