Poland - Gdansk: Engineering design services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-315887:2022-315887
Date
2022-06-13
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Poland - Gdansk: Engineering design services
Award criteria
ratedCriteria
Award criteria details
The most economic tender

Award criteria for item 1:
- Cost: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (32)
- Cost: Termin realizacji przedmiotu zamówienia (8)
- Cost: Cena (60)
Award period
2022-07-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej i zawodowej a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: i. posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał) co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowe obejmujące budowę dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda wraz z węzłem drogowym.Uwaga: Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców. Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego (SK) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (ŚTEŚ+R).Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji.WYJAŚNIENIE: (Z1) - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)ii. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, w tym uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Projektu – projektant branży drogowej, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne)2 , który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta branży drogowej. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej - projektant branży drogowej, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne)2, który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda, na stanowisku Projektanta branży drogowej. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej – projektant branży drogowej, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub równoważne)2, który przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 dokumentacji projektowych dla budowy obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji, na stanowisku Projektanta branży mostowej. osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz i prognoz ruchu - osoba podsiadająca co najmniej wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 2 opracowań w zakresie analiz i prognoz ruchu dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda.cd. w sekcji III.1.2)

Economic/financial eligibility:

cd. z sekcji III.1.1)osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz środowiskowych – osoba podsiadająca co najmniej wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 2 opracowań w zakresie wstępnej dokumentacji środowiskowej lub raportu oddziaływania na środowisko dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda.osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. analiz ekonomicznych – osoba podsiadająca co najmniej wykształcenie wyższe, która przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 2 opracowań w zakresie analizy ekonomicznej dla budowy dróg lub ulic co najmniej klasy Z1 o długości co najmniej 5 km każda (np. analiza efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium wykonalności zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi 3) .Uwaga:Projektantem określa się osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby dla pełnienia więcej niż jednej funkcji.Dopuszcza się wskazanie tych samych dokumentacji/opracowań w doświadczeniu kilku osób.Za dokumentację projektową Zamawiający uzna opracowanie Studium Korytarzowego lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej.Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania ich aktualizacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum), wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.WYJAŚNIENIE: (lub równoważne 2)- Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).(Niebieska Księga 3) –Jaspers, 30.09.2008” - podręcznik prezentujący metodę przeprowadzenia analizykosztów i korzyści dla planowanych projektów inwestycyjnych w sektorze transportu2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp ( W SWZ rozdział VII), które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp3.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.4.Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzieleniezamówienia. 5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawyPzp.6.Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające dowykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęteprzez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,zamawiający wykluczy wykonawcę, cd. PONIŻEJ

Economic/financial minimum level:

7. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oszczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącychochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) dalej „Ustawao przeciwdziałaniu wspieraniu agresji”:1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, októrym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;2)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osobawymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana nalistę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę napodstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji;3)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonychw rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostkądominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listęrozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniuagresji.Wykluczenie ze względu na w/w okoliczności następuję na okres trwania tych okoliczności.8.Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środkówograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. wsprawie zm. rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniamiRosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 111, str. 1) zakazuje się udzielania lubdalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawiezamówień pub., a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lubc)osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, októrym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw wsprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.9.Zamawiający wskazuje, że dokona weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia, o których mowa w ust.7 i 8 w oparciu o wszelkie dostępne środki dowodowe.10.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiającyzbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , które zostały przewidziane względemwykonawcy.11.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiającyzbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.cd. w sekcji III.1.3)

Technical/professional eligibility:

cd. z sekcji III.1.2)12.W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzporaz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg. zał. nr 10do SWZ.13.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożeniaw wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenianastępujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:1) brak podstaw wykluczenia:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:i. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp orazii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie publiczne tytułemśrodka karnego; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;b) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r ochronie konkurencji i konsumentów (tekstjednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertęczęściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru na zał. nr 7 do SWZ;c) oświadczenia Wykonawcy – wg wzoru Zał. nr 8 do SWZ - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:i. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publicznetytułem środka zapobiegawczego,iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego nacelu zakłócenie konkurencji,iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a)wykaz usług – (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret i SWZ)według wzoru załącznika nr 3 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lubciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonaniai podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodówokreślających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o którychmowa, są:referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wprzypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;b)wykazu osób, (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret ii SWZ)skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnychza świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 4 do SWZ.cd. PONIŻEJ

Technical/professional minimum level:

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 13 pkt 1 lit a) - składa informację zodpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 13 pkt 1lit a) powyżej. Dokument powinien byćwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, októrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w częścidokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone podprzysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów ooświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkaniaWykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.16. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.17. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonychw art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstawwykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w odniesieniu do każdego z tych podmiotów (zwyłączeniem Oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowizałączniknr 7 do SWZ).18 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środkidowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.19. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdziale VII ust. 6 pkt. 1- 3 SWZ orazwskazanych w Rozdziale VII ust. 7 SWZ ( w ogłoszeniu sekcja III.1.2) ust. 7 i 8) Wykonawca składa wrazz ofertą oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. Oświadczenia Podmiotuudostepniającego zasoby , składane są wraz z ofertą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.20.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pbpr_pomorskie21.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanympodpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych.22. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresiewskazanym w SWZ (rozdział VII ust. 1 oraz rozdział VIII).. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitegoeuropejskiego dokumentu zamówienia.2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którymmowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.3)W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniającychzasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem (JEDZ), o którym mowa w pkt 1), także oświadczeniepodmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiedniospełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.cd. w sekcji VI.3)
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-13 - 2022-07-14

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-315887:obj:1
Classification
CPV / 71320000
Additional classifications
CPV / 71000000
CPV / 71240000
CPV / 71241000
CPV / 71330000
Description
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.2. Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie mobilności i komunikacji stanowiącego również Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 528/356/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 roku w ramach Działania 2.1.2 Budowa nowych odcinków dróg łączących węzły drogowe w sieci TEN-T. 3. Opracowanie obejmie:1) przygotowanie założeń metodycznych przeprowadzenia studium korytarzowego na podstawie wstępnych kryteriów Zamawiającego, a następnie uzgodnienie metodyki z Zamawiającym; 2) zasadnicze studium korytarzowe określające szczegółową lokalizację i wariantowe przebiegi drogi; ocenę zaproponowanych wariantów wraz z rekomendacjami dla wyboru wariantu.4. Kryteria oceny wariantów przebiegu drogi obejmą w szczególności parametry związane z uciążliwością ruchu drogowego i ochroną środowiska, w tym zmniejszenie udziału ruchu tranzytowego przez Banino, zmniejszenie poziomu emisji spalin i hałasu, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry związane z kosztami inwestycji.5. Sporządzenie przedmiotowej dokumentacji wynika z realizacji działań dotyczących przygotowania perspektywy finansowej po 2020 roku. Przygotowana dokumentacja umożliwi uzyskanie oczekiwanej tzw. dojrzałości projektowej, a tym samym stworzy podstawy merytoryczne do ubiegania się o środki na dalszą dokumentacje projektową oraz realizację inwestycji ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w latach 2021-2027. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SWZ.7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (stanowiących załącznik Nr 5 do SWZ).8. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania i zapoznania ze wszystkimi dostępnymi materiałami wyjściowymi związanymi z tematem, zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osóbwykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności Kierownika Projektu szczegółowy opis został zawarty w Rozdziale IV SWZ.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Street address
ul. Straganiarska 24-27
Locality
Gdańsk
Postal code
80-837
Country
PL
E-mail
zamowienia@pbpr.pomorskie.pl
Phone
+48 583010644
Website
Link

Organization data Organization in JSON