Poland - Warsaw: Engineering design services

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2020-576380
Releases
2020-11-30 (ocds-pyfy63:2020-576380:2020-576380)
2021-01-08 (ocds-pyfy63:2020-576380:2021-008406)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Engineering design services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2021-01-07 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów: nie dotyczy;1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia / nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, orazb) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.3. Zamawiający żąda złożenia:3.1a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:a) oferta zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW.3.1b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b i 6.1d IDW.3.1c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c IDW.3.1d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b ppkt a IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: nie dotyczy.5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b IDW.

Economic/financial minimum level:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

Technical/professional minimum level:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 15 000,00 PLN bez podatku VAT.Zamawiający wymaga, aby ww. prace projektowe dotyczyły sieci w rozumieniu definicji określonej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.).Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie wymagań;1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.: Wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.U. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2020-11-30 - 2021-01-07

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2020-576380:obj:1
Classification
CPV / 71320000
Description
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Okopowej w dzielnicy Wola w Warszawie, szczegółowy opis zawiera część III SIWZ.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Street address
pl. Starynkiewicza 5
Locality
Warszawa
Postal code
02-015
Country
PL
Contact name
Michał Gnoiński, Pion zamówień publicznych – dział postępowań
E-mail
d-zamowien@mpwik.com.pl
Phone
+48 224459260
Fax
+48 224455315
Website
www.mpwik.com.pl

Organization data Organization in JSON