Slovakia - Bratislava: Software support services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-309330:2022-309330
Date
2022-06-08
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-309330
Releases
2022-06-08 (ocds-pyfy63:2022-309330:2022-309330)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Software support services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2022-07-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO.III.1.1.1):Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a) ZoVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.III.1.1.2):Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.III.1.1.3):Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.III.1.1.4):V zmysle § 32 ods. 3 ZoVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZoVO).Upozornenie:Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie uchádzača.

Economic/financial eligibility:

nepožaduje sa.

Technical/professional eligibility:

III.1.3.1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.Odporúčaný vzor Zoznamu dodaných tovarov tvorí Prílohu č.4 k súťažným podkladom.III.1.3.2) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov.III.1.3.3) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázaniesplnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.III.1.3.4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZoVO - uchádzač predloží písomnú zmluvu medzi ním a inou osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Podľa § 34 ods. 3 ZoVO musí iná osoba spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia a v tejto súvislosti uchádzač predloží v ponuke doklady inej osoby podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia.III.1.3.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickejspôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Technical/professional minimum level:

Pre splnenie podmienky uvedenej v bode III.1.3.1): Uchádzač predloží Zoznam poskytnutých služieb, ktorý bude obsahovať realizáciu zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 1 500 000,- EUR bez DPH (slovom jedenmiliónpäťstotisíc EUR bez DPH), pričom uchádzač týmto zoznamom zároveň preukáže splnenie nasledujúcich podmienok:1. Hodnota minimálne 1 (jedného) z rozvojových projektov bola min. 500 000,- EUR bez DPH (slovom päťstotisíc EUR bez DPH), ktorého predmetom bola analýza, vývoj, implementácia a podpora v systéme SAP S/4HANA.2. Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom boli služby implementácie, resp. podpory softvérového aaplikačného riešenia v systéme SAP S/4HANA v oblasti predmetu podnikania - obchod a verejná správa.3. Minimálne 1 (jeden) projekt, ktorého predmetom bola implementácia systému SAP S/4HANA s integráciou služieb SAP Cloud Platform alebo s inou relevantnou integračnou cloudovou službou (napr. Azure, AWS, prípadne iné).Podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO možno splniť aj jedným plnením (zmluvným vzťahom o poskytnutí služieb).Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti a ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro (EUR),uchádzač predloží v pôvodnej mene a v prepočte na menu euro (EUR). V prípade, že cena za poskytnuté služby je v inej mene ako euro (EUR), uchádzač vykoná prepočet na menu euro (EUR), a to podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska k 31.12. roku, v ktorom bola služba poskytnutá.V prípade, že bola služba poskytnutá len sčasti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie poskytol služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO.V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 3 rokov, t. j. poskytnutie služby (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako referenčné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutej služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom referenčnom období.Rozhodujúci dátum pre určenie referenčného obdobia 3 rokov je dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure

Participants: 3
Tender period
2022-06-08 - 2022-07-14
Value
1 566 000.00 EUR
Minimum value
1 566 000.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-309330:obj:1
Classification
CPV / 72261000
Additional classifications
CPV / 72600000
CPV / 72267000
Description
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie rozvojových požiadaviek ekonomického informačného systému (EIS) SAP S/4HANA.Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladov.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
JUDr. Pavel Garaj
E-mail
garaj.pavel@slovakrail.sk
Phone
+421 220295223
Website
Link

Organization data Organization in JSON