Romania - Cugir: Public road transport services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-491847:2020-491847
Date
2020-10-16
Language
RO

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-491847
Releases
2020-10-16 (ocds-pyfy63:2020-491847:2020-491847)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Cugir: Public road transport services
Award criteria details
Other

Award criteria for item 1:
- Criterion: Normele de poluare
- Criterion: Valoarea redeventei
- Criterion: Locuri pe scaune
- Criterion: Pretul ofertei
Award period
2020-11-17 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. Cerinta: ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016.Modalitatea de indeplinire: se vor prezenta de catre ofertanti, la data depunerii ofertelor, declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea 100/2016 (formularele corespunzatoare din sectiunea „Formulare”), precum si documente considerate edificatoare din acest punct de vedere in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, respectiv: documentele justificative sunt:1. certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat inclusive taxe/cotizatii datorate catre ANRSC) la momentul prezentarii;2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;3- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alineatele (3), (4) si (5), art. 81 alin. (2), art. 82 si art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;4. alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul propus nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele de mai sus pot fi prezentate în oricare dintre formele original/copie legalizata/copie cu mentiunea „conform cu originalul”, iar documentele emise în alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna. In cazul unei asocieri documentele mai sus precizate vor fi prezentate de catre fiecare asociat in parte;2. Cerinta: ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 43 si 44 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Conform art. 47 din Legea nr. 100/2016, lista persoanelor care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este urmatoarea:— Teban Adrian – primar;— Furdui Călin Răzvan – viceprimar;— Băluțiu Otilia – secretar;— Jibotean Marius – administrator public;— Hlușcu Aurelia – director economic;— consilieri locali: Duma Laurenţiu Mihai, Ferchian Ioan Mircea, Balosin Maria Elena, Marginean Bota Claudiu, Micu Liviu, Petric Tatiana Mariana, Păştină Adrian Călin, Popescu Rafael, Bota Mihaela-Elena, Borza Monalisa Mirela, Simu Mircea, Teodorescu Mircea, Isarie Julieta Maria, David Dorin, Cristian Vasile Uritescu, Daniel Vasile Cotoara;— membrii comisiei de evaluare:—— Jibotean Marius – presedinte;—— Simu Ioan – șef Birou ADP – membru;—— Stanciu Aurelian – inspector ADP – membru;—— Uritescu Madalina – consilier achizitii publice – membru;—— Ciulea Alexandru Constantin – consiler juridic – membru;—— Popa Marius – inspector ADP – membru supleant;—— Toma Isabela – consilier juridic ADP – membru supleant.Mod de dovedire: se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) si se va depune in original, la data depunerii ofertei, Formularul corespunzator din sectiunea „Formulare” – declaratie privind evitarea conflictului de interese. In cazul unei asocieri, declaratia va fi prezentata de fiecare asociat in parte.1. Cerinta: ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de ONRC.Mod de dovedire: se va depune de catre ofertanti, in cadrul ofertei, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul sau in forma electronica prin intermediul serviciului InfoCert. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa. Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. (1) din actul normativ mentionat mai sus „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. „Sedii si/sau activitati autorizate”, respective identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, si documentul emis de ORC in original sau copie legalizata;2. Cerinta: ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara în care îsi desfasoara activitatea).Mod de dovedire: se va depune de catre ofertanti, in cadrul ofertei, copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul;3. Cerinta: ofertantii trebuie sa detina licenta comunitara de transport rutier de persoane sau autorizaţia de transport. Licenta comunitara de transport rutier de persoane trebuie sa fie in termen de valabilitate, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;4. Cerinta: copie dupa diplome, atestate pentru personal: manager de transport si conducatorii auto, emise de institutii abilitate sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat. Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.Mod de indeplinire: se va depune copie dupa licenta comunitara de transport rutier de persoane sau autorizaţia de transport.Se va depune copie dupa diplome, atestate pentru personal: manager de transport si conducatorii auto, emise de institutii abilitate sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente, valabile la data-limita de depunere a ofertelor, in copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat. Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;5. Cerinta: declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului din care să rezulte că nu se află într-una din situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;6. Cerinta: dovada plății garanției de participare.

Technical/professional eligibility:

Sustinerea: autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participanti la procedura sa precizeze in oferta daca recurg la sustinerea unui/unor terti in ceea ce priveste capacitatea tehnica si profesionala, conform prevederilor art. 76-78 din Legea 100/2016. În cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea tehnico-profesionala, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 43, 44, 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016. Nota: daca tertul/tertii se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79, 80, 81, 43 si 44, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul sustinator.Dotarea ofertantului: autoritatea contractanta solicita ofertantului, conform prevederilor art. 35 alin. (2) lit. j) din HG 867/2016, sa faca dovada detinerii mijloacelor de transport necesare indeplinirii corespunzatoare a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de transport.Asocierea: autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa mentioneze daca participa la procedura de atribuire, in comun cu alti operatori economici. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia urmand sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Asociatii vor trebui sa depuna imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executiei contractului. Daca acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copia dupa aceste acorduri si traducerea in limba romana dupa acestea.Subcontractarea: autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 43, 44, 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016 in legatura cu subcontractantii propusi. Nota: in cazul in care este identificata o situatie de excludere, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.Operatorul va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii trei ani.

Technical/professional minimum level:

Se va prezenta de catre ofertanti, la data depunerii ofertelor, formularul corespunzator din sectiunea „Formulare” din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea tertului/tertilor, cat si documentele justificative (certificate/documente care probeaza cele asumate in angajamente).Operatorul economic va depune o declaratie (Formular) cu privire la dotarile de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de transport..Se va prezenta de catre ofertanti, la data depunerii ofertelor, in original, formularul corespunzator din sectiunea „Formulare”. Se vor depune si documentele anexe la acordul de asociere, transmise acestora de catre asociat din care rezulta modul efectiv in care se va materializa asocierea/cele declarate in acordul de asociere.Se va prezenta de catre ofertanti, la data depunerii ofertelor formularul corespunzator din sectiunea „Formulare” pentru subcontractare. Se vor depune si documentele anexe la acordul de subcontractare, transmise acestora de catre subcontractant din care rezulta modul efectiv in care se vor materializa cele declarate in acordul de subcontractare.Se va prezenta de catre ofertanti, la data depunerii ofertelor, in original, completat, formularul din documentatie.
Main procurement category
services
Procurement method details
Concession award procedure
Tender period
2020-10-16 - 2020-11-17
Value
1 800 000.00 RON
Minimum value
1 800 000.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-491847:obj:1
Classification
CPV / 60112000
Description
Prin incheierea contractului se urmareste a fi atribuit contractul de concesiune avand ca obiectiv „Delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate”.Contract incheiat in baza legislatiei specifice cu privire la serviciul de transport public local de calatori si are ca scop furnizarea de servicii de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritoriala a Orasului Cugir.Serviciul de transport public local de persoane va cuprinde curse regulate conform caietului de sarcini, contractului-cadru, documentatiei de atribuire.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Orașul Cugir
Street address
Str. I.L Caragiale nr. 1
Locality
Cugir
Postal code
515600
Country
RO
Contact name
Mădălina Uritescu
E-mail
primaria@primariacugir.ro
Phone
+4 0258751001
Fax
+4 0258755394
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON