Bulgaria - Galabovo: Cleaning and sanitation services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336648:2022-336648
Date
2022-06-22
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-336648
Releases
2022-06-22 (ocds-pyfy63:2022-336648:2022-336648)

Releases in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Galabovo: Cleaning and sanitation services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price
Award period
2022-07-19 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Участникът да притежава необходимите разрешителни за транспортиране на отпадъци с кодове 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 08 05, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, издадени по реда на ЗУО или ЗООС. Чуждестранни юридически лица следва да притежават съответен еквивалентен документ издаден от държавата, в която са регистрирани или извършват дейността /представят се в превод на български език/. Минималните количества да са както следва:• 10 01 01 - 20 000 тона годишно;• 10 01 02 - 20 000 тона годишно;• 10 01 05 - 20 000 тона годишно;• 19 09 01 - 10 тона годишно;• 19 09 02 - 500 тона годишно;• 19 09 03 - 0.5 тона годишно;• 19 08 05 - 450 тона годишно.Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът, определен за изпълнител, при сключване на договор представя доказателства за съответствие, както следва:Участникът представя копие от изисканите, валидни разрешителни за транспортиране на отпадъци.

Technical/professional eligibility:

1. Участникът да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и/или с ръководен състав, който отговаря за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;2. Участникът да разполага с техническо оборудване.Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът, определен за изпълнител, при сключване на договор представя доказателства за съответствие, както следва:По т.1 Списък на персонала, включително на този, отговарящ за контрола на качеството, с посочване на образованието, професионалната квалификация, както и документи, които доказват професионалната компетентност и обучения на Изпълнителя и на ръководните му служители. В списъкът се посочват и квалификационните групи по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и/или ПБРНУЕТЦТМХС.По т. 2 Декларация за техническото оборудване, с които разполага участника, и които ще се използват за изпълнение на поръчката. Възложителят може да изиска по всяко време представяне на цитираните доказателства за информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Technical/professional minimum level:

По т. 1 Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните изисквания:• Изпълнителят да е в състояние да осигури при необходимост минимум четирима свои служители в зависимост от нуждите на почистваното съоръжение.• Всички лица от обслужващият екип да притежават не по-ниска от втора квалификационна група за работа в неелектрически уредби (съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - ПБРНУЕТЦТМХС).• При работа с наряд, поне едно лице от обслужващият екип да притежава пета квалификационна група за работа в неелектрически уредби (съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - ПБРНУЕТЦТМХС). При работа с нареждане поне едно лице от обслужващият екип да притежават четвърта квалификационна група за работа в неелектрически уредби (съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения - ПБРНУЕТЦТМХС). В зависимост дали дейността се извършва с наряд или нареждане служителят със съответната 5 или 4 група трябва да е част от бригадата на обекта.По т. 2 Участникът трябва да разполага минимум със следното техническото оборудване, което ще използва при изпълнение на поръчката:• Специализиран автомобил с камера за шлам минимум 16 000 литра камерата да е изработена от неръждаема стомана и камера за чиста вода - минимум 2000 литра;• Специализиран автомобил с камера за шлам минимум 14 000 литра и камера за чиста вода – минимум 2000 литра;• Специализиран автомобил с камера за шлам минимум 10 000 литра и камера за чиста вода – минимум 2000 литра.На поне един от камионите да има високо напорна помпа 250 бара при 360 литра/минута. На другите камиони високо напорните помпи да са с параметри минимум 150 бара при 100 литра/минута.Вакуум помпите да са с дебит 800 ÷ 1600 м³/час и минимум вакуум 950 милибара.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-22 - 2022-07-19
Value
2 160 000.00 BGN
Minimum value
2 160 000.00 BGN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336648:obj:1
Classification
CPV / 90900000
Description
Предметът на поръчката включва: хидродинамично (напорно) почистване с високо налягане комбинирано с вакуумно почистване и транспортиране на отпадъци за депониране и битово-фекални води за пречистване, съгласно Техническа спецификация МЕ1-BOP-TRS-0752.Точният обхват на дейностите и съответните количества ще се определят с изпратена от Възложителя заявка съгласно конкретните нужди в определен момент по време на изпълнение на договора.

Parties

Roles
buyer
Organization name
EY I ES - 3S MARITsA IZTOK I EOOD
Street address
TETs Ey I Es-3S Maritsa Iztok 1 EOOD
Locality
gr. Galabovo
Postal code
6280
Country
BG
Contact name
Mariyan Marinov Aleksiev
E-mail
envizimo.maleksiev.c@aes.com
Phone
+359 887651137
Website
Link

Organization data Organization in JSON