Poland - Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336631:2022-336631
Date
2022-06-22
Language
PL
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-336631
Releases
2022-06-22 (ocds-pyfy63:2022-336631:2022-336631)

Releases in JSON

Tender

Title
Poland - Warsaw: Engineering design services for the construction of civil engineering works
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2022-07-25 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h)Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) a także Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9,10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) ), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), spełniający zarazem warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;- zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) ponadto, Zamawiający będzie badał istnienie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w pkt 8.2.3-8.2.4 i 8.6 IDW i powołuje się na zasoby podmiotów udostepniających zasoby, w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Formularzu Ofertowym.

Economic/financial eligibility:

Ciąg dalszy SEKCJI III.1.1)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzają, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasobyW stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy, z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 8, 9,10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) ponadto Zamawiający będzie badał istnienie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz w art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).Jeżeli wobec Podwykonawcy na zasobach których Wykonawca nie polega, zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części Zamówienia.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu.SEKCJA III 1.2)W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 18 660 000,00 PLNb) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 4 660 000,00 PLN.Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Economic/financial minimum level:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu:- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,- część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży –za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,- inne dokumenty – które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.5 i 9.6.6 IDW.Ciąg dalszy SEKCJI VI.3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:Zamiast inf. z KRK, o której mowa w pkt.9.7.1 IDW składa informacja informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 (z wyłączeniem podstaw zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy) i ust. 1 pkt.t.4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a i b i pkt. 3 Ustawy,Zamiast odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w pkt. 9.7.2 IDW –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury orazSkłada oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.3 i 9.7.4 IDW.Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt w 9.8.2 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8.1,i 9.8.2 i IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (z wyłączeniem podstaw zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy zawarte w pkt 9.9 IDW stosuje się odpowiednio.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym w pkt 9.6.1. IDW dotyczy usług, w których w wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Technical/professional eligibility:

W zakresie warunku określonego w pkt 8.2.4 IDW wymagane jest:1) wykazanie przez Wykonawcę wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:a) jednej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej obejmującej dwa [2] szlaki i dwie [2] stacje kolejowe w zakresie nawierzchni, podtorza, odwodnienia torów oraz budowy sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi.b) jednej dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy jednego [1] wiaduktu kolejowego i jednego [1] mostu kolejowego o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 m;c) Jednej dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy zasilania i sieci trakcyjnej oraz budowy jednej [1] podstacji trakcyjnej na linii kolejowej, obejmującej łącznie co najmniej dwa [2] szlaki i dwie [2] stacje kolejowe,z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie.2) wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:- Koordynator Projektu/Główny Projektant - Uprawnienia budowlane do: projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa [2] opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy), przy czym każde opracowanie musi obejmować minimum trzy [3] branże – torową, sieć trakcyjną, obiekty inżynieryjne, dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej dwóch [2] szlaków i dwóch [2] stacji kolejowych (każda obejmująca przynajmniej dwa [2] tory główne dodatkowe i trzy [3] krawędzie peronowe), w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę.- Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.Kwalifikacje - W okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie [2] dokumentacje projektowe (każda obejmująca projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej dwóch [2] szlaków i dwóch [2] stacji kolejowych (każda obejmująca przynajmniej dwa [2] tory główne dodatkowe i trzy [3] krawędzie peronowe), w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. - Koordynator w branży mostowej- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.Kwalifikacje - W okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie [2] dokumentacje projektowe (każda obejmująca projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy co najmniej dwóch [2] mostów kolejowych lub wiaduktów kolejowych (każdy o rozpiętości najdłuższego przęsła min. 15 m i długości całkowitej min. 40 m), w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę.UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko

Technical/professional minimum level:

cdn. jak wyżej:- Koordynator w branży kolejowe sieci trakcyjne - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Kwalifikacje (doświadczenie) - W okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej co najmniej dwie [2] dokumentacje projektowe (każda obejmująca projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy zasilania i sieci trakcyjnej na linii kolejowej, obejmującej łącznie co najmniej dwa [2] szlaki i dwie [2] stacje kolejowe, w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę.- Koordynator branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym - Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.Kwalifikacje (doświadczenie) W okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie [2] dokumentacje projektowe (każda obejmująca projekt budowlany lub projekt wykonawczy) dla, budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej dwóch [2] szlaków i dwóch [2] stacji kolejowych. Każda stacja obejmująca przynajmniej dwa [2] tory główne, wyposażona w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym), w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę.Za jedną [1] dokumentację projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskano co najmniej jedną [1] decyzję o pozwoleniu na budowę.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu: - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW), - dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, - inne dokumenty – jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów,, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW,- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do IDW.Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-22 - 2022-07-25

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336631:obj:1
Classification
CPV / 71322000
Description
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”. Realizacja zamówienia obejmować będzie następujący zakres:A. Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:a) koncepcji programowo – przestrzennej dla dwóch wariantów inwestycyjnych:Wariant I: modernizacja linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze,modernizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze,budowa nowego fragmentu linii kolejowej od linii kolejowej nr 230 w miejscowości Choczewo do lokalizacji elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino i łącznicy kolejowej do linii kolejowej nr 230 w kierunku Lęborka.Wariant II: modernizacja linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków,modernizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba celem dostosowania do obsługi potrzeb budowy elektrowni jądrowej,budowa nowego fragmentu linii kolejowej od linii kolejowej nr 230 w miejscowości Choczewo poprzez elektrownię jądrową Lubiatowo – Kopalino, do połączenia z linią kolejowa nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowa łącznicy do linii kolejowej nr 229 w kierunku Łeby.Dla obu wariantów przewidziano opracowanie koncepcji wewnętrznego i zewnętrznego układu torowego elektrowni jądrowej.b) dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Wariantu II, w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie i odbiór robót budowlanych,c) dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Wariantu I, w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach Prawa Opcji nr 1 i 2,d) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach Prawa Opcji nr 3.B. Opracowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do wyłonienia wykonawców robót budowlanychC. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.Przedmiotowe Zamówienie realizowane będzie w podziale na odcinki: Odcinek 1 - Linia kolejowa nr 229 na odcinku Lębork – Łeba. Odcinek 2 - Linia kolejowa nr 230 na odcinku Wejherowo – Kostkowo.Odcinek 3 - Linia kolejowa nr 230 na odcinku Kostkowo – Choczewo.Odcinek 4 - nowa linia kolejowa na odcinku Choczewo – elektrownia jądrowa wraz ze stacją Choczewo i bocznicą do elektrowni.Odcinek 5 - nowa linia kolejowa na odcinku elektrownia jądrowa – Łeba wraz z łącznicami w kierunku Łeby i Steknicy.Odcinek 6 - Linia kolejowa nr 230 na odcinku Choczewo – Garczegorze (Prawo Opcji)Odcinek 7 - Linia kolejowa nr 230 na odcinku Kostkowo – Choczewo (Prawo Opcji)Granice między przyjętymi odcinkami zostaną szczegółowo określone na etapie uzgadniania Koncepcji Programowo-Przestrzennej. W ramach przygotowania projektu geometrii linii kolejowej, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowej optymalizacji linii kolejowej w celu zwiększenia dopuszczalnych prędkości pociągów wraz z dostosowaniem do obowiązujących Standardów Technicznych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SWZ („OPZ”).Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy dla: 1) Faza I – zostanie zrealizowana w terminie 27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dla zakresu podstawowego. 2) Faza I w przypadku skorzystania z Prawa Opcji - zakładany czas realizacji Umowy, wskazany w §3 ust.1 pkt 1) zostanie wydłużony o dodatkowe 18 miesięcy,3) Faza II – od dnia następnego po dniu zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru końcowego robót budowlanych; czas trwania tej fazy określa się na 36 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych,4) pomiędzy Fazą I a Fazą II odbędzie się procedura przetargowa, której zakładany czas trwania to 9 miesięcy.

Parties

Roles
buyer
Organization name
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Street address
Targowa 74
Locality
Warszawa
Postal code
03-734
Country
PL
Contact name
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk - Patryk Formela
E-mail
patryk.formela@plk-sa.pl
Phone
+48 780164218
Website
www.plk-sa.pl

Organization data Organization in JSON