Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-302554
Releases
2020-06-29 (ocds-pyfy63:2020-302554:2020-302554)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Television broadcast transmission services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Zamawiający przed wszczęciem postęp. o udz. zam. w oparciu o Pzp przeprow. dialog techniczny (DT), w którym wzięły udział: 3 podmioty, w tym Emitel S.A. DT potwierdził, że żaden z potencjalnych wyk., oprócz Emitel nie jest w stanie zrealizować całości usł. nadawczej w skali ogólnopolskiej bez wykorzystania infrastr. Emitel, np.: masztów nadawczych o wys.100 m.n.p.t lub wyższych wyposaż. w systemy antenowe (nadawcze) o dużej mocy. Emitel (i jego poprzednicy prawni) jest podm., który od kilkudziesięciu lat jako jedyny w PL posiada infrastr. tech. umożliwiającą nadawanie sygn. drogą naziemną na obszarze całego kraju. Zbudowanie analogicznej infrastr. do posiadanej przez Emitel nie tylko pochłonęłoby ogromne środki fin., ale również zajęłoby kilka lat. Dlatego podm. realizujące lokalnie, na małą skalę, usługi nadawania naziemnego, przez wiele lat czyniły starania by UKE jako regulator rynku zobligował Emitel, by ów został objęty obowiązkiem udostępniania swojej infrastr. innym podm. na z góry ustalonych warunkach. Obecnie obowiązuje tzw. oferta ramowa, na bazie której alternatywni do Emitel operatorzy telekomunikacyjni mogą wykorzystywać infrastr. Emitel do św. przez siebie usług radiodyfuzji naziemnej, z tym zastrzeżeniem, że część masztów nadawczych nie jest objęta ową ofertą ramową, gdyż wchodzi w skład infrastr. krytycznej (patrz: ustawa o zarządzaniu kryzysowym). W ocenie podm. z DT, jedyną możliwością św. przez inne niż Emitel podm., usług przesyłu i nadawania sygnałów telewizyjnych drogą naziemną jest skorzystanie z oferty ramowej Emitel (tj. z infrastr.) oraz „dobudowanie” własnych masztów nadawczych pokrywających sygnałem te obszary, które obecnie pokryte sygnałem są z masztów nie objętych ofertą ramową. Co istotne jeden z konkurencyjnych do Emitel podm. podniósł, że wg jego najlepszej wiedzy nie jest możliwe zbudowanie infrastr. nadawczej o zasięgu ogólnopolskim wyłącznie w oparciu o sieć dużej liczby nadajników mniejszej mocy. W ocenie Zam., skorzystanie z oferty ramowej Emitel przez inne podm. w celu św. usł. nadawczych w okresie refarmingu (zmian częstotliwości nadawania) oraz zmiany standardu nadawania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest znacząco utrudnione, o ile w ogóle możliwe, bowiem wymaga od operatora tech. multipleksów niekiedy gruntowych zm. w istniejącej sieci nadawczej. Zam. uzyskał niezależną opinię Instytutu Łączności, która potwierdza, że nie istnieje realna możliwość budowy sieci alternatywnej do obecnej sieci nadawczej podczas trwania procesu jej przebudowy zw. z uwalnianiem pasma 700 MHz oraz zmianą standardu nadawania.W związku z faktem, iż w przedmiotowym ogłoszeniu jest ograniczona liczba znaków (maks. 4000) pełną treść uzasadnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: https://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Tender period
2020-06-29 - ?
Tenderers
Emitel S.A.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-302554:obj:1
Classification
CPV / 64228100
Description
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3). Termin realizacji zamówienia – 120 miesięcy.

Award

ID
ocds-pyfy63:2020-302554:award:0
Date
2020-06-23
Status
active
Suppliers
Emitel S.A.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Street address
ul. J. P. Woronicza 17
Locality
Warszawa
Postal code
00-999
Country
PL
Contact name
Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail
sekretariatbzizp@tvp.pl
Phone
+48 225478817
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Emitel S.A.
Street address
Franciszka Klimczaka 1
Locality
Warszawa
Postal code
02-797
Country
PL

Organization data Organization in JSON