Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:2022-336650
Date
2022-06-22
Language
BG
Tags
tender

Release in JSON

Tender

Title
Bulgaria - Sofia: Repair and maintenance services of cars
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price

Award criteria for item 1:
- Price

Award criteria for item 2:
- Price

Award criteria for item 3:
- Price

Award criteria for item 4:
- Price

Award criteria for item 5:
- Price

Award criteria for item 6:
- Price

Award criteria for item 7:
- Price

Award criteria for item 8:
- Price

Award criteria for item 9:
- Price
Award period
2022-07-19 - ?
Eligibility criteria
Suitability:

Няма изисквания.

Economic/financial eligibility:

Няма изисквания.

Technical/professional eligibility:

1. Участниците в процедурата да са изпълнили за последните три години, считано отдатата на подаване наофертата, услуги с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.* Под услуги със сходен предмет следва да се разбира: услуги по гаранционно обслужване и ремонт на леки и/или лекотоварни автомобили.Доказва се с представянето на декларация, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване настойностите, датите и получателите. Към списъка се прилага доказателство за извършените услуги.При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване наинформацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат.Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника,определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят иза подизпълнителите, ако има такива и е приложимо за тях, съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП.Съгласно чл.67, ал.5 ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията заучастие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане напоръчката.

Technical/professional minimum level:

1. За последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертата, участниците следва да саизпълнили поне една услуга с предмет, идентичен или сходен* с предмета напоръчката.* Под услуги със сходен предмет следва да се разбира: услуги по гаранционно обслужване и ремонт на леки и/или лекотоварни автомобили.
Main procurement category
services
Procurement method
open
Procurement method details
Open procedure
Tender period
2022-06-22 - 2022-07-19
Value
343 000.00 BGN
Minimum value
343 000.00 BGN

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:1
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи ЦУ, Дирекция инвестиции, ЦДУ, ТДУ Запад, МЕР София град, МЕР София област за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:2
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Перник за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:3
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Кюстендил за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:4
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕР Благоевград за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:5
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕР Горна Оряховица за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:6
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Габрово за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:7
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕР Пловдив и ТДУ Юг за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:8
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕР Стара Загора за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336650:obj:9
Classification
CPV / 50112000
Description
Обособената позиция от обществената поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, доставка, включително и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на наличния автомобилен парк от леки и лекотоварни автомобили на ЕСО ЕАД, обслужващи МЕПР Сливен за срок до 31.05.2024 г.Забележка: В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

Parties

Roles
buyer
Organization name
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
Street address
bul. Tsar Boris III No. 201
Locality
gr. Sofiya
Postal code
1618
Country
BG
Contact name
Neli Slavchova Kostova
E-mail
n.kostova@eso.bg
Phone
+359 29696841
Fax
+359 29626189
Website
Link

Organization data Organization in JSON