Poland - Warsaw: Radio equipment

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-302545:2020-302545
Date
2020-06-29
Language
PL

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-302545
Releases
2020-06-29 (ocds-pyfy63:2020-302545:2020-302545)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Radio equipment
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
goods
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego Wykonawcę Radmor S.A., których celem jest wznowienie dostaw radiostacji plecakowych RRC 9211 (tj. sprzętu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów”). Przedmiotowy sprzęt wpisuje się w punkt ML11.a. Wspólnego Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego przez Radę w dniu 17 lutego 2020 r. (Dz.U. UE. C85 z 13.3.2020 r.) i spełnia definicję sprzętu wojskowego zawartą w art. 2 pkt 8a ustawy, tj. wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Wskazana radiostacja została wprowadzona do Sił Zbrojnych RP (dalej „SZ RP”) poleceniem nr 161/Log./ZPSDiŁ-P6 Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 24 września 2008 r. oraz posiada zaktualizowaną Kartę katalogową. Radiostacja RRC-9211 jest eksploatowana w Siłach Zbrojnych RP od 2008 r. i zapewnia jawną i utajnioną łączność radiową w zakresie transmisji dźwięku oraz transmisji pakietów. Radiostacje planowane do pozyskania w ramach bieżącego postępowania – łącznie z zamówieniem opcjonalnym 197 kompletów, są tożsame z radiostacjami pozyskanymi w ramach umowy nr IU/102/V-16/ZO/WR/DOS/SS/2013/355 z 18.9.2014 na dostawę 161 kompletów, nr IU/63/V-87/ZO/WROIB/DOS/SS/2016/378 z 19.10.2016 na dostawę 301 kompletów oraz umowy nr IU/3/V-16/ZO/WROIB/DOS/SS/2018/350 z dnia 19.6.2018 na dostawę 240 kompletów, co daje gwarancje bezpieczeństwa i sprawności eksploatacyjnej radiostacji będących już na stanie oraz zaspokoi potrzeby SZ RP oparte na koncepcji jednolitej platformy łączności radiowej. Nadmienić należy, że w aktualnie zatwierdzonym PMT do budowania systemu łączności radiowej, nie przewiduje się pozyskiwania w kolejnych latach radiostacji tego typu, a więc zmiana Wykonawcy na tym etapie jest całkowicie nieuzasadniona. System łączności tworzący rodzinę radiostacji od roku 2008 jest budowany, modernizowany i rozbudowywany w oparciu o produkt Radmor S.A. Doposażenie lub modernizacja w oparciu o urządzenia Wykonawcy innego niż dotychczasowy, zobowiązywałyby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, a w konsekwencji doprowadziłyby do braku zachowania kompatybilności sprzętowej, czyli braku możliwości współpracy w zakresie transmisji danych oraz wymiany informacji fonicznych pomiędzy nową (innym typem) radiostacją a radiostacjami UKF typu TRC/RRC-9200, TRC/RRC-9500 oraz RRC-9311 AP, które są wykorzystywane w systemach dowodzenia pododdziałów i oddziałów SZ RP. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby niekompatybilność i nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu w następujących obszarach dotyczących:a) systemu szkolenia:— wykorzystanie radiostacji UKF typu RRC 9211 zostało włączone w proces szkolenia zarówno na poziomie indywidualnego żołnierza, jak i na poziomie zgrywania pododdziałów; w SZ RP utworzono dedykowaną bazę szkoleniową w uczelniach i centrach szkolenia oraz w jednostkach wojskowych, które prowadzą szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji przedmiotowych radiostacji.W toku ich wieloletniej eksploatacji oraz podczas realizacji procesu szkolenia, zostały opracowane materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne oraz w tym zakresie odpowiednio wyposażone sale wykładowe w centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia SZ RP,— w przypadku pozyskiwania radiostacji innych typów od innego Wykonawcy konieczne będzie przeprowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie ich obsługi, eksploatacji, diagnostyki lub napraw, a także przeprowadzenie dodatkowych szkoleń uzupełniających dla instruktorów i wykładowców dotychczas prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie radiostacji UKF typu RRC 9211. Ciąg dalszy uzasadnienia w sekcji VI.3.
Tender period
2020-06-29 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-302545:obj:1
Classification
CPV / 32344210
Description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 197 kpl. radiostacji UKF plecakowych typu 9211 wraz z dodatkowym wyposażeniem (zamówienie gwarantowane i opcjonalne).

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-302545:award:0
Date
2020-06-23
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Inspektorat Uzbrojenia
Street address
ul. Królewska 1/7
Locality
Warszawa
Postal code
00-909
Country
PL
E-mail
iu.sdil@mon.gov.pl
Phone
+48 261873385
Fax
+48 261873444
Website
www.iu.wp.mil.pl

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Radmor Spółka Akcyjna
Street address
ul. Hutnicza 3
Locality
Gdynia
Postal code
81-212
Country
PL
E-mail
market@radmor.com.pl
Fax
+48 587655662

Organization data Organization in JSON