Bulgaria - Gabrovo: Staff training services

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-576371:2020-576371
Date
2020-11-30
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-576371
Releases
2020-11-30 (ocds-pyfy63:2020-576371:2020-576371)
2020-12-23 (ocds-pyfy63:2020-576371:2020-626476)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Gabrovo: Staff training services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2020-12-17 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Възложителят не поставя условия за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.

Economic/financial eligibility:

Възложителят не поставя изискване към участниците относно икономическото и финансовото състояние.

Technical/professional eligibility:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил 1 дейност за услуги с идентичен или сходен предмет и обем с този на поръчката по съответната обособена позиция.Под услуга/и, сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират предоставяне услуги по организация и провеждане на обучения/курсове и/или семинари.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2020-11-30 - 2020-12-17
Value
60 270.85 BGN
Minimum value
60 270.85 BGN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576371:obj:1
Classification
CPV / 80511000
Description
Предметът на обществената поръчка включва организирането и провеждането на специализирани обучения за нуждите на ОДБХ — Габрово, чрез които да се подобрят специализираните знания и умения на служителите от областната дирекция. Обученията са обособени в няколко отделни дейности, всяка от които адресира определени области, в които специализираната администрация може да оптимизира своите знания и работа:— дейност 1 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Африканска чума по свинете“,— дейност 2 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема специализирано обучение „Ликвидиране на огнище на заразно заболяване в животновъден обект“,— дейност 3 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Превенция, контрол и ерадикация на спонгиформни енцефалопатии (СЕГ)“,— дейност 4 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Системата SI — величини и единици“,— дейност 5 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Пробовземане на храни и напитки“,— дейност 6 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Официален контрол при приема, съхранението и преработката на сурово мляко“,— дейност 7 „Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Осигуряване на безопасни условия на труд за органи за контрол“.Чрез изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат изпълнени следните индикатори:— обучени служители от администрацията — 141 броя,— служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификати — 141 броя.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Oblastna direktsiya po bezopasnost na hranite — Gabrovo
Street address
ul. „D-R Zamenhof“ No. 6
Locality
Gabrovo
Postal code
5300
Country
BG
Contact name
Svetoslav Kostadinov Spasov
E-mail
RVS_07@bfsa.bg
Phone
+359 889230656
Website
Link

Organization data Organization in JSON