Hungary - Budapest: Software-related services

Release

ID
ocds-pyfy63:2021-596112:2021-596112
Date
2021-11-22
Language
HU
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2021-596112
Releases
2021-11-22 (ocds-pyfy63:2021-596112:2021-596112)

Releases in JSON

Tender

Title
Hungary - Budapest: Software-related services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: 1. Esettanulmányok bemutatása (0-10 db) (10)
- Quality: 2. Funkcionális / nem funkcionális követelmények teljesülése (20)
- Quality: 3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek megfelelő többletszakember bevonása a teljesítésbe (fő, legfeljebb további 5 fő) (10)
Award period
2021-12-17 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Kizáró okok:- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.Igazolási mód:Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.Részvételre jelentkező vonatkozásában:Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében - amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy - az érintett részek tekintetében - nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) szerint:A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:- a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételre jelentkező csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégszolgálati igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás) és a 69. § (11a) rendelkezéseire.Felhívjuk továbbá a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 1-16. §-okban foglaltakra.

Technical/professional eligibility:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.A 321/2015.(X.30.) korm.rend. (KR) 1. § (1)bek. alapján Részvételi jelentkezőnek/Ajánlattevőnek az EKR-ben található EEKD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5)bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában).A felhívott ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kell csatolnia az alábbiakat:M1)A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (MI-vel támogatott security megoldások) szerinti referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);- a teljesítés tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);- a teljesítés kezdésének és befejezésének idejét (nap/hónap/év)- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 9 éven belül megkezdődött.M2)A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap) az alábbi adattartalommal:- a bevonni kívánt szakember neve,- szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése- szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,b) a bevonni kívánt szakember képzettségeit igazoló okirat(ok) egyszerű másolatát,c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot,d) valamennyi bevont szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát az alábbi adattartalommal:- a szakember neve,- szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése- szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel- a bevonni kívánt szakember képzettsége,Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján , mivel az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások, azaz a részvételi felhívás III.1.3) pontjának M.2. pontjához kapcsolódó igazolások benyújtására. Ennek megfelelően az ajánlat részeként a részvételi felhívás III.1.3) pontjának M.2. pontjához kapcsolódó szakemberek bemutatására vonatkozó dokumentumok benyújtása is szükséges. Elegendő az érintett szakemberek bemutatását (nevét) tartalmazó EKR űrlap benyújtása az ajánlatban, az adott szakemberre vonatkozó további, alkalmasság igazolása körében szükséges iratokat elegendő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására csatolni. (Részletes előírásokat a dokumentáció tartalmaz.)A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés), továbbá más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bek.).Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 24. § (1) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet is irányadóak.

Technical/professional minimum level:

M1)Alkalmatlan a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, az alábbiaknak megfelelő referenciával:legalább 1 európai légiforgalmi irányítási környezetben nyújtott, gépi tanulással és mesterséges intelligenciával támogatott hálózati fenyegetés elemző rendszer bevezetésére és támogatására irányuló referencia, ahol a támogatási szolgáltatást legalább egybefüggő 12 hónapon keresztül folyamatosan nyújtotta a gazdasági szereplő.M.2.Alkalmatlan a Részvételre jelentkező/Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel, akik a teljes szerződés időtartamában rendelkezésre állnak:legalább 2 fő, az ajánlattevő által alkalmazni, megajánlani kívánt megoldás gyártója általi, a közbeszerzés tárgyára (gépi tanulással és mesterséges intelligenciával támogatott hálózati fenyegetés elemző rendszer) vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated procedure
Tender period
2021-11-22 - 2021-12-17

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2021-596112:obj:1
Classification
CPV / 72260000
Additional classifications
CPV / 48730000
Description
A HungaroControl Zrt. nagy hangsúlyt fektet az informatikai rendszereinek biztonságára, ennek része a számítógépes hálózatokban előforduló rosszindulatú kódok, tevékenységek felismerése és elemzése. Ennek részeként gépi tanulással és mesterséges intelligenciával támogatott hálózati fenyegetés elemző rendszert kíván bevezetni, annak érdekében, hogy fejlessze a hálózati fenyegetéselemzési képességeit. A jelenleg rendelkezésre álló védelmi megoldások mellett fontos szerepet kap azon kártékony szoftverek felismerése is, amik jellemzően olyan sérülékenységeket használnak ki, amelyek még nem kerültek publikálásra, illetve nem érhető el hozzájuk biztonsági javítás (úgynevezett nulladik napi, vagy zero-day sérülékenységek). Jelen eljárás célja egy olyan mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmazó védelmi megoldás bevezetése, amely hatékonyan képes felismerni a kártékony viselkedésmintákat és megfelelő információkat tud szolgáltatni az IT biztonsági szakértőknek a fenyegetettség mértékét illetően, illetve integrálható a meglévő informatikai biztonságot támogató eszközökkel. AK egy darab, gépi tanulással és mesterséges intelligenciával támogatott hálózati fenyegetés elemző rendszert kíván ennek megfelelően beszerezni.A beszerezni kívánt gépi tanulással és mesterséges intelligenciával támogatott hálózati fenyegetés elemző rendszernek képesnek kell lennie a széles körben használt információtechnológiai kommunikációs protokollok mellett (IT protokollok) a legelterjedtebb operatív technológiai protokollok (OT protokollok) kezelésére is.A rendszernek egy dedikált fizikai eszköznek kell lennie, az arra telepített szoftverekkel, amelyek képesek detektálni és megelőzni a fejlett kiberfenyegetéseket, és amely a HC informatikai hálózatához csatlakozik oly módon, hogy a teljes hálózat vagy kijelölt VLAN-ok hálózati forgalmát analizálja tükrözött forgalomból (“TAP” vagy “SPAN”.). A megoldást Ajánlatkérő teljes egészében szolgáltatásként kívánja igénybe venni, beleértve a szolgáltatás működéséhez szükséges hardvereket és szoftvereket.A légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében különösen fontos, hogy a beszerezni kívánt megoldás képes legyen a légiforgalmi irányításban használatos, európai szinten szabványos kommunikációs protokollok értelmezésére és az ezen protokollokat érintő anomáliák észlelésére.Nyertes ajánlattevő feladata a rendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése, oktatás (max. 6 fő), a sikeres helyszíni átvételi teszteket követő 48 hónapos támogatás, mely során nyertes ajánlattevőnek a következő támogatási szolgáltatásokat kell nyújtania:- Helpdesk- Szoftverfrissítések- Hardver támogatás- Rendszer diagnosztika- Felhasználói PortálA rendszernek 7/24-es működést kell biztosítania, továbbá a Helpdesknek és a Felhasználói Portálnak 7/24-es elérhetőséget kell biztosítani.A beszerzés tárgyát képező rendszer részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.A beszerzés jellege, műszaki egysége nem teszi lehetővé a részekre bontást. A beszerzés tárgya egy komplex műszaki megoldás kialakítása, amelynek minden eleme szoros összefüggésben van egymással, az egyes részfunkciók együttes biztosítása sem időben sem műszakilag nem bontható meg, kizárólag egy egységes, integrált megoldásként képes ellátni a funkcióját.

Parties

Roles
buyer
Organization name
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Street address
Igló Utca 33-35.
Locality
Budapest
Postal code
1185
Country
HU
Contact name
Ventriglia-Fetser Anna
E-mail
Anna.Ventriglia-Fetser@hungarocontrol.hu
Phone
+36 12934274
Fax
+36 12934274
Website
Link

Organization data Organization in JSON