Slovakia - Bratislava: Systems support services

Release

ID
ocds-pyfy63:2022-336700:2022-336700
Date
2022-06-22
Language
SK

Release in JSON

Process

ID (OCID)
ocds-pyfy63:2022-336700
Releases
2022-06-22 (ocds-pyfy63:2022-336700:2022-336700)

Releases in JSON

Tender

Title
Slovakia - Bratislava: Systems support services
Award criteria
priceOnly
Award criteria details
Lowest price
Main procurement category
services
Procurement method details
Negotiated without a prior call for competition

Justification:

Technické dôvody, pre ktoré požadované služby Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej aj ako "ZSSK" alebo aj "obstarávateľ") môže zabezpečiť len určitý hospodársky subjekt Železnice Slovenskej republiky:1. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. je podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní") obstarávateľom prevádzkujúcim sieť dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy a je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.2. Poskytovanie služieb označených ako B) IT Služby je situované v datacentre Železníc Slovenskej Republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej aj "ŽSR - ŽT") odštepného závodu Železníc Slovenskej republiky, kde sú poskytované kompletné služby na zabezpečenie funkčnosti celého systému. Kritickými aplikáciami z pohľadu IKVC (predajného systému cestovných dokladov obstarávateľa), ktorých nedostupnosť je neakceptovateľná, sú: Osobný pokladník, Rezervačný server, VIS (cestovný poriadok), Hlavný pokladník, Doplatkový pokladník, Zhrávanie EVOD. Zároveň po celom území Slovenskej republiky je zabezpečený aj technický servis všetkých koncových zariadení IKVC vyškolenými pracovníkmi.3. ŽSR - ŽT poskytujú svoje služby na vlastnej chrbticovej aj prístupovej informačno-komunikačnej infraštruktúre, ktorú tvoria najmä pevná optická a metalická transportná sieť, dátová MPLS sieť, pevná hlasová sieť a dátové centrá prepojené prostredníctvom tejto siete. ŽSR ŽT majú vybudovanú štruktúrovanú kabeláž a pripojenie optickým internetom na všetkých lokalitách ZSSK, vrátane priestorov vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Z titulu prevádzky kritickej infraštruktúry ŽSR v zmysle zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre majú ŽSR ŽT zákonom definované povinnosti a nemôžu, v zmysle § 9, sprístupniť vybrané priestory tretím stranám.4. Archívne dáta systému iKVC a prepojenia (interface) prostredníctvom železničného dátového uzla Hermes do iných železničných správ na Slovensku poskytuje iba ŽSR ŽT. Vytvorenie tohto pripojenia je nevyhnutnou podmienkou k medzinárodnej výmene dát a kooperácii na vytváraní nových cestovných poriadkov a produktov na podporu predaja cestovných dokladov a následného zabezpečenia ich kontroly a obmedzenia príp. zneužitia.
Tender period
2022-06-22 - ?

Tender item

ID
ocds-pyfy63:2022-336700:obj:1
Classification
CPV / 72253200
Additional classifications
CPV / 72500000
CPV / 72300000
CPV / 72318000
CPV / 64200000
Description
Hlasové služby, Dátové telekomunikačné služby a Dátové telekomunikačné služby pre IKVC sú poskytované nepretržite, teda v priebehu celého kalendárneho týždňa dvadsaťštyri (24) hodín denne (bez ohľadu na štátne sviatky a dni pracovného pokoja) s výnimkou plánovaných výluk.Stručný opis Dátové služby iKVC - umožňujú pripojenie koncových zariadení vo všetkých železničných staniciach v ktorých sa vydávajú cestovné doklady prostredníctvom iKVC do VPN. Poskytnuté dátové služby umožňujú pripojenie koncových zariadení do VPN, pripojenie LAN do VPN a pripojenie do siete Internet.Služby Správy a monitoringu infraštruktúry, Služby Správy a monitoringu operačných systémov, Služby Správy a monitoringu databáz a Služby Housingu sú poskytované nepretržite, teda v priebehu celého kalendárneho týždňa dvadsaťštyri (24) hodín denne (bez ohľadu na štátne sviatky a dni pracovného pokoja) s výnimkou plánovaných výluk.Stručný opis Hlasové služby - Telefónna služba ZSSK Phone poskytuje Účastníkovi v sieti ŽT možnosť volania/ dovolania účastníka v privátnej telefónnej sieti ŽSR na základe privátneho číslovacieho plánu a v medzinárodnej železničnej telefónnej sieti UIC a OSŽD na základe číslovacieho plánu medzinárodnej železničnej telefónnej siete.Stručný opis - Správa a monitoring infraštruktúry obsahuje Správu a monitoring hardvéru a komunikačnej infraštruktúry v datacentre, Zabezpečenie súvisiacich telekomunikačných služieb prepojení dátovej farmy ZSSK v dátovom centre do určených sietí a Správu a monitoring koncových IKVC a SPA zariadení mimo datacentra.Stručný opis Služba HERMES obsahuje zabezpečenie pripojenia a dátovej komunikácie v rámci privátnej siete železníc HERMES VPN pre medzinárodnú výmenu dát.Stručný opis Služba Servicedesk - obsahuje príjem, evidenciu a riešenie incidentov na prvej úrovni pre distribuované zariadenia projektu IKVC a príjem, evidenciu a eskalácie incidentov na ďalšie úrovne pre všetky služby podľa zmluvy.Stručný opis Profylaktika koncových zariadení IKVC služba predstavuje profylaktiku všetkých koncových zariadení IKVC uvedených v zmluve v rozsahu 2xkrát ročne a zahŕňa nasledujúce aktivity: i) Vyčistenie tlačiarne, ii) Testovanie tlačiarne, iii) Vyčistenie PC IKVC.

Award

ID
ocds-pyfy63:2022-336700:award:0
Title
Zmluva o poskytovaní služieb č. poskytovateľa 14/2022/ŽT, č. zákazníka 4600006492/PRK/2022
Date
2022-06-17
Status
active

Parties

Roles
buyer
Organization name
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Street address
Rožňavská 1
Locality
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Postal code
83272
Country
SK
Contact name
Ing. Martin Štancel
E-mail
stancel.martin@slovakrail.sk
Phone
+421 220297807
Website
Link

Organization data Organization in JSON

Roles
supplier
tenderer
Organization name
Železnice Slovenskej republiky
Street address
Klemensova 8
Locality
Bratislava
Postal code
81361
Country
SK
E-mail
zt@zsr.sk
Phone
+421 220295310

Organization data Organization in JSON