Slovakia - Bratislava: Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-319746:2022-319746
Date
2022-06-14
Language
SK
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-319746
Releases
2022-06-14 (ocds-pyfy63:2022-319746:2022-319746)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2022-07-14 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účastitýkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.III.1.1.1)Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO).III.1.1.2)Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a) ZVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.III.1.1.3)Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.III.1.1.4)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.III.1.1.5)V zmysle § 32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.Upozornenie:Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcu.

Economic/financial eligibility:

Neuplatňuje sa.

Technical/professional eligibility:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa následovne, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods.1 písm.a) ZVO, ktoré obstarávateľ požaduje preukázať doložením:III.1.3.1)Zoznamu poskytnutých služieb podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca.Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov.III.1.3.2)Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods.7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.III.1.3.3)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilostispoločne.III.1.3.4)V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiťkurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušnéhokalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytovania služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.III.1.3.5)Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenieidentifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby záujemcu.III.1.3.6)Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republikymusia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladovpredložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.

Technical/professional minimum level:

Uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 600 000,00 EUR bez DPH spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP Zoznam poskytnutých služieb. V prípade, že bolo poskytnutie služieb len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie uskutočnil poskytnutie služieb uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods.3 ZVO.V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služieb (zmluvy) začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj akorozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutej služby, ktorá bolarealizovaná v požadovanom/rozhodnom období.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure

Participants: 4
Tender period
2022-06-14 - 2022-07-14
Value
2 700 000.00 EUR
Minimum value
2 700 000.00 EUR

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-319746:obj:1
Classification
CPV / 64212600
Description
Predmetom zákazky je zabezpečovanie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných dátových služieb operátora pre WiFi zariadenia v dopravných prostriedkoch obstarávateľa, pripojenie obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a doplnkové verejné telekomunikačné služby.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
Ing. Betíková
E-mail
betikova.svetlana@slovakrail.sk
Phone
+421 220294495
Website
Link

Organization data Organization in JSON