Poland - Świnoujście: Roadworks

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:2022-016679
Date
2022-01-13
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-016679
Releases
2022-01-13 (ocds-pyfy63:2022-016679:2022-016679)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Świnoujście: Roadworks
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) (20)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) (10)

Award criteria for item 2:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) (20)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) (10)

Award criteria for item 3:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) (20)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) (10)

Award criteria for item 4:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) (20)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) (10)

Award criteria for item 5:
- Price (60)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (Db) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej (Ds) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót branży elektrycznej (De) (10)
- Quality: Doświadczenie zawodowe Kierownika Robót mostowych (Dm) (10)
Award period
2022-02-17 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części wymagania w zakresie wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości odpowiednio dla każdej z części zamówienia:a) Część 1: Zadanie 3b:„Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las)” : 90 000,00 zl ( słownie: dziewięćsziesiąt tysięcy złotych 00/100)b) Część 2: Zadanie 4:„Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza”): 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).c) Część 3: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- odcinek od początku opracowania do km 0+380” Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).d) Część 4:Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- odcinek od km 0+380 do końca opracowania” 190 000,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),e) Część 5: Zadanie 2 „ Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3” : 610 000,00 zl ( słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100).UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny obowiązywać (pozostawać ważne) przez okres co najmniej 7 dni po upływie terminu związania ofertą. Powyższe ma zastosowanie także w razie przedłużenia terminu związania ofertą.

Economic/financial eligibility:

Minimalny poziom zdolności dla Części 1:Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 4 200 000,00 PLN (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych);Minimalny poziom zdolności dla Części 2:Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych);Minimalny poziom zdolności dla Części 3:Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych);Minimalny poziom zdolności dla Części 4:Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w 5 500 000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych);Minimalny poziom zdolności dla Części 5:Wykonawca posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część zamówienia Wykonawcy powinni wykazać spełnianie ww. warunków oddzielnie dla każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę ofert na więcej niż jedną część, wymóg minimalnego obrotu sumuje się dla wszystkich części, na które wykonawca składa oferty.

Economic/financial minimum level:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pozostałych sekcjach, Zamawiający określa w niniejszej części wymagania w zakresie podmiotowych środków dowodowych.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej niewcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jejzłożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o którychmowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publicznetytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego nacelu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,e) art. 109 ust. 1 pkt 7,8 i 10 ustawy Pzp;5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ),6) oświadczenie Wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres ;7) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;8) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.

Technical/professional eligibility:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający zawarł w niniejszej sekcji jedynie ogólny opis warunków. Szczegółowe informacje zawarto w tomie I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW, punkt VI ppkt 1.2.4.Minimalny poziom zdolności dla Części 1 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 3 600 000 PLN netto Minimalny poziom zdolności dla Części 2 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 4 000 000 PLN netto.Minimalny poziom zdolności dla Części 3 i 4 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 2 000 000 PLN netto.Minimalny poziom zdolności dla Części 5 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, polegającego na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy klasy min. L o wartości robót co najmniej 2 000 000 PLN netto; oraz co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę obiektu/obiektów mostowego/mostowych o długości nie mniejszej niż 100 m.Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.)DOTYCZY CZĘŚCI 5 - Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj. Personel proponowany do pełnienia funkcji.Wymagane kwalifikacje zawodowe:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej- doświadczenie zawodowe:doświadczenie przy realizacji (od rozpoczęcia robót do uzyskania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiono Świadectwa Przejęcia) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót mostowych, co najmniej 1 (jednego) zamówienia obejmującego swym zakresem budowę lub przebudowę obiektu/ów mostowego/ych o długości min. 100 m. Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735 ze zm.).

Technical/professional minimum level:

DOTYCZY CZĘŚCI I - VWykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj. personel proponowany do pełnienia funkcji:A. Kierownika Budowy ( wymagana liczba osób: 1) osoba posiadająca co najmniej :a) niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierownia robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności, orazb) doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy klasy min. L, obejmującego wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości co najmniej 500 m, na stanowisku/stanowiskach Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych, a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji zadania tj. od przekazania placu budowy do odbioru końcowego inwestycji.B. Kierownika Robót branży instalacyjnej sanitarnej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.C. Kierownika Robót branży elektrycznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi. Za uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.01.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w danej specjalności.D. Kierownika Robót branży teletechnicznej ( wymagana liczba osób: 1)- osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z pkt VI SWZ ppkt 1.2.4 lit. D SWZ.E. Kierownika Robót do spraw zieleni ( wymagana liczba osób: 1) – osoba posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe w specjalności biologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, ogrodnictwo bądź leśnictwo oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu pracami przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na wycince drzew przy budowie lub przebudowie drogi oraz co najmniej jednego zadania polegającego na zagospodarowaniu zieleni w pasach dróg publicznych.
Main procurement category
works
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-01-13 - 2022-02-17

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:obj:1
Classification
CPV / 45233140
Additional classifications
CPV / 45100000
CPV / 45200000
CPV / 45220000
CPV / 45231300
CPV / 45233000
CPV / 45233120
CPV / 45233220
CPV / 45233222
CPV / 45110000
Description
Przedmiot zamówienia dla Zadania 3b obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej znajdującej się w województwie Zachodniopomorskim, w miejscowości Świnoujście. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 1205,65 m (od pikiety 0+024,17 do 1+229,82)

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:obj:2
Classification
CPV / 45233140
Additional classifications
CPV / 45100000
CPV / 45200000
CPV / 45220000
CPV / 45231300
CPV / 45233000
CPV / 45233120
CPV / 45233220
CPV / 45233222
CPV / 45110000
Description
Przedmiot zamówienia dla Zadania 4 obejmuje budowę odcinka drogi tzw. Obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, w powiecie i gminie Świnoujście. Długość odcinka objętego budową wynosi ok. 727m, w ramach budowy przedmiotowego odcinka drogi zaprojektowano budowę dwóch dojazdów do ronda z istniejącej ulicy Ludzi Morza o łącznej długości około 113 m

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:obj:3
Classification
CPV / 45233140
Additional classifications
CPV / 45100000
CPV / 45200000
CPV / 45220000
CPV / 45231300
CPV / 45233000
CPV / 45233120
CPV / 45233220
CPV / 45233222
CPV / 45110000
Description
Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:obj:4
Classification
CPV / 45233140
Additional classifications
CPV / 45100000
CPV / 45200000
CPV / 45220000
CPV / 45231300
CPV / 45233000
CPV / 45233120
CPV / 45233220
CPV / 45233222
CPV / 45110000
Description
Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- odcinek od przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km 0+470,71 do skrzyżowania z ul. Wolińską)

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-016679:obj:5
Classification
CPV / 45233140
Additional classifications
CPV / 45100000
CPV / 45200000
CPV / 45220000
CPV / 45231300
CPV / 45233000
CPV / 45233120
CPV / 45233220
CPV / 45233222
CPV / 45221000
Description
Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 w tym budowę wiaduktów drogowych (WD-1, WD-2 i WD-3) na przekroczeniu linii i bocznic kolejowych, przyległych do nich dróg oraz zapewniających migrację małych i średnich zwierząt

Parties

Roles
buyer
Organization name
Gmina Miasto Świnoujście
Street address
ul. Wojska Polskiego 1/5
Locality
Świnoujście
Postal code
72-600
Country
PL
Contact name
Ewa Bimkiewicz
E-mail
bzp@um.swinoujscie.pl
Phone
+48 913212425
Website
Link

Organization data Organization in JSON