Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Release

ID
ocds-pyfy63:2020-576373:2020-576373
Date
2020-11-30
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-576373
Releases
2020-11-30 (ocds-pyfy63:2020-576373:2020-576373)
2020-12-14 (ocds-pyfy63:2020-576373:2020-602990)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price
Award period
2021-01-08 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) o którym mowa w— art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub— art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.6.2010 o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6.6.1997 – Kodeks karny,c) skarbowe,— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy – art. 133 ust. 4 ustawy),— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,— w stosunku do którego otwarto likwidację.

Technical/professional eligibility:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:— co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na wykonaniu prac remontowych w branży elektrycznej na rozdzielni średniego napięcia o wartości każdego min. 200 000 PLN oraz co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu prac remontowych lub serwisowych w branży elektrycznej na rozdzielni minimum 110 kV o wartości min. 50 000 PLN – warunek dotyczy 1 części zamówienia,— prac remontowych w branży elektrycznej na rozdzielniach, układach pomiarowych i rozliczeniowych o wartości sumarycznej min. 200 000 PLN w tym co najmniej 1 (jednego) zamówienia o wartości min. 50 000 PLN – warunek dotyczy 2 części zamówienia,— co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na wykonaniu prac remontowych w branży elektrycznej na rozdzielni niskiego/średniego napięcia o wartości każdego min. 200 000 PLN – warunek dotyczy 3 części zamówienia.Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży do każdej pozycji wykazu prac dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w wyżej opisanym zakresie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac w zakresie opisanym powyżej mogą być:1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1;3) jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia dowodów na prawidłowe wykonanie tych usług.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-11-30 - 2021-01-08

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576373:obj:1
Classification
CPV / 50532000
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu instalacji elektrycznych wysokiego i średniego napięcia, urządzeń odpopielania, nawęglania i budynków produkcyjnych oraz sieci kablowych w Elektrociepłowni Siekierki wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 20DOZZ919-1 stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576373:obj:2
Classification
CPV / 50532000
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu sieci kablowej i dostosowanie obciążeń przekładników napięciowych układów pomiarowych energii elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 2 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 20DOZZ919-2 stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576373:obj:3
Classification
CPV / 50532000
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów elektrycznych niskiego napięcia i Nastawni Elektrycznej w Elektrociepłowni Siekierki wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.Szczegółowy opis przedmiotu 3 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 20DOZZ919-3 stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

Parties

Roles
buyer
Organization name
PGNiG Termika S.A.
Street address
ul. Modlińska 15
Locality
Warszawa
Postal code
03-216
Country
PL
E-mail
krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Phone
+48 225878433
Fax
+48 225878468
Website
www.termika.pgnig.pl

Organization data Organization in JSON