Romania - Galați: Feasibility study, advisory service, analysis

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-576370:2020-576370
Date
2020-11-30
Language
RO
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-576370
Releases
2020-11-30 (ocds-pyfy63:2020-576370:2020-576370)
2021-01-11 (ocds-pyfy63:2020-576370:2021-010217)

Releases in JSON

Tender

Title
Romania - Galați: Feasibility study, advisory service, analysis
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (30)
- Quality: Componenta tehnica (38)
- Quality: Componenta tehnica (32)
Award period
2021-01-21 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Cerinta nr. 1.Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.Aceste documente sunt:O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, si a celor ce au putere de reprezentare, si de decizie si de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;O Alte documente edificatoare, dupa caz.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata in limba romana.În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 actualizata, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art.184 din Legea 99/2016 actualizata.Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.Cerinta nr. 2 - Evitarea conflictului de interese - Formular nr. 4.Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata, având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016.Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:1. Gelu Stan – Director General;2. Aurel Condurache - Director Tehnic Productie;3. Viviana Tanu - Director Economic;4. Cazan Violeta - Departament Juridic;5. Condurache Mariana Carmen – Sef Departament Implementare Proiecte;6. Corpaci Emil - Departament Implementare Proiecte;7. Smadu Mirela Georgeta - Sef Serviciu Achizitii;Membrii consiliului de administratie: Zaharia Eugen, Dumitru Dorian, Lupu Cicerone, Onisor Mirela, Magearu Dragos Lucian, Basov Elena. Membru AGA: Burtea Ionel.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, actualizata, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, precum si faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentelele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul principal al contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Economic/financial eligibility:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 3.000.000,00 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 actualizata, operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 actualizata, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Economic/financial minimum level:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiarincheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Tert Sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 12 – Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului si Formular nr. 12A - Declaratie tert sustinator economic si financiar. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

Technical/professional eligibility:

Proportia de subcontractare In conformitate cu prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va preciza in oferta (daca este cazul): a) partea/partile (%) din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare. Subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate Facilități tehniceMasuri de management al mediului Management de mediuPentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit activităţi de consultanţă/asistenţă tehnică in domeniul accesării finanţărilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: elaborare documente suport aferente cererilor de finantare, elaborare studii de fezabilitate, elaborare documentatii de atribuire, avand o valoare cumulata de minim 3.000.000,00 RON fara TVA (aceasta valoare cuprinde numai partea prestata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractant). Activitatile de elaborare documente suport aferente cererilor de finantare, elaborare studii de fezabilitate, elaborare documentatii de atribuire, întocmire/actualizare studii/strategii de dezvoltare a utilitatilor minim la nivel regional (spre exemplu master plan judetean) pot fi prestate fie intr-un contract fie in mai multe contracte separate, in domeniul infrastructurii de mediu. Prin ”servicii duse la bun sfârsit” se întelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/ activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii; Nota: 1. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor.

Technical/professional minimum level:

Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se va prezenta, alaturi de DUAE, Acordul de subcontractare (Formular nr. 9), semnat de catre fiecare parte. Acesta trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se va constitui în anexa la contractul de achizitie publica. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul declarat admis în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, situat pe primul loc, urmeaza sa prezinte documente care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv contractul de subcontractare. In toate cazurile, contractele de asociere sau de subcontractare nu pot sa prevada clauze contrare contractului de achizitie publica. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.La nivelul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta o lista cu resursele tehnice care vor fi utilizate in realizarea contractului.In cadrul ofertei, ofertantul va prezenta Declaratia privind protectia mediului (Formular 6).Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - certificate sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (ex. recomandari sau documente constatatoare referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractului sau procese-verbale de receptie, certificari de buna executie sau echivalente), din care sa reiasa: îndeplinirea corespunzatoare a contractului, partile contractante, obiectul, serviciile prestate, partea efectiv prestata in cadrul contractului, ponderea serviciilor prestate de catre ofertant. Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale (daca este cazul) - in conformitate cu art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 4). Se va completa DUAE de catre tertii sustinatori nominalizati in oferta cu informatiile aferente situatiei lor si se va depune angajamentul ferm al tertului/ tertilor sustinatori din care să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului (Formular nr. 11). Prin Angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea se va demonstra faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant ...
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-11-30 - 2021-01-21
Value
3 277 693.00 RON
Minimum value
3 277 693.00 RON

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576370:obj:1
Classification
CPV / 71241000
Additional classifications
CPV / 71313000
Description
Principalele activitati vor consta in:1. Elaborarea documentelor suport la aplicatia de finantare (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, documentatii/avize etc.) si acordarea de sprijin in procesul de evaluare a aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala (inclusiv prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare);2. Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a contractelor;3. Actualizarea master planului judetean.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Apă Canal S.A.
Street address
Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2
Locality
Galați
Postal code
800058
Country
RO
Contact name
Carmen Condurache
E-mail
achizitii@apa-canal.ro
Phone
+40 236473380
Fax
+40 236473367
Website
www.e-licitatie.ro

Organization data Organization in JSON